Intervju: Kristoffer Willstedt

Snabbintrot för ny personal inom äldreomsorg och LSS som FOU nu höll under covid-19-pandemins inledande fas i mars 2020 blev väldigt lyckad, och hjälpte Solna stad i deras utbildningsarbete.

Vem är du och vad gör du i din roll?

Jag heter Kristoffer Willstedt och jag arbetar som kvalitetsutvecklare på omvårdnadsförvaltningen i Solna stad. Omvårdnadsförvaltningen ansvarar för kommunala insatser till äldre personer samt till personer med funktionsnedsättning som omfattas av LSS. Jag ingår i staben för kvalitetsutveckling, och vårt uppdrag kan i korthet beskrivas genom ”de fyra U:na” – upphandling, uppföljning, utveckling och utbildning. Utveckling och utbildning är tvärsektoriella områden och det kan innebära allt ifrån att ingå i projekt, att bidra till utveckling genom samverkan med utförare, andra kommuner eller andra avdelningar internt, eller att planera för uppstart av nya verksamheter. Jag är också en del av FoU-rådet inom FOU nu.

Berätta om snabb-introduktionen som genomfördes under våren?

Vi såg i ett tidigt skede att det fanns en risk givet pandemin och de riktlinjer vi hade, att personalbristen skulle kunna komma att bli stor i våra verksamheter. Vi tillsatte omgående en projektgrupp mellan olika förvaltningar som fick i uppdrag att ta oss an denna utmaning. I samband med detta ställde vi frågan till FOU nu om de skulle kunna stötta oss i att med kort varsel få en snabbintroduktionsutbildning på plats. Ett stort arbete inleddes hos såväl FOU nu – för att planera utbildningens upplägg – som hos oss för att lyckas få tag i deltagare till en sådan satsning. Vi lyckades få till en första omgång redan efter ett par dygn. Utbildningen som FOU nu höll blev väldigt lyckad, varpå jag och en kollega valde att delta på omgång nr 2 för att lära oss av upplägget. Därefter planerade vi för ytterligare en utbildningsomgång som vi höll i själva, jag och min kollega. Därefter upphandlade vi motsvarande 3-dagarsintroduktion av flera olika utbildningsanordnare och hade inom ramen av ca 3–4 veckor utbildat ca 70 personer utan tidigare erfarenhet av arbete inom vård och omsorg. Vi tillsatte en funktion som hade i uppgift att matcha verksamheternas behov med dessa utbildade personer samt de personer som vi knutit kontakt med som redan hade erfarenhet och kompetens inom vård och omsorg.

Hur ser du på fortsatt behov av kompetens inom socialtjänsten?

Kompetens och kompetensutveckling är centralt ur många perspektiv. Utifrån min erfarenhet och det jag ser i mina uppföljningar av verksamheterna så är det ett verksamhetsnära ledarskap som är en del i framgångsreceptet. Att arbeta med ständiga förbättringar på riktigt är svårt och kräver uppföljning, uppföljning och lite mer uppföljning. För medarbetarna tror jag att kompetensen behöver höjas gällande att förstå rollen man som medarbetare och verksamhet har i det stora samhällsmaskineriet. Kunskap om gränser mellan ansvar och mandat hos olika funktioner såsom utförare av kommunal insats, hälso- och sjukvårdsfrågor och hur man får till en fungerande samverkan där så krävs är områden där jag upplever att kompetensen behöver höjas inom alla stuprör. Ett annat område är skillnaden mellan ett aktivt motivationsarbete å ena sidan och att ta ifrån en brukare rätten till självbestämmande å andra sidan. Pandemin visar också att grundkompetensen gällande basala hygienrutiner är ett utvecklingsområde i många verksamheter. Det kanske inte heller bara handlar om kompetens, utan är en fråga kring hur omsorgen är organiserad generellt. Självbestämmande, icke-institutionslik hemmiljö och en personcentrerad vård och omsorg rimmar inte alltid så väl med en 100% säker vårdmiljö.

Publicerad 2020-09-04

Senast ändrad 2020-09-23