Intervju: Elisabeth Lauritzen

FOU nu-medarbetare bistår Socialstyrelsen i uppdraget att ta fram en nationell vägledning för dagverksamheter för personer med demenssjukdom.

Vem är du?

Jag heter Elisabeth Lauritzen och arbetar sedan 2012 på FOU nu, bland annat med frågor som rör sammanhållen vård och omsorg kring personer med demenssjukdom och stöd till deras anhöriga.

Vad är nytt i ditt uppdrag?

En ny sak är att jag ska ingå i Socialstyrelsens expertgrupp för uppdraget att ta fram nationell vägledning för dagverksamheter för personer med demenssjukdom. I expertgruppen sitter personer med olika kompetenser från hela Sverige och vårt uppdrag är att bidra med reflektioner och synpunkter på Socialstyrelsens texter. Vi kommer att träffas tre gånger under december till februari.

Varför tas en vägledning fram?

Dagverksamhet är en viktig insats för personer med demenssjukdom, och har högsta prioritet enligt de nationella riktlinjerna. Det finns dock lite kunskap om hur innehållet ska se ut och hur dagverksamheten bäst organiseras för att nå det riktlinjerna säger. Detta har uppmärksammats i den nationella strategin för demens som kom i juni 2018. Regeringen har utifrån det gett Socialstyrelsen i uppdrag att ta fram en vägledning. Vi har också, i samarbetet inom FOU nu, uppmärksammat kommunernas behov av vägledning för dagverksamheten. Så det finns nog en stor efterfrågan.

Hur kommer du göra för att bidra på bästa sätt i expertgruppen?

Dels kommer jag använda den kunskap och de erfarenheter jag fått från att ha jobbat tillsammans med kommunerna och deras dagverksamheter under flera år. Vi har haft olika utvecklingsarbeten kring dagverksamhet sedan hösten 2013. Men jag kommer också knyta till mig ett nätverk med som vill bidra med synpunkter och erfarenheter kring det jag formulerar som input till Socialstyrelsen. På så sätt hoppas vi att FoU-arbetet kan bidra till att den nationella vägledningen blir så relevant som möjligt för kommunerna.

När förväntas vägledningen bli klar?

Socialstyrelsen beräknar att den är klar i juni 2020.

Publicerad 2019-12-17

Senast ändrad 2020-09-23