Gemensam utveckling av god och nära vård för de med kognitiv sjukdom

Ett steg för bättre stöd till personer med som bor hemma med svåra symptom (BPSD) i sin demenssjukdom tas i nordvästra länet tillsammans mellan hemtjänst, biståndshandläggare, rehab, vårdcentral samt geriatrik.

I Järfällas lokala program, för sammanhållen vård och omsorg kring personer med demenssjukdom samt stöd till deras anhöriga, är utveckling av stödet vid BPSD i hemmet ett prioriterat utvecklingsområde. Verksamheterna har efterfrågat ökad kunskap och bättre former för samverkan kring den enskilde.

Den 7 april ordnade kommunens demensvårdsutvecklare och enhetschefen för kognitiva mottagningen, i samarbete med FOU nu, en halvdag med introduktion kring BPSD samt WS för gemensam bild av nuläge samt verksamheternas önskemål om förbättring. 24 personer från hemtjänst, biståndshandläggare, rehab, vårdcentral, geriatrik deltog . Nästa steg är förankring i chefsgrupp och sedan ta fram konkreta åtgärder för bättre stöd till den enskilde samt deras anhöriga.

FOU nu har stöttat arbetet i Järfälla att ta fram lokalt program baserat på lokala förutsättningar och behov samt stöttat uppstart av samverkansgrupp för berörda chefer. Arbetet har sedan fortgått utan FOU nu:s involvering. Det är med stor glädje FOU nu åter medverkar, nu för nästa steg ; att stödja arbetsgruppernas utveckling av nya arbetssätt. Det finns goda förutsättningar för de som medverkar att verkligen göra skillnad med den förankring arbetet har hos chefsgruppen för samverkan, dvs berörda verksamhetschefer.

FOU nu har sedan 2011 ett nätverk för utveckling av samverkan kring vård och omsorg för personer med demenssjukdom samt stöd till deras anhöriga. I nätverket ingår de som har en samordnade roll i kommunerna samt representanter från kognitiva mottagningarna i FOU nu:s område ( nordvästra Stockholm). FOU nu erbjuder också stöd för att ta fram eller uppdatera lokala program samt starta samverkansgrupper på chefsnivå.

Publicerad 2022-04-11