Forskningsprojekten STEG och SAMSAS utvecklas och genomförs tillsammans med och i praktiken och mellan FoU:er

De praktiknära forskningsarbetena STEG och SAMSAS, som genomförs tillsammans mellan FoU:er i länet, fortsätter utvecklas.

I STEG (Samarbete för förebyggande egenvård i hemmiljö för sköra äldre personer), där syftet är att undersöka hur verktyget ”egenvårdsintyg” kan användas för att stärka samarbetet mellan primärvård och äldreomsorg, går den första delen (kartläggningsdelen) av tre nu går in i analysfasen. Läs mer om STEG här.

I SAMSAS studerar och samtidigt stödjer vi samverkan avseende förebyggande insatser i hemmet. Nya modeller tas fram för hur civilsamhälle, kommun och region kan samverka för att förebygga försämrad hälsa hos äldre personer som bor hemma. Den samskapande delen i projektet genomförs i Upplands-Bro, Huddinge och på Södermalm. Läs mer om SAMSAS här.

Gemensamt för de båda arbetena är att de sker i samskapande med en engagerad praktik vilket möjliggör att värde skapas redan under projektarbetet, att de frågeställningar som adresseras är praktikrelevanta, och att den kunskap som tas fram är mer angelägen och möjlig att implementera.

Publicerad 2023-03-27