Forskningsanslag för utveckling av processtöd för socialtjänst och primärvård som vill samskapa sammanhållen vård och omsorg tillsammans med äldre personer

FOU nu har tillsammans med länets övriga äldre-FoU:er samt Akademiskt Primärvårdscentrum beviljats ett anslag för ett fyraårigt projekt som en del i arbetet med att bidra till omställningen mot en God och Nära vård och omsorg.

FOU nu har beviljats ett forskningsanslag från Forte på 5.9 miljoner kronor tillsammans med FoU Nordost, Nestor FoU-center, Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum och Akademiskt Primärvårdscentrum. Projektet ”Utveckling och utvärdering av en praktisk guide för att samskapa sammanhållen vård och omsorg – ett aktionsforskningsprojekt för och med socialtjänst, primärvård och äldre personer” startar våren 2024 och pågår under fyra år. Det praktiknära projektet genomförs i samarbete med socialtjänst, primärvård samt äldre personer.

Projektet tar avstamp i God och Nära Vård-omställningens fokus på att invånare ska vara aktiva medskapare i utvecklingen mot en sammanhållen vård och omsorg. Det huvudsakliga målet är därför att utveckla ett processtöd för socialtjänst och primärvård som vill samskapa en sammanhållen vård och omsorg tillsammans med äldre personer.

Projektet genomförs i tre delstudier som bygger på varandra:

  1. Undersökning av vilket stöd som socialtjänst och primärvård behöver för att samskapa, testa och följa upp förbättringar av sammanhållen vård och omsorg. Inom delstudien kommer de samordnande funktionerna inom socialtjänst och primärvård (GSA) i fyra kommuner samskapa lösningar för en mer sammanhållen vård och omsorg tillsammans med äldre personer med stöd av forskare. Under delstudien undersöks vilket stöd som de samordnande funktionerna behöver.
  2. Utveckling av en praktisk guide för att stödja lokala aktörer att samskapa, testa och följa upp sammanhållen vård och omsorg. Innehåll och format för guidens praktiknära processtöd utvecklas i samarbete med socialtjänst, primärvård, äldre personer och andra experter.
  3. Undersökning av hur användbar och värdeskapande den praktiska guiden är för samordnande funktioner inom socialtjänst och primärvård.

Med projektet vill vi bidra till omställningen mot en God och Nära vård och omsorg genom att fokusera på stöd till lokala aktörers utveckling. Under projektet kommer vi ha regelbundna öppna seminarier om projektets delstudier för att kontinuerligt bidra till ökad kunskap om samskapande och sammanhållen vård och omsorg.

Kontakt

För mer infomation, kontakta Maria "Mia" Flink, maria.flink@regionstockholm.se

Publicerad 2024-02-14