Erfarenhetsutbyte kring fast omsorgskontakt inom hemtjänst

Införandet av fast omsorgskontakt i hemtjänsten pågår och kommunerna kan dra gemensamma lärdomar kring hur det kan bidra till en nära vård och omsorg.

I omställningen till Nära vård och omsorg flyttas fokus från organisation till person och relationer för att stödja utvecklingen av en personcentrerad vård och omsorg. Fasta vårdkontakt i primärvården kompletteras med fast omsorgskontakt inom hemtjänsten.

Den 1 juli 2022 infördes en ny bestämmelse i socialtjänstlagen (2001:453), SoL, med krav på att den som har hemtjänst ska erbjudas en fast omsorgskontakt, om det inte bedöms vara uppenbart obehövligt. Från och med den 1 juli 2023 får endast den som har ett bevis om rätt att använda yrkestiteln undersköterska utses till fast omsorgskontakt. Syftet med en fast omsorgskontakt beskrivs vara att tillgodose behov av kontinuitet, trygghet, individanpassad omsorg och samordning för den omsorgstagare som har hemtjänst.

För att stödja införandet inleder vi nu ett erfarenhetsutbyte mellan kommunerna. En första träff sker under hösten.

Kontakt

För mer information kontakta Elisabeth Lauritzen, elisabeth.lauritzen@regionstockholm.se

Publicerad 2023-10-12