Delaktighet i det digitaliserade samhället

Nytt länsövergripande arbete för kompetensutveckling, erfarenhetsutbyte och lärande för att motverka digitalt utanförskap.

Den tekniska utvecklingen är snabb och innebär att en allt större del av vardagens aktiviteter förutsätter användning av digital teknik, till exempel genom tjänster från banker, myndigheter, kommuner, kollektivtrafik, sjukvård och privata företag. Personer som är begränsade i sin användning av digital teknik riskerar därmed att få en begränsad delaktighet i samhället, ett utanförskap som både är ett problem för individen själv, och ett samhälleligt och demokratiskt problem.

Många olika aktörer måste samverka för att möta digitaliseringens komplexa utmaningar och här krävs kunskap om hur digitalt utanförskap uppstår och påverkar invånarna. Det krävs också kunskap om hur olika aktörer kan samverka och på vilka sätt de bäst kan möjliggöra delaktighet för samhällets invånare. Inte minst kommunerna har en viktig roll att fylla genom det ansvar de har för att skapa goda möjligheter till delaktighet och inflytande för medborgarna. De har även ett särskilt ansvar för invånare med funktionsnedsättning som regleras i socialtjänstlagen, SoL, och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.

I detta projekt samarbetar FOU nu med Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum, Nestor FoU-center, FoU Nordost, FoU Nordväst och forskargruppen CACTUS från Karolinska institutet. Målet är att uppmärksamma konsekvenserna av digitaliseringen och hur den påverkar invånarnas möjlighet till delaktighet. Vi vill verka för ökad kompetens inom området och för att åtgärder och initiativ tas, för att sedan följas upp på ett adekvat sätt.

I projektet vill vi samarbeta med kommuner och andra relevanta aktörer, som civilsamhälle, brukarorganisationer och näringsliv, för att öka möjligheterna till delaktighet i det digitala samhället för invånarna i Stockholms läns kommuner. Arbetet bygger på en utforskande och samskapande ansats där relevanta frågeställningar, metoder och interventioner utformas i samspel mellan dem som leder projektet och andra aktörer.

Projektet består av två delar som kommer att influera varandra och genomföras parallellt. Den ena delen handlar om att skapa ett forum för kunskapsspridning och erfarenhetsutbyte mellan kommunerna i länet, Stockholms läns FoU:er och forskare från CACTUS. Utgångspunkten är en första träff i slutet av maj 2021. Flera aktiviteter kommer sedan att planeras och genomföras utifrån intresse och behov.

Den andra delen är att tillsammans med relevanta aktörer, bland andra kommuner i länet, utveckla en forskningsplan som kan användas vid ansökan om forskningsmedel för ett mer omfattande forskningsprojekt.

Följande aktiviteter är planerade i projektet:

  • Regional dialogkonferens kring delaktighet i vårt digitaliserade samhälle, för socialtjänst, FoU:er och andra aktörer i länet, den 27 maj 2021.
  • Kartläggning av kunskapsläget och pågående initiativ och projekt.
  • Återkommande forum för kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte i FoU:ernas regi.
  • I samskapande med kommuner och andra aktörer planera ett forskningsprojekt och söka finansiering.

Kontakt

För mer information, kontakta Elisabeth Lauritzen elisabeth.lauritzen@sll.se

Publicerad 2021-05-06