Uppföljning av läkemedelsbehandling för personer med diagnosen Alzheimers sjukdom (2012)

En studie med fokus på läkemedelsbehandling för personer med demenssjukdom i samverkan mellan minnesmottagning och primärvård i syfte att studera uppföljning när det gäller insatt läkemedelsbehandling hos de personer som fått diagnosen Alzheimers sjukdom vid i Stockholms län.

Det här är ett avslutat arbete

Bakgrund

I de nationella riktlinjerna för vård och omsorg vid demenssjukdom (2010) konstateras att det saknas uppgifter om antal personer med demenssjukdom som idag regelbundet och strukturerat följs upp inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten.

Vidare saknas tydlig vetenskapligt underlag för konsekvenser av regelbunden uppföljning.

Syfte

En studie genomfördes därför med syftet att dels studera hur läkemedelsbehandlingen ser ut för de patienter som utretts på en geriatrisk minnesmottagning och fått diagnosen Alzheimers sjukdom, dels hur uppföljningen av behandlingen ser ut när primärvården återtar ansvaret.

De specifika frågeställningarna handlade om att undersöka vilka läkemedel som förskrivs efter genomförd minnesutredning? I vilken utsträckning läkemedlen är förskrivna 18 månader efter insättning samt, hur primärvården följer upp den behandling som initierats vid utredningen på minnesenheten?

Genomförande

För att besvara frågeställningarna genomfördes journalgenomgångar på minnesmottagningar och inom primärvården. Åttiofyra journaler från primärvården (35 % av studiegruppen) studerades 18 månader efter diagnos.

Resultat

En stor andel (91 %) av patienterna bodde kvar i sitt ordinarie boende. Fyra av fem studerade patienter stod kvar på den läkemedelsbehandling som initierats på minnesmottagningen. Hos övriga var läkemedlet antingen utsatt (8 %) eller så saknades uppgifter. Uppföljningen av läkemedelsbehandlingen gjordes av primärvården i två tredjedelar av fallen.

Resultatet indikerar att Socialstyrelsens rekommendationer om att erbjuda behandling mot kognitiva symptom till personer med Alzheimers sjukdom efterföljs i primärvården. Däremot sågs brister gällande dokumentationen av behandlingsuppföljningen. Rutiner för noteringar i både journal och läkemedelslistor måste utvecklas.

Ansökan om etikprövning är godkänd av regional etikprövningsnämnd.

Läs rapporten här:

För mer information kontakta Med Dr Lars Sonde, FOU nu, 070-658 01 11