Samverkan kring den äldre personen med psykisk ohälsa (2013)

Syftet med aktiviteterna var att stimulera hållbara strukturer kring samverkan för att öka livskvaliteten för den äldre personen med psykisk ohälsa.

Det här är ett avslutat arbete

Bakgrund

Psykisk ohälsa hos äldre personer är ett eftersatt område. Äldre personer har ofta komplexa problem med behov av samordnade insatser, därför måste olika verksamheter skapa gemensamma samarbetsformer i vardagen. För att uppnå hållbara strukturer är förankring på ledningsnivå nödvändigt.

För att den enskilde ska få sina behov tillgodosedda ska en individuell plan upprättas (gäller både får landstingsverksamheter och kommunala) enligt 2 kap.7 § i SoL och 3 § i HSL. Stödet ska omfatta insatser till äldre som drabbas av psykisk ohälsa eller sjukdom i samband med åldrandet t.ex. depression och ångestsjukdom. Det ska även omfatta äldre som har levt med en långvarig, allvarlig psykisk sjukdom eller funktionsnedsättning där det är viktigt att uppmärksamma behovet av samverkan med den specialiserade psykiatrins och socialtjänstens insatser direkt riktad till denna grupp. (Regeringskansliet, Socialdepartementet, Pressmeddelande 29/3 2010).

Syfte och målsättning

Syftet var att informera, diskutera och reflektera över behovet av samverkan mellan psykiatrin och kommunerna med fokus på den äldre personen med psykisk ohälsa. Målsättningen var att i medverkande kommun identifiera framgångs- och riskfaktorer i de samverkansöverenskommelser som finns samt där brister föreligger ge återkoppling och skapa möjligheter för fortsatt förbättringsarbete.

Genomförande

Ansvariga personer inom socialpsykiatrin och äldreomsorgen från Sigtuna kommun, Sollentuna kommun och Solna stad samt från Psykiatri Nordväst (PNV) bjöds in till  workshop i respektive kommun.

En utbildare/samtalsledare ansvarade för aktiviteten och utgick från en metod kring samverkan och individuell vårdplan (IVP) som används inom landstingspsykiatrin, kommunala socialpsykiatrin och vid Case-manager utbildningar. Arbetssättet finns också rekommenderat i Socialstyrelsens riktlinjer för personer med psykiska funktionsnedsättningar, schizofreni och liknande tillstånd.

Resultat

Vi har genom aktiviteterna fått en bättre bild över  framgångs- och riskfaktorer samt  brister i vårdkedjan som kan påverka vården och omsorgen för den äldre personen. Vi har diskuterat och problematiserat 65års gränsens vara eller inte vara i kommunerna som i dag har olika policys beträffande 65 års gränsen. För målgruppen som har behov av vård och omsorg från båda huvudmännen och olika verksamheter har det belysts hur viktigt det är att samarbetet runt personen ska fungera och en början kan vara att öka förståelsen för problemområdet och börja med att få med äldre personer i samverkansavtal mellan kommuner och psykiatri.

Minnesanteckningar och förslag på fortsatt arbete har gått ut till respektive kommun och PNV och projektet är återrapporterat till Socialstyrelsen.

För mer information, kontakta Lena Strandberg, FOU nu, lena.strandberg@sll.se