Samplanering i hemmet (2012–2013)

Projektet "Samplanering av insatser i hemmet" är ämnat att ta fram en modell för hur olika aktörers insatser för personer med demenssjukdom i hemmet skall kunna samplaneras, med målet att ge ökad trygghet och delaktighet för de vårdade och deras anhöriga.

Det här är ett avslutat arbete

En samplanering av de stöd olika aktörer ger skulle främja en helhetsbild av den enskildes situation, avseende dennes olika behov och stödåtgärder, och göra det möjligt för vårdgivarna att erbjuda en effektivare och smartare vård. Arbetet med att utforma denna samplanering har bedrivits av Sigtuna kommun i samarbete med Sigtuna läkarhus och Märsta Rehab, med representanter från hemtjänst, biståndshandläggare, distriktssköterska och arbetsterapeut. Projektledning har tillhandahållits av FOU nu.

Arbetet tog sin början under hösten 2012 då förslag utarbetades av en projektgrupp. I december 2012 genomfördes sedan ett seminarium i Sigtuna. Projektgruppen har under april – september 2013 tagit fram och testat förslag till manual och mallar/stöd för samplanering, och deras upplevelse är att resultatet är ett bra och enkelt stöd som uppfyller alla de mål som projektet hade.

Formen för samplanering ska införas i hela Sigtuna kommun hösten 2013, och efter att ha prövats i större skala och eventuella revideringar gjorts väntas formen för samplanering föras in i Sigtunas lokala modell – demens våren 2014. Modellen för samverkan kan också spridas till andra intresserade inom FOU nu området.

Kontaktpersoner