Samordning och utveckling kring äldre med psykiska funktionshinder och deras anhöriga, Inter-ACTION (2010–2013)

Inter-ACTION sker i samverkan mellan Järfälla kommun, Psykiatri Nordväst, ACTION Caring AB samt FOU nu och är en försöksverksamhet som ingår i SKL:s satsning ”Bättre liv för sjuka äldre”.

Det här är ett avslutat arbete

Projektet avslutas under våren 2013. En slutrapport kommer september 2013.

Målsättningen är en sammanhållen vård och omsorgsprocess med den äldre personen i centrum samt att gruppen äldre personer med psykisk funktionsnedsättning och deras anhöriga ska synliggöras. Vidare ska ny kunskap om målgruppens behov genereras vilket leder till ökad förståelse, bättre bemötande och utveckling av insatser inom både kommun och landsting.

Arbetet med E-hälsotjänster inom äldrepsykiatrin förväntas leda utveckling av nya behandlingsmetoder samt ökad livskvalitet och psykiskt välbefinnande för gruppen äldre med psykisk funktionsnedsättning och deras anhöriga.

Vad har uppnåtts sedan starten 2010?

Järfälla kommun och Psykiatri Nordväst har tecknat ett samverkansavtal under våren 2012 som tydliggör parternas uppdrag och ansvarsområden. Planering och initiering av multiprofessionella team pågår där samtyckesblankett för informationsöverföring och mall för individuell vårdplan varit det första steget för att nå en gemensam process i vård och omsorgsarbetet.

Samverkan i projektgruppen har lett till att personal från psykiatrin och Järfälla kommun har lärt känna varandra, öppnat upp kontaktvägar som underlättar framtida samverkan.

Äldrepsykiatriska teamet (ÄPT) har hittills rekryterat 11 patienter och använder bildkamera vid patientkontakt och behandling. Teamet arbetar med en samtalscentral som bemannas av en sjuksköterska som kontaktar eller tar emot patientsamtal via bildtelefon. Bildtelefoni används även vid projekt- och styrgruppsmöten.
Lindens äldreboende har som det första äldreboendet i Sverige fått en ACTION-dator installerad och tjänsten ska främst användas för patientkontakt och personalhandledning på den psykogeriatriska avdelningen, men datorn finns även tillgänglig för övriga boenden, anhöriga och personal.  

Äldrepsykiatriska teamet har erbjudit gruppverksamheter som ” Balans i kropp och själ” och samtalsgrupper vid framtagning av kunskapsprogrammen.  Genom att grupperna som beskrivs ovan träffats på den kommunala mötesplatsen/dagverksamheten har deltagarna lärt känna verksamheten och besökt restaurangen och olika aktiviteter. De personer som deltog i samtalsgrupperna har uttryckt en stark önskan om att få fortsätta, men behöver någon som tar initiativ till en fortsättning. Personalen på mötesplatsen har fått nya kunskaper och uppmärksammat målgruppen.

Under hösten planeras nästa etapp i projektet och är ni intresserade av att veta mera så går det bra att vända sig till; projektledare, Lena Strandberg på tel. 070-165 52 35 eller mail lena.strandberg@sll.se