Samband mellan bedömd fallrisk och faktiska fallolyckor (2014)

En studie som sökte besvara vilka samband som finns mellan bedömning av hög fallrisk vid utskrivning från geriatrisk klinik och att patienten sökt vård för en fraktur eller hjärnskakning inom 6 månader efter utskrivning.

Det här är ett avslutat arbete

Många inskrivningar av äldre hade kunnat undvikas, enligt en studie Socialstyrelsen genomfört för år 2010. En stor del av dessa orsakades av fallskador.

Tidigare studier har visat att det finns samband mellan tidigare huvuddiagnoser, diagnoser vid inläggningen samt tidigare vårdkonsumtion och risken för oplanerade återinläggningar. Flera andra faktorer, som gånghastighet, deltagande i dagliga aktiviteter (ADL), näringsbrist, läkedels-biverkningar och fallolyckor, har betydelse för inläggning på sjukhus. Fall och fallskador innebär ett stort lidande för individen, och beräknas dessutom kosta ca 5 miljarder per år.

En betydande andel av fallolyckor som orsakar frakturer hos äldre personer i Sverige sker på sjukhus och sjukhem. Stockholms läns landstings Regionalt Vårdprogram Fallprevention siktar på att komma till rätta med detta, och det instrument som rekommenderas för att bedöma fallrisk är Downton Fall Risk Index.

Följande frågeställning undersöktes:

  • Vilka samband finns mellan bedömning av hög fallrisk – enligt Downton Fall Risk Index – vid utskrivning från geriatrisk klinik och att patienten sökt vård för en fraktur eller hjärnskakning inom 6 månader efter utskrivning?

Studien genomfördes av Jakobsbergsgeriatriken, Stockholmsgeriatriken och Danderydsgeriatriken i samarbete med FOU nu under våren 2014. Studien visade att patienter med tidigare fall och/eller nedsatt balans och gångförmåga har en större risk för fallskada; denna patientgrupp bör därför stå i fokus för multifaktoriell fallriskbedömning och individualiserad multifaktoriell intervention.

Examensarbete (2014)

Mahnaz Mojtabas examensarbete vid Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap vid Uppsala Universitet, med titeln "Sambandet mellan fallrisk mätt med Downton Fall Risk Index och fallskador hos geriatriska patienter" finns nu tillgängligt för nedladdning.

Handledare för arbetet var Elisabeth Rydwik vid FOU nu.

Uppsatsen kan laddas ner här:

Publicerad artikel (2018)

En artikel baserad på studien publicerades 2018 i Journal of Physiotherapy av Mahnaz Mojtaba, Hassan Alinaghizadeh och FOU nu:s Elisabeth Rydwik. Studien visade att patienter med tidigare fall och/eller nedsatt balans och gångförmåga har en större risk för fallskada; denna patientgrupp bör därför stå i fokus för multifaktoriell fallriskbedömning och individualiserad multifaktoriell intervention.

Artikeln kan laddas ner här:

Kontaktperson: Elisabeth Rydwik, elisabeth.rydwik@sll.se