Orienterbar miljö på boende för personer med demens (2012)

Tillsammans med Sigtuna kommun följer FOU nu upp en satsning på ett demensboende för att skapa ökad orientering i den fysiska miljön.

Det här är ett avslutat arbete

Interventionen innebär en förändring i den fysiska miljön i de boendes hem genom bland annat färgsättning, sinnesstimulering och aktivitet. Målet är att öka känsla av att hitta hem och samtidigt skapa en möjlighet för vandrare att stanna upp och hitta något att uppleva. Kommunen vill samtidigt skapa en stimulerande miljö med platser som lockar till aktivitet hos de som bor på enheten.

Förändringen i de boendes hemmiljö implementerades under maj/juni 2012. En baslinjemätning genomfördes innan förändringen påbörjades. Mätningen bestod i deltagande observationer där rörelsemönster och aktivitet dokumenterades. Vidare användes en enkät för att studera de boendes livskvalitet, LIVSKVALITET VID SVÅR DEMENS (QUALID) SKALAN. Enkäten upprepas sedan vid två tillfällen, ca en månad och ca två månader efter förändringen. Uppföljande observation genomfördes efter ca en månad.

Vill du veta mer om interventionen, kontakta Maud Brantlind, Sigtuna kommun.

Vill du veta mer om uppföljningen, kontakta Lena Strandberg, FOU nu