Lärande om samverkan och omställningsarbete i skenet av pandemin

Det här är ett avslutat arbete

Utifrån krisledning och samordning gällande covid-19 inom närsjukvården har en forskningsstudie om geriatrikens roll och bidrag till Region Stockholms samlade slutenvårdskapacitet under pandemin påbörjats. Studien omfattar all geriatrik inom närsjukvården, akutsjukhus samt krisledning inom regionen. Arbetet sker tillsammans med aktörer inom SLSO samt Karolinska Institutet.

FOU nu medverkar vid uppföljningar, ex utifrån geriatrikens roll och insats under pandemin, i samverkan med kommuner och primärvård, för regionens sammantagna kapacitet i covid-vården.

Berga

Under hösten 2020 samt under inledningen av 2021 medverkade FOU nu i en genomlysning för lärande rörande hanteringen av smittspridning covid-19 på Berga vård-och omsorgsboende våren 2020. Målsättningen var att tillsammans med involverade aktörer bättre förstå hur spridningen av covid-19 kunde bli så stor med många dödsfall till följd bland de boende på Berga. Dessa erfarenheter är tänkta att utgöra grund för lärande, lokalt förbättringsarbete och ökad framtida beredskap.

För mer information, kontakta Håkan Uvhagen, hakan.uvhagen@regionstockholm.se