Införande av ApoDos inom slutenvården (2007–2011)

Syftet med intervention var att utveckla och effektivisera processen kring läkemedelshantering i stort och därigenom öka patientsäkerheten, förbättra arbetsmiljön för sjuksköterskorna och därmed även öka möjligheten till mer patientnära omvårdnadsarbete.

Det här är ett avslutat arbete

Jakobsbergsgeriatriken, Stockholms läns landsting, har använt och utvärderat ApoDos inom slutenvården, så kallad slutenvårdsdos, på en av tre geriatriska slutenvårds-avdelningar. Slutenvårdsdos innebär att det moment som sjuksköterskan utför manuellt gällande läkemedelsdelning i läkemedelskopp från förpackningen övertas av dosapoteket. Detta genom att dosapoteket tillhandahåller dosexpedierade läkemedel för aktuell patient som behandlas inom slutenvården.

Syftet med intervention var att utveckla och effektivisera processen kring läkemedelhantering i stort och därigenom öka patientsäkerheten, förbättra arbetsmiljön för sjuksköterskorna och därmed även öka möjligheten till mer patientnära omvårdnadsarbete. Interventionen har följts upp av Jakobsbergsgeriatriken och FOU nu under perioden 2007 till 2011.

Den aktuella studien ger ett värdefullt bidrag till erfarenheter och kunskap om införande av ApoDos inom slutenvården. Studien tyder på:

  • en positiv trend vad gäller minskat antal läkemedelsrelaterade avvikelser i samband med slutenvårdsdos.
  • tidsvinster för sjuksköterskorna vid läkemedelsdelning vilket möjliggör minskade upplevd stress, mer tid för omvårdnad och patientnära arbete och där med ett bättre nyttjande av omvårdnadsresurser.
  • viss förskjutning av tidsåtgång från sjuksköterskegruppen som vunnit tid till läkargruppen som sannolikt behöver mer tid.
  • oklara konsekvenser för läkemedelskassation och läkemedelskostnader.

För att ApoDos ska bli en realitet för slutenvården krävs förenklade tekniska lösningar avseende ordination av preparat, en utveckling som förenklar arbetet och reducerar riskfyllda moment. Fler studier behöver göras som inkluderar större patientgrupper, fler personalgrupper samt pågår över längre tid för att kunna uttala sig säkrare om
slutenvårdsdos inverkan på kostnadseffektivitet och patientsäkerhet. 

Dagens geriatriska patienters komplexa vård- och behandlingsbehov samt heterogenitet medför en komplex vård och därmed en ofta komplex och svår läkemedelsbehandling. Resultatet i denna studie tyder på att slutenvårdsdos inte är en entydig eller enkel lösning för målgruppen.

Läs rapporten här:

Projektet initierades av Jakobsbergsgeriatriken, SLL
Kontaktperson: Håkan Uvhagen, FOU nu, Åsa-Maria Birgersson, Jakobsbergsgeriatriken.