Implementering av lokala demensmodeller (2012–2014)

Implementering av lokala modeller/program, för sammanhållen vård och omsorg om personer med demenssjukdom samt stöd till deras anhöriga.

Det här är ett avslutat arbete

FOU nu var projektledare för det gemensamma projekt som bedrevs med statsbidrag 2012–2014 med syfte att stödja verksamheterna att implementera de lokala demensmodellerna.

I Solna, Sollentuna, Järfälla, Upplands Väsby, Ekerö, Sigtuna och Upplands-Bro  har kommunerna tillsammans med landstingsfinansierade vårdcentraler, primärvårdsrehab och minnesmottagningar tagit fram lokala, kommunspecifika modeller för sammanhållen demensvård. Modellerna beskriver verksamheters ansvarsområden och rutiner för samverkan så att personer med demenssjukdom och deras anhöriga ska få sammanhållen vård och omsorg samt stöd under hela sjukdomsförloppet. Modellerna är unika satsningar för en ökad kvalitet för personer med demenssjukdom då alla berörda aktörer gemensamt tagit fram rutiner för hur samarbetet ska ske utifrån de lokala förutsättningarna i respektive kommun.

Organisation och ansvar för fortsatt arbete med att implementera samt löpande utveckla modellerna har också fastställts och avtal/överenskommelser kring detta har upprättat i respektive kommun.

Införande av modellerna

De lokala modellerna ska nu bli verklighet. Varje berörd utförare ska implementera rutinerna i sin verksamhet. FOU nu är projektledare för det arbete som bedrivs i samarbete med kommunerna och landstingsverksamheter, för att  ta fram och pröva konkreta verktyg och strategier för implementering och uppföljning samt gemensamt utveckla vissa kompletterande rutiner. Genom att ta fram gemensamma verktyg för t ex uppföljning får verksamheterna möjlighet till jämförbarhet och lärande även om de lokala modellerna skiljer sig åt. Samarbetet ger också möjlighet att fokusera på frågor som är angelägna för flera och får större kraft av att belysas gemensamt i samarbete med FOU nu. Utifrån en inventering av behov och möjliga utvecklingsprojekt som kan vara till nytta för alla kommunerna har ett antal pilotprojekt identifierats.

Nätverk för lärande

FOU nu startar nätverk där ansvariga/nyckelpersoner från verksamheterna få handledning och stöd för hantering av den interna processerna för implementering och uppföljning. Samarbetar sker för att ta fram gemensamma, verksamhetsnära, effektiva verktyg och strategier för implementeringen och uppföljning av lokala modellerna.

Utvecklingsarbete 2013

Verktyg och strategier samt utveckling av former för samverkan har under 2012/13 prövas i pilotprojekt bland annat:

  • Implementering av en lokal modell inom primärvården (Jakobsbergs akademiska vårdcentral)
  • Verktyg för facilitering för införande av lokala modellen hos nya hemtjänstutförare (Sollentuna)
  • Verktyg för att underlätta för de samverkansgrupper som leder det fortsatta arbetet kring de lokala modellerna (Ekerö och Upplands Väsby med flera)
  • Samverkan för bättre munhälsa hos personer med demenssjukdom som bor i ordinärt boende
  • Samplanering i hemmet
  • Dagverksamhetens stora potential
  • Vad tycker personer med demenssjukdom och deras anhöriga

Utvecklingsarbete 2014

Vi ser 2013 som det stora implementeringsåret. Under förutsättning att statsbidrag beviljas till det tredje och sista året, 2014, kommer fokus vara uppföljning. Hur kan samverkansgrupper och samordnare följa hur vård, omsorg och stöd till den enskilde medborgaren fungerar i praktiken? Uppföljning som leder till utveckling av samverkan kommer att vara i fokus.

Kontaktperson: Elisabeth Lauritzen, elisabeth.lauritzen@sll.se