Hållbara strukturer kring samverkan, äldre personen med psykisk ohälsa (2012)

Arbetet består i att initiera en process att identifiera hur samverkan mellan vård- och omsorgsgivare kring målgruppen är formaliserad och om det finns behov av att utveckla modellen med den äldre personens behov i centrum.

Det här är ett avslutat arbete

Psykisk ohälsa hos äldre är ett eftersatt område. Äldre personer har ofta komplexa problem med behov av samordnade insatser, därför måste olika verksamheter skapa gemensamma samarbetsformer i vardagen. För att uppnå hållbara strukturer är förankring på ledningsnivå nödvändigt.

Mål

Projektmålet är att i varje kommun identifiera framgångs- och riskfaktorer i de samverkansöverenskommelser som finns samt där brister föreligger ge återkoppling och skapa möjligheter för fortsatt förbättringsarbete. De planerade aktiviteterna syftar till att skapa hållbara strukturer kring samverkan för att öka
livskvaliteten för den äldre personen med psykisk ohälsa.

Metod

Tillvägagångssättet är att i olika workshops kartlägga och identifiera framgångs- och riskfaktorer samt brister i vårdkedjan som kan påverka vården och omsorgen för den äldre personen. När resultatet är analyserat sker en återkoppling till berörda personer i kommunerna och landstinget med ansatsen att varje part bör arbeta vidare utifrån det resultat som presenteras. En workshop kommer att genomföras i varje kommun tillsammans med ansvariga för berörda verksamheter. Varje workshop leds av en samtalsledare/processledare och innehållet kommer att dokumenteras och återkopplas till personalen i de deltagande verksamheterna.

För mer information, kontakta Lena Strandberg, FOU nu, lena.strandberg@sll.se