Fysisk tillgänglighet och mängden serviceinsatser (2011)

Tillsammans med Hjälpmedelsinstitutet och Solna stad studerar FOU nu sambandet mellan mängden utförda biståndsbeviljade serviceinsatser i ordinärt boende och den fysiska tillgängligheten i anslutning till bostaden.

Det här är ett avslutat arbete

Projektet är finansierat av Hjälpmedelsinstitutet inom regeringsuppdraget "Teknik för äldre".

Projektet baseras på databas från Solna stad som innehåller information om mängden utförd hemtjänst på individnivå uppdelat utifrån insatser för åren 2009 och 2010.

Totalt identifierades 773 unika bostadsadresser för de 1 748 personerna som hade haft biståndsbeviljade insatser under 2009 och 2010 och som fortfarande bodde i ordinärt boende 2011. Av dessa inkluderades 161 personer, boende på 115 unika bostadsadresser i studien.

Bostäderna bedömdes under maj till juni 2011 med screeningverktyget Housing Enabler (Iwarsson & Slaug, 2010) med avseende på fysisk tillgänglighet utomhus kring bostaden samt bostadens entré. Resultatet av tillgänglighetsbedömningarna jämfördes med mängden utförda biståndsbeviljade serviceinsatser på individnivå.

Resultatet visade att antalet instrumentella ADL-insatser utanför hemmet till största delen förklaras av antal personliga ADL-insatser. Det finns dock en trend som visar att de som har miljöhinder i entrén har fler instrumentella ADL-insatser utanför hemmet. Tillgängligheten i miljön är en av många aspekter som bör vägas in i en behovsbedömning. En individuell bedömning är en förutsättning för ändamålsenlig insats som då även inkluderar individens omedelbara yttre boendemiljö, det vill säga möjligheten att komma ut och delta i samhället.

Gruppen äldre personer är en heterogen grupp, där personerna har olika krav, önskemål samt komplexa behov och förutsättningar. Det bör därför finnas en mångfald av insatser och åtgärder för att tillgodose varje individs specifika behov där förbättrad tillgänglighet är en komponent som bör beaktas. 

Berörda fastighetsägare har involverats under projektets gång.

Läs projektrapporten här:

En pilotstudie som ligger till grund för projektet har genomfördes under januari 2011.

För mer information, kontakta Håkan Uvhagen, hakan.uvhagen@sll.se eller Med Dr Elisabeth Rydwik, elisabeth.rydwik@sll.se, FOU nu