Emergency Medical Services contribution to optimise patient flows through the acute chain of healthcare (2012)

Ett forskningsprojekt som handlar om att undersöka för- och nackdelarna med att med hjälp av bedömningsinstrument styra rätt patient till rätt plats direkt utan att behöva mellanlanda på akuten.

Det här är ett avslutat arbete

Arbetets fullständiga titel är "Emergency Medical Services contribution to optimise patient flows through the acute chain of healthcare - Methodological and empirical applications to the care of older persons".

Ett forskningsprojekt där Medicinska fakulteten Karolinska Institutet, Jakobsbergsgeriatriken, Stockholmsgeriatriken, Danderydsgeriatriken samt FOU nu samarbetar. Projektet handlar om att undersöka för- och nackdelarna med att med hjälp av bedömningsinstrument styra rätt patient till rätt plats direkt utan att behöva mellanlanda på akuten.

Idag körs nästan alla patienter (ca 90%) med ambulans direkt till sjukhusens akutmottagningar, oavsett patientens allvarlighetsgrad eller medicinska vårdbehov. Den geriatriska patienten är en vanlig patientkategori av vårdsökande vid akutmottagningarna. Geriatriska patienter med lindriga och kroniska sjukdomstillstånd och/eller med social svikt blir många gånger lågprioriterade eftersom de ej bedöms vara i behov av akutmottagningens särskilda resurser. Följden blir ofta långa vänte- och handläggningstider för dessa personer.

Genom ett beslutsunderstöd gör ambulanspersonalen en bedömning av patientens hela vårdbehov. Bedömningen ligger till grund för att ambulanspersonalen på ett systematiskt sätt kan leda patienten till optimal vårdnivå, oavsett personalens arbetserfarenhet. Beslutsunderstödet har visat sig bidra till ökad patientsäkerhet och vårdkvalitet samt medför en minskning av sekundärtransporter mellan olika vårdinstanser.

Forskningen har visat att det går att använda beslutsunderstöd på det här sättet och att det är patientsäkert. Det är dock viktigt att tillägga att patienten alltid tillfrågas om den själv vill till en geriatrisk klinik. Patienten och patientsäkerheten är det centrala.

Läs avhandlingen här:

Kontaktperson: Veronica Vicente, veronica.vicente@sll.se