Bemötande av äldre personer med psykisk funktionsnedsättning (2008–2013)

Projektet avser att öka kunskapen om äldre personers psykiska ohälsa och hur bemötande påverkar den enskilda individen samt skapa hållbara strukturer för användningen av ny kunskap. Arbetet med projektet inleddes 2008, och slutrapporten blev klar 2013.

Det här är ett avslutat arbete

Syfte

Projektet Trygga möten är ett utvecklings- och samverkansprojekt som riktar sig till personal som i sitt dagliga arbete kommer i kontakt med äldre personer med psykisk funktionsnedsättning. Projektet syftar till att möjliggöra trygga möten genom att öka kunskapen om äldre personers psykiska ohälsa, förbättra samarbetet mellan involverande verksamheter samt skapa hållbara strukturer för användning av ny kunskap.

Genomförande

Första året, 2008 beviljades Psykiatri Nordväst tillsammans med FOU nu (dåvarande FOU äldre norr) och Solna stad medel för att genomföra projektet och ytterligare medel har beviljats till förlängning och utvidgning av projektet t.o.m. 2012.

Under 2009 genomfördes en kartläggning av kompetensbehovet och ett utbildningspaket togs fram i dialog med berörda verksamheter inom kommuner och landsting. Utbildningspaketet bestod av en basutbildning som omfattade fyra och en halv dagar och en fem dagar lång handledarutbildning. Genomförandet startade i september 2009 med den första etappen av basutbildningarna. Under våren 2010 påbörjades etapp två och tre. De utbildningarna som genomfördes under 2011 riktades till biståndshandläggare, psykiatrisjuksköterskor samt personal som arbetar i dagverksamhet/mötesplats.

Under 2012 har två nya basutbildningar med sammanlagt 70 deltagare från olika verksamheter inom både landsting och kommun genomförts. Utbildningen riktade sig under 2012 till verksamheter som tidigare deltagit och önskade skicka fler deltagare men också till verksamheter som inte deltog i den stora kompetensutvecklingssatsningen under 2009-2010. Sammantaget under projektperioden kommer ca 500 personer från olika verksamheter inom kommun och landsting att ha deltagit i basutbildningar.

Parallellt med basutbildningarna har handledarutbildningar genomförts med, handledarna är betydelsefulla för hållbarheten och möjligheten att omvandla teori till praktik. Våren 2012 startade den sista handledarutbildning med ca 15 deltagare som också har gått basutbildning. Nätverk har erbjudits där handledare som gått utbildningen träffats för att utbyta erfarenheter med andra samt fått handledning på handledning. Nätverken organiseras så att de kan ingå i ordinarie verksamhet efter projektets slut.

Grupper på dagverksamheter/träffpunkter

Kompetenssatsningen har utvecklats till att omfatta personal och aktiviteter för målgruppen på träffpunkter/dagverksamheter. Gruppaktiviteten som omfattar tio tillfällen och går under namnet ”Balans till kropp och själ” består av handledning och psykoedukativa grupper.

Utvärdering

Utbildningsinsatserna har utvärderats med hjälp av personalenkät, brukarenkät samt fokusgrupper och narrativa. Syftet med utvärderingen har varit att undersöka hur personalen upplever att deras arbetsmiljö påverkas och hur kunskapen har använts och eventuellt påverkat vardagsarbetet samt om samarbetet mellan vårdgivare har påverkats livskvaliteten hos äldre personer med psykiska funktionsnedsättningar förändras.

Slutrapport

Hösten 2013 blev projektets slutrapport klar. Ladda ner den här:

Artikel

En artikel har publicerats som bygger på fokusgrupper med deltagarna i utbildningen. Deltagarna påtalar behovet av utrymme för reflektion för att kunna ge en god vård och omsorg. De påtalar vikten av att skapa en relation innan man kan börja utföra saker, att ta en sak i sänder och att möta personen där han/hon är. Ladda ner artikeln här:

Kontaktpersoner

Med dr. Elisabeth Rydwik, FOU nu, elisabeth.rydwik@sll.se
Överläkare Patrik Mattsson, Psykiatri Nordväst Karolinska, patrik.mattsson@sll.se
Eva Wallin, Solna stad, eva.wallin@solna.se
Projektledare Lena Strandberg, FOU nu, lena.strandberg@sll.se