Delregionalt avstamp för god och nära vård i nordvästra Stockholms län

  • 2023-10-03

  • 13 - 16

  • Plats meddelas senare

En eftermiddag för erfarenhetsutbyte, inspiration och idéer för stärkt lokal samverkan mellan socialtjänst och primärvård i nordvästkommunerna i Stockholms län.

För vem?

Alla centrala delar av ledning bjuds in, både ansvarig inom kommunen och inom SLSO, regionen samt Storsthlm och FoUer. Alla bidrar aktivt utifrån sina roller/funktioner och sina erfarenheter.

Från Region Stockholm medverkar ansvariga från HSF och SLSO inkl. de som har uppdrag att stödja GSA:erna. Samtliga GSA:er i nordvästkommunerna bjuds in. Från kommunerna bjuds socialchefer eller motsvarande in, både för äldre/funk och IFO då arbetet med god och nära vård omfattar socialtjänstens alla delar. Samordningsfunktionerna för god och nära vård bjuds in.

Syfte

Syftet med denna gemensamma eftermiddag är att se hur vi tillsammans bäst stödjer en stark lokal samverkan – för omställning mot god och nära vård.

Behov av delregional kickoff eller avstamp handlar inte att starta från noll utan att samlas för att gemensamt bidra till största möjliga kraft i det fortsatta lokala arbetet – för en omställning till god och nära vård. Ta nästa steg utifrån de olika erfarenheter som gjorts i kommunerna, kring de nya rollerna/funktionerna, organisering, samverkan, behovsinventering och resultat. Ett avstamp för ett väl riktat delregionalt samarbete som bidrar till att tydliggöra kopplingen mellan det länsövergripande arbetet och det lokala arbetet.

Workshopen kommer att ge en gemensam bild av vilka som gör vad och hur man kan få största nytta av de olika roller, uppdrag och resurser som finns. Det blir erfarenhetsutbyte kring lokala arbeten och utmaningar. Vi identifierar idéer om hur samverkan mellan primärvård och kommunerna kan stärkas och effektiviseras samt se hur FoU:er och andra gemensamma stödresurser kan bidra. Målet är att bidra till att arbetet med omställningen till god och nära vård blir mer tydligt och greppbart, och att få syn på hur arbetet på regional och delregional nivå bäst kan bidra till goda förutsättningar för omställningen lokalt.

Forskning och utveckling, Workshop