Anhörigstöd i framkant – slutseminarium

  • 2022-06-08

  • 13 - 15

  • Digitalt via Zoom

Arbetar du anhörigstöd i en av FOU nu:s ägarkommuner? Välkommen till finalen för kunskapsresan "anhörigstöd i framkant" – ett arbete som tog sin början hösten 2021.

Arbetet sker i samarbete med Hälsohögskolan Jönköping University, Kommunal utveckling Jönköpings län samt intresserade verksamheter.

Flera kommuner deltar med anhörigkonsulenter, biståndshandläggare, handläggare LSS, kvalitet/utvecklingsledare, chefer (bistånd, förebyggarenheter) med flera. Vi har ett nära samarbete med forskarteamet som bidrar med både deras aktuella forskning men även med deras mångåriga erfarenhet av anhörigstödsfrågor.

OBS: Evenemanget vänder sig till verksamma i FOU nu:s ägarkommuner.

Innehåll

  • Forskning: Delresultat från forskningsstudien vid Jönköpings Universitet Hälsohögskola
  • Insikter: Erfarenheter/reflektioner från fördjupningsträffarna mellan kommunerna och forskningsteamet
  • Avstamp: Summering förslag/input för lokal strategi/lokalt utvecklingsarbete för ett anhörigstöd i framkant

Målgrupp

Ansvariga för stöd till anhöriga på strategisk nivå samt medarbetare som ansvarar för utveckling av anhörigstödet (t.ex. utvecklingsledare, chefer, bistånd, anhörigkonsulent).

Bakgrund

Anhörigstöd i utveckling

Samspel med anhöriga och stöd till anhöriga är centralt för en personcentrerad, god och nära vård och omsorg. Anhörigfrågorna rör dels en strukturell nivå (roller, samverkan, strategier mm) och dels utveckling av stöd/insatser till anhöriga i olika situationer.

En ny socialtjänstlag och en ny nationell strategi för anhörigstöd tas fram, vissa delutredningar har presenterats. Hur behöver stödet till och samarbetet med anhöriga utvecklas? Vad vet man om vad som är viktigt för en hållbar situation för de anhöriga som ger vård och omsorg? Vilken kunskap finns om hur stödet bäst utformas?

Hälsohögskolan Jönköping University bedriver i samarbete med Kommunal utveckling Jönköpings län m fl ett forskningsprojekt kring anhörigkonsulentens, biståndshandläggarens och anhörigas roller, förutsättningar och erfarenheter av anhörigstöd. Studien pågår 2021–22 och genomförs i Stockholms och Jönköpings län. (Läs mer om forskningsgruppen och studien: Nytt projekt om utmaningar med anhörigstöd - Forskning - Jönköping University (ju.se)

Gemensam kunskapsresa

FOU nu bjuder, i samarbete med forskargruppen vid Jönköpings Universitet, in till en ”kunskapsresa” där deltagarna uppdateras om den senaste kunskapen inom området och får chans att följa utvecklingen av resultaten i forskningsstudien parallellt med att deltagarna får stöd för lokal utveckling av anhörigstödet. Mycket talar för att anhörigstöd behöver förstås och tas upp på en strategisk nivå varför arbetet startar och avslutas med seminarier som vänder sig till ledande funktioner i kommunerna.

För deltagande i fördjupningsträffarna krävs förankring i ledningen i den egna kommunen. Eventuellt kommer arbetet även ske i samverkan med Kommunal utveckling Jönköping.

Forskning och utveckling