Tidigare förändringar

Kvalitetsregister

FOU nu hade från mitten av 2014 till mitten av 2016 uppdraget att bidra till systematisk kvalitetsutveckling genom att stödja verksamheternas användning av kvalitetsregister; fokus låg på att erbjuda stöd avseende BPSD-registret och Senior alert.

Filmen "Att leva varje dag, livet ut!" om demens och livskvalitet

Filmen "Att leva varje dag, livet ut!" är ett samarbete mellan Upplands-Bro kommun, fotografen och filmaren Yanan Li, stiftelsen Svenskt Demenscentrum, stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum och FOU nu. Filmen syftar till att visa metoder som kan höja livskvaliteten hos personer med demenssjukdom och deras anhöriga, och visades för första gången under Alzheimerdagen 2015 i Kungsängen den 21/9.

Palliativ vård för alla som har behov!

Alla har rätt till god palliativ vård, oavsett vilken ålder eller diagnos man har eller vart man befinner sig. Palliativ vård innefattar ett tidigt skede och ett sent skede – vård i livets slutskede. Arbetet med projektet Palliativ vård i SÄBO (PVIS) tog sin början 2008, och markerade ett viktigt startskott för en långsiktig utbildningssatsning för att öka kunskapen om äldre personers behov av palliativ vård.

I den här artikeln ges en översiktlig beskrivning av PVIS och dess delprojekt. Delprojekten fas 1 och fas 2 skall nu ses som historik och grund för det fortsatta arbetet i fas 3.

Samverkan för bättre munhälsa hos personer med demenssjukdom som bor i ordinärt boende

God munhälsa är särskilt viktigt när man blir äldre, och det gäller inte minst för personer med demenssjukdom. FOU nu har i nära samarbete med Folktandvården i Jakobsberg och Ekerö, samt berörda verksamheter i Ekerö och Järfälla, tagit fram förslag till åtgärder. Materialet är ett stöd för den lokala samverkan kring personer med demenssjukdom.

Två år senare — Chefernas syn på utbildningsprojektet Palliativ vård i särskilt boende

Palliativ vård i särskilt boende (PVIS) var ett utbildningsprojekt som genomfördes under åren 2008-2011. Nära 2800 vård- och omsorgsgivare på särskilda boenden för äldre (numera benämnda Vård- och omsorgsboenden) i Stockholms län deltog, och fick utbildning genom sju olika modeller för kompetensutveckling i palliativ vård.

Syftet med denna rapport är att beskriva effekterna av utbildningssatsningen, några år efter projektets avslutande. En uppföljning utifrån chefernas perspektiv.

Samband mellan bedömd fallrisk och faktiska fallolyckor

Många inskrivningar av äldre hade kunnat undvikas, enligt en studie Socialstyrelsen genomfört för år 2010. En stor del av dessa orsakades av fallskador.

Samplanering i hemmet

Projektet "Samplanering av insatser i hemmet" är ämnat att ta fram en modell för hur olika aktörers insatser för personer med demenssjukdom i hemmet skall kunna samplaneras, med målet att ge ökad trygghet och delaktighet för de vårdade och deras anhöriga.

Vad tycker personer med demenssjukdom och deras anhöriga

Projektets mål är att utarbeta en mall för hur intervjuer av äldre personer med demenssjukdom och deras anhöriga kan gå till, om deras uppfattning och erfarenheter av den samlade demensvården. Mallen kan sedan användas av kommunerna för jämförelse och lärande.

Samverkan kring den äldre personen med psykisk ohälsa

Syftet med aktiviteterna var att stimulera hållbara strukturer kring samverkan för att öka livskvaliteten för den äldre personen med psykisk ohälsa.

Utveckling för Akademisk geriatrik

Ett forskningssamarbete mellan FOU nu, geriatriska kliniker, CKU, Karolinska Institutet, Röda Korsets Högskolan, Sophiahemmet Högskola, Ersta Sköndal högskola.

Utveckling av IKT-tjänster

Utveckling och uppföljning av IKT-tjänster har genomförts i samarbete mellan Järfälla kommun, Hjälpmedelsinstitutet och FOU nu.

Hållbara strukturer kring samverkan, äldre personen med psykisk ohälsa

Arbetet består i att initiera en process att identifiera hur samverkan mellan vård- och omsorgsgivare kring målgruppen är formaliserad och om det finns behov av att utveckla modellen med den äldre personens behov i centrum.

Emergency Medical Services contribution to optimise patient flows through the acute chain of healthcare - Methodological and empirical applications to the care of older persons

Ett forskningsprojekt där Medicinska fakulteten Karolinska Institutet, Jakobsbergsgeriatriken, Stockholmsgeriatriken, Danderydsgeriatriken samt FOU nu samarbetar.

Multisjuklighet

En pilotstudie genomfördes i samarbete mellan FOU nu, Jakobsbergsgeriatriken, Danderydsgeriatriken, Stockholmsgeriatriken och Karolinska Institutet.

Effekter av träning på balans, muskelstyrka och fysisk aktivitet hos nya äldre brukare av rollatorer

Ett forskningsprojekt mellan FOU nu, Rehab Nordväst, Karolinska Institutet.

Orienterbar miljö på boende för personer med demens

Tillsammans med Sigtuna kommun följer FOU nu upp en satsning på ett demensboende för att skapa ökad orientering i den fysiska miljön. Slutrapport presenteras inom kort.

Inequalities and multiple discrimination in access to health

FOU nu medverkar för Sveriges del i ett EU-projekt tillsammans med länderna England, Italien, Österrike och Tjeckien.

Implementering av lokala demensmodeller

Implementering av lokala modeller/program, för sammanhållen vård och omsorg om personer med demenssjukdom samt stöd till deras anhöriga. FOU nu var projektledare för det gemensamma projekt som bedrevs med statsbidrag 2012 – 2014  med syfte att stödja verksamheterna att implementera de lokala demensmodellerna.

Samarbete Akademisk vårdcentral, AVC

Målet med AVC är en kontinuerlig utveckling mot en attraktiv, evidensbaserad och patientsäker vård.

Utveckling av palliativ vård och omsorg om personer med demenssjukdom som bor på LSS-boenden

Allt fler personer som bor på LSS-boenden blir äldre och får åldersrelaterade sjukdomar, som till exempel demens. Det har gjort att det är allt viktigare med en tydlig ansvarsfördelning och att samverkan fungerar mellan kommun och landsting. Det har också väckt frågan om hur tillgång till rätt kompetens ska säkerställas på LSS-boendena. FOU nu har i uppdrag att belysa detta och startar med en inledande enkätstudie.