Tidigare förändringar

Dagverksamhetens stora potential

Vilken roll kan dagverksamheten för personer med demenssjukdom ha i den samlade demensvården, och hur utnyttjas dess potential på bästa sätt?

Förebyggande verksamheter äldre

2017 anordnade FOU nu ett seminarium om kunskapsläget på området, och identifierade tillsammans med kommunerna frågeställningar och utvecklingsområden.

Nätverk för arbetsterapeuter och fysioterapeuter/sjukgymnaster inom äldrevård och äldreomsorg

FOU nu driver nätverk för arbetsterapeuter och fysioterapeuter/sjukgymnaster som är verksamma inom äldrevård och äldreomsorg med syftet att lära av varandra och av den evidens som finns för att kunna utveckla verksamheten.

Samverkan äldreboende högskola (Utbildningsäldreboende)

Arbetet med processen Samverkan äldreboende högskola (tidigare ”Utbildningsäldreboendeprocessen”) inleddes 2012, med syftet att främja kvalitén på vård och omsorg, vårdutveckling, kompetensutveckling samt på äldreboendenas lärandemiljöer. Detta genom att:

  • introducera fler elever och studenter i den kommunala äldrevården och omsorgen
  • öka handledarkompetensen hos personalen
  • introducera teorin om att genom att utbilda andra så måste jag vässa mina egna kunskaper
  • bidra till att ge ökad vård- och omsorgskvalité för de boende.

Effektivisering och ökad kvalitet genom videoteknik

En förutsättning för en sammanhållen vård och omsorg är att involverade parter inklusive patient/brukare och anhörig/närstående hittar former för kunskapsöverföring och samordning utifrån den enskilda individen. Detta kan ske på olika sätt. För att effektivisera (tidsvinster) och öka kvaliteten på samordningen (såväl inför som under och efter mötet) lyfts användning av videoteknik fram som en viktig aspekt. Inte minst gäller detta anhöriga, som om de vill istället får möjlighet att delta via telefon. Resultatet skulle bli en tryggare vårdkedja för den äldre.

Uppdrag Psykisk Hälsa i Stockholms län

FOU nu har tillsammans med de tre andra äldre-FoU:erna, FoU Nordost, Nestor FoU-center och Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum, genomfört en fördjupad analys av stödinsatser till personer över 65 år med psykisk ohälsa. Arbetet har genomförts inom ramen för Uppdrag Psykisk Hälsa i Stockholms län – en överenskommelse mellan regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting. Analysarbetet har resulterat i både ett antal delrapporter från de olika FoU:erna, och en gemensam rapport.

Hinder och möjligheter till självständighet för personer med funktionsnedsättning (Självständighetens labyrint)

Hur kan vi förstå mer om vad som ger personer med funktionsnedsättning ökade möjligheter att leva ett självständigt liv? FOU nu bedrev 2014–2018 ett utvecklingsarbete kring självständighet för personer i yrkesverksam ålder (18–64 år) med intellektuella, psykiska eller neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Arbetet tog sin utgångspunkt i en intervjustudie som genomfördes 2013. Resultatet presenterades i skriften ”Självständighetens labyrint”.

Multisjuklighet

En pilotstudie genomfördes i samarbete mellan FOU nu, Jakobsbergsgeriatriken, Danderydsgeriatriken, Stockholmsgeriatriken och Karolinska Institutet.

Samband mellan bedömd fallrisk och faktiska fallolyckor

Många inskrivningar av äldre hade kunnat undvikas, enligt en studie Socialstyrelsen genomfört för år 2010. En stor del av dessa orsakades av fallskador.

Samarbete Akademisk vårdcentral, AVC

Målet med AVC är en kontinuerlig utveckling mot en attraktiv, evidensbaserad och patientsäker vård.

Implementering av lokala demensmodeller

Implementering av lokala modeller/program, för sammanhållen vård och omsorg om personer med demenssjukdom samt stöd till deras anhöriga. FOU nu var projektledare för det gemensamma projekt som bedrevs med statsbidrag 2012 – 2014  med syfte att stödja verksamheterna att implementera de lokala demensmodellerna.

Kvalitetsregister

FOU nu hade från mitten av 2014 till mitten av 2016 uppdraget att bidra till systematisk kvalitetsutveckling genom att stödja verksamheternas användning av kvalitetsregister; fokus låg på att erbjuda stöd avseende BPSD-registret och Senior alert.

Vad tycker personer med demenssjukdom och deras anhöriga

Projektets mål är att utarbeta en mall för hur intervjuer av äldre personer med demenssjukdom och deras anhöriga kan gå till, om deras uppfattning och erfarenheter av den samlade demensvården. Mallen kan sedan användas av kommunerna för jämförelse och lärande.

Samplanering i hemmet

Projektet "Samplanering av insatser i hemmet" är ämnat att ta fram en modell för hur olika aktörers insatser för personer med demenssjukdom i hemmet skall kunna samplaneras, med målet att ge ökad trygghet och delaktighet för de vårdade och deras anhöriga.

Samverkan för bättre munhälsa hos personer med demenssjukdom som bor i ordinärt boende

God munhälsa är särskilt viktigt när man blir äldre, och det gäller inte minst för personer med demenssjukdom. FOU nu har i nära samarbete med Folktandvården i Jakobsberg och Ekerö, samt berörda verksamheter i Ekerö och Järfälla, tagit fram förslag till åtgärder. Materialet är ett stöd för den lokala samverkan kring personer med demenssjukdom.

Filmen "Att leva varje dag, livet ut!" om demens och livskvalitet

Filmen "Att leva varje dag, livet ut!" är ett samarbete mellan Upplands-Bro kommun, fotografen och filmaren Yanan Li, stiftelsen Svenskt Demenscentrum, stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum och FOU nu. Filmen syftar till att visa metoder som kan höja livskvaliteten hos personer med demenssjukdom och deras anhöriga, och visades för första gången under Alzheimerdagen 2015 i Kungsängen den 21/9.

Palliativ vård för alla som har behov!

Alla har rätt till god palliativ vård, oavsett vilken ålder eller diagnos man har eller vart man befinner sig. Palliativ vård innefattar ett tidigt skede och ett sent skede – vård i livets slutskede. Arbetet med projektet Palliativ vård i SÄBO (PVIS) tog sin början 2008, och markerade ett viktigt startskott för en långsiktig utbildningssatsning för att öka kunskapen om äldre personers behov av palliativ vård.

I den här artikeln ges en översiktlig beskrivning av PVIS och dess delprojekt. Delprojekten fas 1 och fas 2 skall nu ses som historik och grund för det fortsatta arbetet i fas 3.

Utveckling för Akademisk geriatrik

Ett forskningssamarbete mellan FOU nu, geriatriska kliniker, CKU, Karolinska Institutet, Röda Korsets Högskolan, Sophiahemmet Högskola, Ersta Sköndal högskola.

Effekter av träning på balans, muskelstyrka och fysisk aktivitet hos nya äldre brukare av rollatorer

Ett forskningsprojekt mellan FOU nu, Rehab Nordväst, Karolinska Institutet.

Handledning och stöd till projektledare inom landsting och kommun

FOU nu stödjer och handleder ett flertal projekt och projektledare inom de medverkande kommunerna och Stockholms läns landsting.