Tidigare förändringar

Hinder och möjligheter till självständighet för personer med funktionsnedsättning (Självständighetens labyrint)

Hur kan vi förstå mer om vad som ger personer med funktionsnedsättning ökade möjligheter att leva ett självständigt liv? FOU nu bedrev 2014–2018 ett utvecklingsarbete kring självständighet för personer i yrkesverksam ålder (18–64 år) med intellektuella, psykiska eller neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Arbetet tog sin utgångspunkt i en intervjustudie som genomfördes 2013. Resultatet presenterades i skriften ”Självständighetens labyrint”.

Multisjuklighet

En pilotstudie genomfördes i samarbete mellan FOU nu, Jakobsbergsgeriatriken, Danderydsgeriatriken, Stockholmsgeriatriken och Karolinska Institutet.

Samband mellan bedömd fallrisk och faktiska fallolyckor

Många inskrivningar av äldre hade kunnat undvikas, enligt en studie Socialstyrelsen genomfört för år 2010. En stor del av dessa orsakades av fallskador.

Samarbete Akademisk vårdcentral, AVC

Målet med AVC är en kontinuerlig utveckling mot en attraktiv, evidensbaserad och patientsäker vård.

Implementering av lokala demensmodeller

Implementering av lokala modeller/program, för sammanhållen vård och omsorg om personer med demenssjukdom samt stöd till deras anhöriga. FOU nu var projektledare för det gemensamma projekt som bedrevs med statsbidrag 2012 – 2014  med syfte att stödja verksamheterna att implementera de lokala demensmodellerna.

Kvalitetsregister

FOU nu hade från mitten av 2014 till mitten av 2016 uppdraget att bidra till systematisk kvalitetsutveckling genom att stödja verksamheternas användning av kvalitetsregister; fokus låg på att erbjuda stöd avseende BPSD-registret och Senior alert.

Vad tycker personer med demenssjukdom och deras anhöriga

Projektets mål är att utarbeta en mall för hur intervjuer av äldre personer med demenssjukdom och deras anhöriga kan gå till, om deras uppfattning och erfarenheter av den samlade demensvården. Mallen kan sedan användas av kommunerna för jämförelse och lärande.

Samplanering i hemmet

Projektet "Samplanering av insatser i hemmet" är ämnat att ta fram en modell för hur olika aktörers insatser för personer med demenssjukdom i hemmet skall kunna samplaneras, med målet att ge ökad trygghet och delaktighet för de vårdade och deras anhöriga.

Samverkan för bättre munhälsa hos personer med demenssjukdom som bor i ordinärt boende

God munhälsa är särskilt viktigt när man blir äldre, och det gäller inte minst för personer med demenssjukdom. FOU nu har i nära samarbete med Folktandvården i Jakobsberg och Ekerö, samt berörda verksamheter i Ekerö och Järfälla, tagit fram förslag till åtgärder. Materialet är ett stöd för den lokala samverkan kring personer med demenssjukdom.

Filmen "Att leva varje dag, livet ut!" om demens och livskvalitet

Filmen "Att leva varje dag, livet ut!" är ett samarbete mellan Upplands-Bro kommun, fotografen och filmaren Yanan Li, stiftelsen Svenskt Demenscentrum, stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum och FOU nu. Filmen syftar till att visa metoder som kan höja livskvaliteten hos personer med demenssjukdom och deras anhöriga, och visades för första gången under Alzheimerdagen 2015 i Kungsängen den 21/9.

Palliativ vård för alla som har behov!

Alla har rätt till god palliativ vård, oavsett vilken ålder eller diagnos man har eller vart man befinner sig. Palliativ vård innefattar ett tidigt skede och ett sent skede – vård i livets slutskede. Arbetet med projektet Palliativ vård i SÄBO (PVIS) tog sin början 2008, och markerade ett viktigt startskott för en långsiktig utbildningssatsning för att öka kunskapen om äldre personers behov av palliativ vård.

I den här artikeln ges en översiktlig beskrivning av PVIS och dess delprojekt. Delprojekten fas 1 och fas 2 skall nu ses som historik och grund för det fortsatta arbetet i fas 3.

Utveckling för Akademisk geriatrik

Ett forskningssamarbete mellan FOU nu, geriatriska kliniker, CKU, Karolinska Institutet, Röda Korsets Högskolan, Sophiahemmet Högskola, Ersta Sköndal högskola.

Effekter av träning på balans, muskelstyrka och fysisk aktivitet hos nya äldre brukare av rollatorer

Ett forskningsprojekt mellan FOU nu, Rehab Nordväst, Karolinska Institutet.

Handledning och stöd till projektledare inom landsting och kommun

FOU nu stödjer och handleder ett flertal projekt och projektledare inom de medverkande kommunerna och Stockholms läns landsting.

Utveckling av palliativ vård och omsorg om personer med demenssjukdom som bor på LSS-boenden

Allt fler personer som bor på LSS-boenden blir äldre och får åldersrelaterade sjukdomar, som till exempel demens. Det har gjort att det är allt viktigare med en tydlig ansvarsfördelning och att samverkan fungerar mellan kommun och landsting. Det har också väckt frågan om hur tillgång till rätt kompetens ska säkerställas på LSS-boendena. FOU nu har i uppdrag att belysa detta och startar med en inledande enkätstudie. 

Två år senare — Chefernas syn på utbildningsprojektet Palliativ vård i särskilt boende

Palliativ vård i särskilt boende (PVIS) var ett utbildningsprojekt som genomfördes under åren 2008-2011. Nära 2800 vård- och omsorgsgivare på särskilda boenden för äldre (numera benämnda Vård- och omsorgsboenden) i Stockholms län deltog, och fick utbildning genom sju olika modeller för kompetensutveckling i palliativ vård.

Syftet med denna rapport är att beskriva effekterna av utbildningssatsningen, några år efter projektets avslutande. En uppföljning utifrån chefernas perspektiv.

Bemötande av äldre personer med psykisk funktionsnedsättning

Projektet avser att öka kunskapen om äldre personers psykiska ohälsa och hur bemötande påverkar den enskilda individen samt skapa hållbara strukturer för användningen av ny kunskap. Arbetet med projektet inleddes 2008, och slutrapporten blev klar 2013.

PVIS: Palliativ vård i särskilda boenden för äldre – Fas 1

ImageVi lever i dag allt längre och antalet äldre personer kommer bli fler. Detta innebär troligen att fler äldre personer kommer att leva den sista tiden i livet med fler sjukdomar samt med ett ökat vårdbehov. Det ökar behovet av vård- och omsorgspersonal med kvalificerad och professionell utbildning.

Hållbara strukturer kring samverkan, äldre personen med psykisk ohälsa

Arbetet består i att initiera en process att identifiera hur samverkan mellan vård- och omsorgsgivare kring målgruppen är formaliserad och om det finns behov av att utveckla modellen med den äldre personens behov i centrum.

Samverkan kring den äldre personen med psykisk ohälsa

Syftet med aktiviteterna var att stimulera hållbara strukturer kring samverkan för att öka livskvaliteten för den äldre personen med psykisk ohälsa.