Lärande nätverk, spridning av kunskap och stöd vid implementering

För att uppnå en evidensbaserad praktik måste kunskap kunna sökas, spridas och diskuteras. Lärande nätverk är ett verktyg och ett arbetssätt för att uppnå detta, som möjliggör för verksamheter att utbyta kunskaper och erfarenheter och att lära av varandra.

”Lärande nätverk, spridning av kunskap och stöd vid implementering” består för närvarande av följande delprojekt:

Glad äldre kvinnaFotograf: Yanan Li

Dagverksamhetens stora potential

Vilken roll kan dagverksamheten för personer med demenssjukdom ha i den samlade demensvården, och hur utnyttjas dess potential på bästa sätt?

Under hösten 2014 bedrevs ett gemensamt projekt där personal från alla sju kommunerna deltog. Deltagarna kom från olika delar av organisationen; beställare, nyckelpersoner, biståndsbedömare, chefer och personal samt anhörigstöd och hemtjänst. Vi hade erfarenhetsutbyte och fördjupade diskussioner kring de områden som deltagarna uppfattade som mest angelägna. Arbetet presenterades med utställning på Svenska demensdagarna i Karlstad maj 2015.

2015 startades ett nätverk på initiativ från personal på dagverksamheter. Dagverksamheter i Ekerö, Upplands-Bro, Upplands Väsby, Järfälla, Sigtuna och Solna deltar, och träffas i varandras lokaler för att utbyta erfarenheter, idéer och tips. Här lyfts allt från kakrecept och boktips till större framtidsfrågor och dilemman i arbetet. Inspirerad av träffarna har verksamheter ändrat om i sina lokaler, bjudit in till samverkansmöten, börjat med ”prova på”-tider för personer med kognitiv svikt, börjat använda paddor som pedagogiskt stöd och mycket mer. Alla som arbetar på eller med dagverksamheter är välkomna att delta.

Utvecklingsarbete 2018

Samverkan kring utveckling av innehåll i dagverksamheter för personer med demenssjukdom fortsätter, i samarbete med Silviahemmet och Svenskt Demenscentrum.

För mer information, kontakta Elisabeth Lauritzen vid FOU nu, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Individens behov i centrum

Individens behov i centrum, IBIC (en vidareutveckling av Äldres behov i centrum, ÄBIC), är ett behovsinriktat och systematiskt arbetssätt rörande vuxna personer oavsett ålder eller funktionsnedsättning som har behov av insatser i sin dagliga livsföring enligt SoL eller LSS. Arbetssättet underlättar för säker informationsöverföring och utgör en viktig del av den dokumentation som behövs för att hantera alla de uppgifter som är nödvändiga i utredning, beställning, planering, genomförande och uppföljning.

FOU nu har ett lärande nätverk för berörda personer inom kommunerna för att stödja införandet av IBIC. Nätverket träffas 1-2 ggr/termin. Utöver detta bjuder FoU-enheterna i länet in till gemensamma träffar. Under 2018 kartlades behov och förutsättningar för kompletterande stödinsatser rörande införandet av IBIC.

Utvecklingsarbete 2019

En länsövergripande träff är planerad till i november. Mer information kommer publiceras.

För mer information kontakta Charlotte Klinga på FOU nu, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Nätverk för arbetsterapeuter och fysioterapeuter/sjukgymnaster inom äldrevård och äldreomsorg

FOU nu driver nätverk för arbetsterapeuter och fysioterapeuter/sjukgymnaster som är verksamma inom äldrevård och äldreomsorg med syftet att lära av varandra och av den evidens som finns för att kunna utveckla verksamheten.

Nätverket träffas två gånger per termin hos FOU nu på Jakobsbergs sjukhus. Sedan starten 2009 har många olika teman belysts som tex:

 • Organisation – teamarbete, delegering, handledning, arbetsbeskrivning
 • Mätinstrument
 • Forskningsmetodik/Evidensbaserat arbetssätt
 • Tillsyn av medicintekniska produkter/Rutiner/Rehabplaner
 • Tvångs- och begränsningsåtgärder/Personer med demens
 • Besök av MAR/Rehabiliterande förhållningssätt
 • Förflyttningsutbildning/ Friskförflyttning
 • Fallprevention/Senior Alert
 • Yrsel och balans
 • Sittande i rullstol
 • Bemötande vid psykisk ohälsa
 • Taktil beröring

För mer information kontakta Med Dr. Elisabeth Rydwik, FOU nu, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Förebyggande verksamheter äldre

2017 anordnade FOU nu ett seminarium om kunskapsläget på området, och identifierade tillsammans med kommunerna frågeställningar och utvecklingsområden.

Under 2018 kommer FOU nu erbjuda stöd att fortsatt söka och sprida kunskap kring prioriterade frågor rörande förebyggande verksamhet för äldre personer.

För mer information, kontakta Elisabeth Lauritzen vid FOU nu, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.