Spridning av kunskap, stöd vid implementering samt lärande nätverk

Ett sätt att stärka en evidensbaserad praktik är att söka, sprida och diskutera kunskap samt att stärka implementering i praktiken. Lärande nätverk är ett verktyg och ett arbetssätt för att uppnå detta, som möjliggör för verksamheter att utbyta kunskaper och erfarenheter och att lära av varandra.

”Spridning av kunskap, stöd vid implementering samt lärande nätverk” består för närvarande av följande delprojekt:

NYTT: Nätverk välfärdsteknologi

Ett nystartat nätverk med fokus på det spännande området välfärdsteknologi. Tillsammans söker vi få en överblick över de möjligheter och utmaningar som finns, och lära av varandra.

Teknologi, möjligheter och behov är i ständig utveckling. För att bättre kunna hjälpa och lära av varandra har ett virtuellt nätverk bildats, som träffas för att lyfta frågor som exempelvis:

 • Erfarenheter: Tips, uppdrag, samarbete inom kommunerna
 • Omvärldsspaning: Vad finns, vad kan vi lära av andra
 • Teknik: Drift och säkerhetsaspekter
 • Implementering: Organisering och organisation
 • Styrning: Styrdokument, strategier
 • Anpassning: Tjänstedesign, målgruppsanpassning
 • Uppföljning: Hur mäta effekt, nyttoanalys

För mer information kontakta Elisabeth Lauritzen; Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Många projekt påverkas av utbrottet av covid-19, med förändrade tidsplaner och arbetsformer som följd. För mer information om aktuellt arbeten, kontakta relevant kontaktperson.

NYTT: Erfarenhetsutbyte kring socialtjänstens förebyggande arbete och samarbete med civilsamhället

Under coronapandemin beskrivs samverkan mellan socialtjänsten och civilsamhället ha tagit flera kliv framåt. FOU nu genomför tillsammans med kommunerna en inventering av former för denna samverkan och exempel på aktiviteter/stöd.

På kommunernas initiativ startar vi en inventering av hur samarbetet med Civilsamhället utvecklats under coronapandemin, bland annat samlar vi in exempel på vad som gjorts. Utifrån detta erfarenhetsutbyte genomföras, för lärande och tips om vad man kan ta med i den fortsatta samverkan även efter pandemin.

För mer information kontakta Elisabeth Lauritzen; Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Många projekt påverkas av utbrottet av covid-19, med förändrade tidsplaner och arbetsformer som följd. För mer information om aktuellt arbeten, kontakta relevant kontaktperson.

NYTT: Stöd för reflektion till chefer/team samt stöd för reflektion till individer/medarbetare

Erfarenheter, rapporter och vetenskapliga publikationer lyfter fram påverkan på arbetssituation, mental stress och oro i skenet av coronapandemin. För att stärka verksamheternas möjlighet att hantera denna situation tar FOU nu tillsammans med Stiftelsen Äldrecentrum fram reflektionsstöd för personal, chefer eller team, enskilt eller tillsammans. Syftet är att möjliggöra att på ett enkelt sätt reflektera kring det som sker i verksamheten, enskilt eller tillsammans.

Material etc. kommer göras tillgängligt på FOU nu:s hemsida inom kort.

För mer information kontakta Charlotte Klinga, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Många projekt påverkas av utbrottet av covid-19, med förändrade tidsplaner och arbetsformer som följd. För mer information om aktuellt arbeten, kontakta relevant kontaktperson.

Stöd för "snabbintro" av ny personal inom äldreomsorg och LSS

Behov att snabbt kunna introducera ny personal har varit stort inom äldreomsorg och LSS sedan utbrottet av Covid-19. I slutet av mars 2020 fick FOU nu förfrågan om att ta fram och initialt hålla i en introduktion/kortutbildning för personer utan erfarenhet från vård och omsorg. En tredagars "snabbintroduktion" togs fram, testades, utvärderades och utvecklades. Utbildningen låg också till grund för fler nya omgångar som genomfördes inom flera av FOU nu:s ägarkommuner.

Lärdomar från de genomförda utbildningarna i mars och april 2020 visade att:

 • De praktiska momenten var mycket uppskattade: Att göra själv med vägledning, t.ex. tvätta händer, använda skyddsutrustning, träna förflyttning, måltidssituation, borsta tänder, samt bemötande.
 • Basal hygien och skyddskläder vid Covid-19 är viktiga moment. Deltagare lärde sig att ”tänka” basal hygien.
 • Det var värdefullt att förvaltningen/kommunen och de som stod för rekrytering närvarade vid utbildningen och kunde berätta om verksamheterna, praktiska förutsättningar mm.

Då Socialstyrelsen i början av april lanserade en webbutbildning för ny personal har FOU nu övergått till att erbjuda stöd till kommunerna i att ta fram egen introduktion baserad på sagda webbutbildning. Det kan finnas behov av kompletterande stöd för hur praktisk träning kan genomföras särskilt avseende smittspridning och basal vårdhygien.

FOU nu kan erbjuda:

 • Stöd för interna utbildningar som bygger på Socialstyrelsens "snabbintro". Fokus på att stötta de som håller introduktioner/utbildningar i kommunerna.
 • Fortsatt erfarenhetsutbyte mellan kommunerna, exempelvis genom Microsoft Teams, digitala möten, utbyte av material, samt forum för att lyfta frågor.
 • Stöd i arbetet framåt för att se hur "snabbintro" av ny personal kan växlas över till en mer långsiktig lösning.

Utvecklingsarbete hösten 2020
Ett PM som lärdomar från/framgångsfaktorer för snabbintrot har tagits fram mellan FOU nu och medverkande kommuner. Ladda ner arbetsmaterialet här:

För mer information kontakta Christina Sundman; Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Många projekt påverkas av utbrottet av covid-19, med förändrade tidsplaner och arbetsformer som följd. För mer information om aktuellt arbeten, kontakta relevant kontaktperson.

Workshop-besökareFotograf: Yanan Li

Kortare seminarier tillsammans med verksamheter

Under 2020 genomförs kortare seminarier tillsammans med verksamheter, utifrån olika frågor/områden som är aktuella ”just nu”. Kan ge snabb input, problematisera en fråga, skapa samverkans ytor och nätverk, tas vidare av FoU eller fortsätta i annat forum och form. Exempelvis kring:

 • Ofrivillig ensamhet äldre
 • Digitalisering/välfärdsteknik
 • Förebyggande verksamhet äldre

Många projekt påverkas av utbrottet av covid-19, med förändrade tidsplaner och arbetsformer som följd. För mer information om aktuellt arbeten, kontakta relevant kontaktperson.

Lärande och erfarenhetsutbyte IBIC

Arbetet syftar till att stödja införandet av arbetssättet IBIC (Individens behov i centrum) i FOU nu:s ägarkommuner.

Individens behov i centrum, IBIC (en vidareutveckling av Äldres behov i centrum, ÄBIC), är ett behovsinriktat och systematiskt arbetssätt rörande vuxna personer oavsett ålder eller funktionsnedsättning som har behov av insatser i sin dagliga livsföring enligt SoL eller LSS. Arbetssättet underlättar för säker informationsöverföring och utgör en viktig del av den dokumentation som behövs för att hantera alla de uppgifter som är nödvändiga i utredning, beställning, planering, genomförande och uppföljning.

FOU nu har ett lärande nätverk för berörda personer inom kommunerna för att stödja införandet av IBIC. Nätverket träffas 1–2 ggr/termin. Utöver detta bjuder FoU-enheterna i länet in till gemensamma träffar.

För mer information kontakta Charlotte Klinga på FOU nu, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Många projekt påverkas av utbrottet av covid-19, med förändrade tidsplaner och arbetsformer som följd. För mer information om aktuellt arbeten, kontakta relevant kontaktperson.

Lärande och nätverk mellan kommuner och minnesmottagningar

Samverkan kring demensfrågorna utvecklas från tidigare år i nätverksform där representanter från kommunerna och minnesmottagningarna ingår. Målsättning är att FOU nu ger stöd till lokal samverkan samt erfarenhetsutbyte mellan kommunerna för att inspirera, underlätta och samordna idéer för utveckling av sammanhållen vård och omsorg kring personer med demenssjukdom och stöd till deras anhöriga.

Många projekt påverkas av utbrottet av covid-19, med förändrade tidsplaner och arbetsformer som följd. För mer information om aktuellt arbeten, kontakta relevant kontaktperson.

Självständighet för personer med funktionsnedsättning

FOU nu har i samverkan med kommunerna tagit fram ett material – Självständighetens labyrint – för dialog och utveckling, och för ökad självständighet för vuxna med funktionsnedsättning som har stöd enligt LSS eller SoL.

Självständighetens labyrint är namnet på en skrift baserad på en intervjuundersökning och ett utvecklingsarbete som pågick i flera steg under flera år.

Vuxna, i yrkesverksam ålder (18-64 år), med intellektuell, psykisk eller neuropsykiatriska funktionsnedsättning som hade stöd enligt LSS eller SoL intervjuades om deras syn på självständighet i deras liv. Resultatet presenterades i en skrift som utformades i dialog med verksamheter för att få ett attraktivt och användarvänligt material. En skrift för reflektion och dialog. Ett studiematerial till skriften togs sedan fram i samarbete med Sigtuna kommun.

Fördjupningsarbeten bedrevs utifrån skriften, inledningsvis i tvärgrupper mellan kommunerna. Arbetet involverade chefer och personal från boende, daglig verksamhet/ sysselsättning, boendestöd och personlig assistans samt handläggare, utredare/ kvalitets-utvecklare, anhörigstöd och politiker. Även verksamheter inom Region Stockholm, Myndigheten för delaktighet, brukarorganisationer och forskare inom området deltog. Fortsatt utvecklingsarbete bedrevs sedan på flera olika sätt inom kommunerna. Resultat och reflektioner presenterades vid årlig gemensam konferens. FOU nu stöttade vissa utvecklingsarbeten och tog utifrån dessa erfarenheter fram ett enkelt material för internt utvecklingsarbete inom verksamhet eller i en kommun.

FOU nu kan även fortsatt ge stöd till användning av materialet till de av våra ägarkommuner som så önskar.

Materialet, Självständighetens labyrint, finns att ladda ner här (PDF)

Många projekt påverkas av utbrottet av covid-19, med förändrade tidsplaner och arbetsformer som följd. För mer information om aktuellt arbeten, kontakta relevant kontaktperson.