Sammanhållen vård och omsorg

FOU nu verkar för att vara en motor för stärkt sammanhållen vård och omsorg genom samverkan mellan kommun, slutenvård och öppenvård. Målet är en sammanhållen och för den äldre patienten/brukaren trygg och personcentrerad vård- och omsorgskedja.

”Sammanhållen vård och omsorg” består av följande delprojekt:

NYTT: Uppföljning och lärande av krisledning och arbete med covid-19 inom kommun samt Region Stockholm

FOU nu medverkar vid och bidrar till uppföljning och lärande av krisledning och arbete med covid-19 inom kommun samt Region Stockholm.

Medverkar bland annat vid uppföljning av krisledning inom regionen (LSSL/SLSO) samt genomför genomlysning av arbete på äldreboende under en tidsperiod av covid-19 spridning våren 2020.

Webbinarium om lärdomar och erfarenheter

Många olika arbeten pågår inom kommunerna och Regionen rörande lärande, uppföljning, genomlysning, utvärdering etc kopplat till covid-19. Under Q4 arrangeras ett digitalt seminarium tillsammans med berörda parter med fokus på att lära av det som vi tillsammans ser, från olika perspektiv, ex samverkan kommun-region. FoU återkommer inom kort med förslag på upplägg och tider.

För mer information kontakta Håkan Uvhagen, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

NYTT: Lärande och utveckling av stärkt lokal samverkan vård omsorg

FOU nu följer med i de förändringar som sker i arbetssätt, samverkan och tjänster. Under Coronapandemin har lokal samverkan mellan vård och omsorg på många håll stärkts och det finns en stor efterfrågan på att lära av och vidmakthålla denna positiva utveckling.

Tillsammans med berörda aktörer samlas erfarenheter in från lokal organisering av samverkan under pandemin, inklusive primärvårdens geografiska kluster. Fokus ligger på lärdomar för fortsatt effektiv samverkan mellan region (husläkarmottagningar, geriatrik, rehab, ASiH) och kommun som skett/sker.

Arbetet sker tillsammans med berörda parter inom vård och omsorg samt Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum.

Process:

 1. I ett första skede fångar vi in hur den lokala samverkan mellan aktörerna ser ut (verkar ha skett på delvis olika sätt), med vilka, om det bygger på befintliga strukturer eller om det är nya former som växt fram. En första sammanställning av resultaten kommer inom kort!
 2. I fas två vänder oss till dessa lokala samverkansstrukturer (identifierade i fas 1) för att tillsammans samla erfarenheter från lokal organisering av samverkan under pandemi, inkl primärvårdens geografiska kluster. Fokus blir på lärdomar för fortsatt effektiv samverkan mellan region (husläkarmottagningar, geriatrik, rehab, ASiH) och kommun som skett/sker och att stärka förutsättningarna för att vidmakthålla de fördelar som skett iom klustersamverkan Covid-19.

För mer information, kontakta Charlotta Nylén, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Många projekt påverkas av utbrottet av covid-19, med förändrade tidsplaner och arbetsformer som följd. För mer information om aktuellt arbeten, kontakta relevant kontaktperson.

Stöd vid införande av LUSen

Stöd till lokal implementering och utveckling utifrån riktlinjer och rutiner kopplat till regional överenskommelse rörande lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård, LUSen, (2017:612) i syfte att stärka en sammanhållen vårdkedja.

Arbetet sker tillsammans med involverade aktörer från kommun och region (ex husläkarmottagningar, rehab, geriatrik, ASiH) utifrån lokala omständigheter. Arbetet sker även i samverkan med andra FoU-enheter i regionen vilket möjliggör både lokala och regionala perspektiv.

LUSen-arbetet är uppdelat i följande underprojekt:

 • Fortsatt stöd för stärkt lokal samverkan LUSen med berörda aktörer
  Arbetet med stöd för stärkt lokal samverkan kring LUSen fortsätter. Genom att lokalt få ihop och ha en dialog tillsammans mellan de aktörer som berörs stärks förståelse för varandras uppdrag, gemensamma arbetsformer och samsyn kring hur processen kan utföras och kontinuerligt utvecklas. Utifrån covid-19 skjuts planerade workshops upp och en revidering av design pågår.

 • Enkätundersökning LUSen under våren 2020 – hur har det gått?
  För att ge bra utgångsläge för fortsatt gemensam diskussion till hösten efterfrågade vi en aktuell bild av LUSen-arbetet i och med covid-19. De fyra äldre-FoU:erna i länet genomförde tillsammans en enkätundersökning om hur samverkan kring äldre personer i behov av samordnade insatser vid utskrivning från slutenvården (LUSen) fungerat under våren 2020. Enkäten skickas till berörda personer inom kommunen, husläkarmottagningar, rehab, samt geriatrik inom hela regionen. Underlaget kommer ligga till grund för fördjupad dialog samt utveckling av lokal samverkan under hösten samt bidrar till lärande i länet. Sammanställning av enkätresultaten presenteras inom kort.
 • Stärka husläkarmottagningarna i sin nya roll
  Utöver att stödja lokal samverkan utifrån LUSen kommer husläkarmottagningarna att adresseras, med målsättningen att stärka dem i sin roll i LUSen-arbetet. Dialog om stöd kommer utgå från resultatet från enkätundersökningen om LUSen-arbetet. Detta görs i samverkan med Akademiskt primärvårdscentrum samt regionens äldre-FoU:er. Arbetet är avvaktande under hösten 2020 utifrån covid-19.

 • Brukar- och anhörigperspektivet
  Brukar- och anhörigperspektivet kommer att uppmärksammas i samarbete med berörda parter och regionens äldre-FoU:er. Utformningen av detta stöd konkretiseras i samarbete med berörda parter. Anpassning av arbetet skr underhösten utifrån covid-19.

 • Erfarenhetsutbyte biståndshandläggare utifrån LUSen
  En arbetsgrupp med representanter från medverkande kommuner är upprättad för erfarenhetsutbyte och inventering innan covid-19 pandemin. Hur möjligheterna ser ut att fortsätta det arbetet undersöks under hösten 2020.

 • LUSen-jour
  Nordvästkommunernas biståndsenheter har tillsammans med FOU nu sett över om de behöver öka sin beredskap för att kunna fatta beslut om stöd till äldre personer som skrivs ut från sjukhus på helger/röda dagar. Tillsammans med FOU nu genomfördes en process där behovet och olika scenarier lyftes fram. Utifrån detta arbete har en rapport tagits fram.

  Rapporten kan laddas ner här: LUS-jour 2020? Översyn av behov av och möjligheterna för biståndsbedömning under helgdagar för stöd i hemmet till äldre i samband med utskrivning från sjukhus

För mer information, kontakta Charlotta Nylén, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Många projekt påverkas av utbrottet av covid-19, med förändrade tidsplaner och arbetsformer som följd. För mer information om aktuellt arbeten, kontakta relevant kontaktperson.

Äldre kvinna och personalFotograf: Yanan Li

Samarbete kring demensfrågor

Arbetet syftar till att utveckla och stärka det lokala samarbetet kring demensfrågor i FOU nu:s ägarkommuner.

År 2010 kom de första nationella riktlinjerna för vård och omsorg kring personer med demenssjukdom samt stöd till deras anhöriga. Då startades en samverkan inom FOU nu med syfte att stärka det lokala samarbetet mellan kommunerna och Region Stockholm samt bidra med fördjupningsarbeten kring gemensamma prioriterade utmaningar. Samarbetet inom FOU nu-området har fortsatt sedan dess och samverkan med övriga delar av länet stärkts. Arbetet utgår från nationella riktlinjer, nationell strategi samt regionalt vårdprogram kognitiv svikt. Processen utformas kontinuerligt efter de behov som nätverket för demensfrågor inom FOU nu lyfter fram.

 • Nätverk för demensfrågor inom FOU nu
  Ett nätverk för erfarenhetsutbyte och samverkan inom FOU nu har träffats regelbundet sedan 2011. I nätverket ingår de som ansvarar för samordning/ eller utveckling av demensfrågorna i kommunerna och representanter för Minnesmottagningarna i nordvästra Stockholm.

 • Stöd för lokala program för sammanhållen vård och omsorg samt stöd till anhöriga
  För varje kommun i Stockholms län ska finnas ett lokala program för sammanhållen vård och omsorg kring personer med demenssjukdom samt stöd till deras anhöriga. Äldreomsorgen, ev demensteam, anhörigstödet, primärvård, rehab och minnesmottagningar upprättar tillsammans detta program för hur de ska samverka. Ansvariga chefer möts för säkerställa att de nationella och regionala riktlinjerna efterlevs. FOU nu ger stöd för att förnya de lokala programmen och kan ge stöd till ledningsgrupper.

 • Fördjupningsarbeten
  I arbetet med lokala programmen eller vid nätverksträffar kan gemensamma utmaningar identifieras. FOU nu har under åren gjort flera fördjupningsarbeten kring prioriterade frågor som sedan kunnat spridas till alla kommuner/ berörda vårdverksamheter. Exempel på fördjupningsarbeten är; uppmärksamma munhälsa, dagverksamhetens potential, stöd för implementering av lokala program i verksamheter.

 • Samverkan inom Stockholms län
  FOU nu ingår i samverkan kring demensfrågor i Stockholms län. I nätverket för demensfrågor i Stockholms län ingår även nationella kompetenscentra för demensfrågor som Svenskt demenscentrum, Kvalitetsregister med flera. FOU nu bidrar aktivt till att lyfta lokala frågor till regional och nationell nivå samt att sprida information från nationell och regional nivå till kommunerna och berörda verksamheter inom vården.

OBS: Under coronapandemin sker nätverksträffar digitalt och utvecklingsarbeten skjuts upp.

För mer information kontakta Elisabeth Lauritzen, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Många projekt påverkas av utbrottet av covid-19, med förändrade tidsplaner och arbetsformer som följd. För mer information om aktuellt arbeten, kontakta relevant kontaktperson.

Effektiv och hållbar sammanhållen vård och omsorg för äldre personer?

Ett arbete som initialt söker metoder för att studera och stödja effektiv och hållbar sammanhållen vård och omsorg för äldre personer med komplexa behov. Arbetet finansieras genom forskningsmedel från FORTE.

FOU nu har tillsammans med Stockholms läns övriga FoU-enheter som jobbar med äldrefrågor (FoU Nordost, Nestor FoU-center och Äldrecentrum) tilldelats medel från FORTE (Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd) för att planera en praktiknära studie om ”Effektiv och hållbar koordinering av vård och omsorg för äldre personer med komplexa behov”.

Under 2020 söker vi former och metoder för hur vi kan undersöka och stärka effektiv och hållbar koordinering av vård och omsorg för äldre personer med komplexa behov. Målsättningen är bland annat en ny projektansökan till Forte om en större studie, och samtidigt påbörja identifikationen av komponenter för samverkan samt bidrag till att utveckla god samverkan.

För mer information kontakta Mia Flink, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. , eller Charlotte Klinga, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Många projekt påverkas av utbrottet av covid-19, med förändrade tidsplaner och arbetsformer som följd. För mer information om aktuellt arbeten, kontakta relevant kontaktperson.

Patient och vårdpersonalFotograf: Yanan Li

Orsaker till återinläggning i slutenvården

Projektets målsättning är att kunna bidra till en mer resurseffektiv och personcentrerad vård och ökad kunskap om hur vi kan minska återinläggningar av äldre personer i slutenvården.

Nästan 18 procent av de äldre med högt omvårdnads- och omsorgsbehov skulle vid uppskattningsvis ett tillfälle inte ha behövt tas om hand av slutenvården under 2010. Det visar en undersökning från Socialstyrelsen. 21 procent av de äldre personer över 65 år som varit inlagda läggs dessutom in igen inom nittio dagar, enligt en studie från Stockholms läns landsting.

Ett samband kunde ses mellan tidigare huvuddiagnoser, diagnoser vid inläggningen och tidigare vårdkonsumtion, och risken för oplanerade återinläggningar. En svaghet var dock att man ur studien inte kunde utläsa hur allvarliga sjukdomarna var, vilket sannolikt är av stor betydelse. För att öka kunskapen om återinläggning till slutenvården leder FOU nu ett forskningsprojekt i samarbete med de geriatriska klinikerna inom SLSO, Akademiskt primärvårdscentrum, Tema åldrande, Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin, samt Karolinska Institutet.

Data från journalsystemet Take Care och VAL-databasen har kompletterats med data från SCB, Registret över insatser till äldre och personer med funktionsnedsättning och Dödsorsaksregistret. Olika frågeställningar kring sjukvårdskonsumtion efter utskrivning, riskfaktorer för återinläggning och samsjuklighet analyseras. Resultatet är av vikt för den geriatriska patienten då det möjliggör ökad förståelse för vad som påverkar återinläggning. Detta kan i förlängningen möjliggöra en mer resurseffektiv, differentierad och personcentrerad vård. Projektet finansieras av forskningsmedel.

För mer information kontakta Elisabeth Rydwik, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Många projekt påverkas av utbrottet av covid-19, med förändrade tidsplaner och arbetsformer som följd. För mer information om aktuellt arbeten, kontakta relevant kontaktperson.