Sammanhållen vård och omsorg

Under 2018 kommer FOU nu vara en motor för stärkt sammanhållen vård och omsorg genom samverkan mellan kommun, slutenvård och öppenvård. Målet är en sammanhållen och för den äldre patienten/brukaren trygg vårdkedja.

”Sammanhållen vård och omsorg” består av följande delprojekt:

Stöd vid implementering utifrån regional överenskommelse, Lag om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård, LUS

Stöd till lokal implementering och utveckling utifrån riktlinjer och rutiner kopplat till regional överenskommelse utifrån LUS (2017:612) i syfte att stärka en sammanhållen vårdkedja. Processledning kommer att erbjudas där involverade aktörer från kommun och landsting gemensamt resonerar sig fram till arbetsformer och samsyn kring hur processen från slutenvård till öppenvård och kommunal omsorg kan utföras och kontinuerligt utvecklas.  Arbetet sker i samverkan med andra FoU-enheter i regionen.

Förstärkt hemgång

Under året kommer FOU nu att vara ett stöd vid utveckling och införande av förstärkt hemgångsinitiativ, utifrån lokala omständigheter och kopplat till lokalt arbete för sammanhållen vård, samverkan kommun landsting. Vidare kommer FOU nu att gemensamt med involverade parter föra en dialog kring markörer/parametrar för att möjliggöra en systematisk uppföljning av och lärande utifrån initiativen. Samverkan med övriga länet samt andra FoU:er i frågan kommer att ske. Processen planeras att fortgå och utvecklas även efter 2018 så länge behov uttrycks.

Kvinna med headsetFotograf: Yanan Li

Effektivisering och ökad kvalitet genom videoteknik

En förutsättning för en sammanhållen vård och omsorg är att involverade parter inklusive patient/brukare och anhörig/närstående hittar former för kunskapsöverföring och samordning utifrån den enskilda individen. Detta kan ske på olika sätt. För att effektivisera (tidsvinster) och öka kvaliteten på samordningen (såväl inför som under och efter mötet) lyfts användning av videoteknik fram som en viktig aspekt. Inte minst gäller detta anhöriga, som om de vill istället får möjlighet att delta via telefon. Resultatet skulle bli en tryggare vårdkedja för den äldre.

Involverade i denna process just nu är Järfälla kommun, Upplands-Bro kommun, Solna kommun, Sundbybergs kommun, Ekerö kommun, Sollentuna kommun, Sigtuna kommun, Upplands Väsby kommun samt Jakobsbergsgeriatriken, Jakobsbergs AVC, Kallhälls NVC, Danderydsgeriatriken och Hjärtkliniken vid Danderyds sjukhus, som bestämt sig för att i samverkan med FOU nu testa att använda videokonferensteknik vid gemensamma möten gällande samordnad vårdpanering. I framtiden kan de komma att använda videokonferenstekniken även för andra resfria möten.

Under 2018 ger FOU nu stöd till samverkan mellan kommuner, slutenvård och öppenvård för ökad användning av videoteknik för vårdplaneringsmöten/samordnad individuell planering på distans. Möjligheterna att inkludera patienten/brukaren och använda tekniken för möten inom och mellan verksamheter bör utvecklas. Samarbete med akutsjukhusen samt andra FoU-strukturer ska utvecklas.

För mer information kontakta Håkan Uvhagen, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. .

Äldre kvinna och personalFotograf: Yanan Li

Sammanhållen vård och omsorg kring personer med demenssjukdom

År 2010 kom de första nationella riktlinjerna för vård och omsorg kring personer med demenssjukdom samt stöd till deras anhöriga. Då startade en samverkan inom FOU nu för att stötta och inspirera till utveckling av lokal samverkan kring demensfrågor. Arbetet utgår från ett nätverk för de som ansvarar för samordningen av demensfrågor i respektive kommun. Sedan 2017 ingår även berörda minnesmottagningar i nätverket. Under åren har även FOU nu medverkat till fördjupningsarbeten kring dagverksamhet, munhälsa och samplanering i hemmet.

Samarbetet inom FOU nu-området fortsätter och samverkan med övriga delar av länet stärks. Processen utformas kontinuerligt efter de behov som nätverket uttrycker.

Fokus för 2018 är att ge stöd till implementering av de nya demensriktlinjer som trädde i kraft 2017 samt att bidra till spridning av goda exempel i länet. Ett särskilt fördjupningsarbete kommer också bedrivas kring innehållet i dagverksamheter.

För information om FOU nu:s tidigare arbete med demensriktlinjerna se det föregående projektet Implementering av lokala demensmodeller

För mer information kontakta Elisabeth Lauritzen, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.