Pågående förändringar

Vård och omsorg i samverkan med akademi och utbildning

Tillsammans med Region Stockholm, våra kommuner och länets högskolor, universitet och gymnasieskolor utvecklas samverkan mellan praktik och utbildning för stärkta lärandemiljöer, verksamhetsutveckling samt stärkta rekryteringsmöjligheter för framtiden.

”Vård och omsorg i samverkan med akademi och utbildning” består av följande delprojekt:

Sammanhållen vård och omsorg

FOU nu verkar för att vara en motor för stärkt sammanhållen vård och omsorg genom samverkan mellan kommun, slutenvård och öppenvård. Målet är en sammanhållen och för den äldre patienten/brukaren trygg och personcentrerad vård- och omsorgskedja.

”Sammanhållen vård och omsorg” består av följande delprojekt:

Systematisk kvalitetsutveckling och kunskapsbaserad praktik

Strävan efter ökad kvalitet kräver ett kontinuerligt förbättringsarbete. Här kan kompetens om följsamhet och anpassning vid införande av nya arbetssätt samt Öppna jämförelser och andra nationella system för uppföljning vara viktiga verktyg.

"Systematisk kvalitetsutveckling och kunskapsbaserad praktik" består för närvarande av följande delprojekt:

Spridning av kunskap, stöd vid implementering samt lärande nätverk

Ett sätt att stärka en evidensbaserad praktik är att söka, sprida och diskutera kunskap samt att stärka implementering i praktiken. Lärande nätverk är ett verktyg och ett arbetssätt för att uppnå detta, som möjliggör för verksamheter att utbyta kunskaper och erfarenheter och att lära av varandra.

”Spridning av kunskap, stöd vid implementering samt lärande nätverk” består för närvarande av följande delprojekt:

Regional samverkan

En nyckelaspekt av vård och omsorg med hög kvalitet är samverkan och sökandet av synergieffekter mellan olika verksamheter och arbeten. Det gäller även FoU där vi samarbetar mellan FoU:er, centrumbildningar, kompetenscentra och med regionala nätverk. Genom länsövergripande samarbete och samverkan kan vi uppnå mer än varje enhet kan för sig.

”Regional samverkan” består av följande delprojekt: