Pågående förändringar

Uppdrag Psykisk Hälsa i Stockholms län

FOU nu har tillsammans med de tre andra äldre-FoU:erna, FoU Nordost, Nestor FoU-center och Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum, genomfört en fördjupad analys av stödinsatser till personer över 65 år med psykisk ohälsa. Arbetet har genomförts inom ramen för Uppdrag Psykisk Hälsa i Stockholms län – en överenskommelse mellan regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting. Analysarbetet har resulterat i både ett antal delrapporter från de olika FoU:erna, och en gemensam rapport.

Lärande nätverk, spridning av kunskap och stöd vid implementering

För att uppnå en evidensbaserad praktik måste kunskap kunna sökas, spridas och diskuteras. Lärande nätverk är ett verktyg och ett arbetssätt för att uppnå detta, som möjliggör för verksamheter att utbyta kunskaper och erfarenheter och att lära av varandra.

”Lärande nätverk, spridning av kunskap och stöd vid implementering” består för närvarande av följande delprojekt:

Sammanhållen vård och omsorg

Under 2019 kommer FOU nu vara en motor för stärkt sammanhållen vård och omsorg genom samverkan mellan kommun, slutenvård och öppenvård. Målet är en sammanhållen och för den äldre patienten/brukaren trygg vårdkedja.

”Sammanhållen vård och omsorg” består av följande delprojekt:

Vård och omsorg i samverkan med akademi och utbildning

Tillsammans med Stockholms läns landsting, våra ägarkommuner och länets högskolor, universitet och ett par gymnasieskolor utvecklar FOU nu strukturer för framtiden.

”Vård och omsorg i samverkan med akademi och utbildning” består av följande delprojekt:

Multisjuklighet och funktionsnedsättningar

Ett integrerat geriatriskt arbetssätt, även kallat Comprehensive Geriatric Assessment (CGA), syftar till ökad vårdkvalitet hos äldre personer med komplexa symtom/behov. CGA definieras som en multidimensionell och interprofessionell diagnosticerande process som fokuserar på att kartlägga en skör äldre persons medicinska, psykologiska och funktionella kapacitet för att utveckla en koordinerad och integrerad plan för behandling och uppföljning. CGA har visat sig minska risken för inläggningar på sjukhus, ökad levnadstid, ökad möjlighet till kvarboende samt förbättrat kognitivt status. Det saknas dock fortfarande kunskap kring hur äldre personers hälsa utvecklas över tid och vilka interventioner som är mest effektiva för att minska risken för försämrad hälsa, fysiska och kognitiva funktionsnedsättningar och beroende i dagliga aktiviteter.

”Multisjuklighet och funktionsnedsättningar” består för närvarande av följande delprojekt:

Stöd för systematiskt kvalitetsarbete

Strävan efter ökad kvalitet kräver ett kontinuerligt förbättringsarbete. Här kan Öppna jämförelser, kvalitetsregister och andra nationella system för uppföljning vara viktiga verktyg.

”Stöd för systematiskt kvalitetsarbete” består för närvarande av följande delprojekt: