Nyheter

Vi finns! – Filmer från anhöriga till personer med psykisk sjukdom

Klicka här för att ladda ner presentationenAnhöriggruppen i Ekerö kommun har tillsammans med en filmpedagog från Film Stockholm skapat sina egna berättelser om att vara anhörig till nära och kära med psykisk sjukdom, Vi finns! Filmerna finns nu tillgängliga på anhörigstödets websida.

Vi finns! bildar tillsammans med teaterföreställningen Gå sakta i minnenas urskog (2007) och filmen Fyra vågade livet (2008) en för Sverige unik triologi i sättet att synliggöra anhörigas livssituation.

Klicka här för att läsa mer om anhöriggruppen och anhörigstöd på Ekerö kommuns webbplats, eller ladda ner en presentation genom att klicka på bilden.

Ökad alkoholkonsumtion bland äldre – en ickefråga?

"Alkoholkonsumtionen bland äldre ökar, särskilt bland kvinnor, och statistiken pekar på ett ökande antal skador och dödsfall som kopplas till drickandet. Men det verkar alltjämt vara en ickefråga. Få insatser har varit inriktade på äldres missbruk och oftast har problemen hamnat i knät på hemtjänstens medarbetare." skriver Gothia Fortbildning på sin hemsida. Äldres allt liberalare inställning till alkohol är en verklighet hemtjänstpersonalen möts av allt oftare.

Läs mer på Gothia Fortbildnings hemsida, och läs artikeln i sin helhet i nummer 5 av tidningen Äldreomsorg som har temat Riskbruk och beroende.

Skrift om självständighet lanseras på workshop

Personer i motljus

"Självständighetens labyrint – vägval, hinder och öppningar"

Detta är titeln på en ny skrift från FOU nu, som kommer lanseras tisdagen den 1 december 2015 vid en workshop om självständighet. Se inbjudan nedan. Workshopen är ett led i det utvecklingsarbete FOU nu stöttar i kommunerna Ekerö, Järfälla, Sigtuna, Solna, Sollentuna, Upplands Väsby och Upplands-Bro – ett utvecklingsarbete som går ut på att undersöka och hitta bättre arbetsmetoder för att stödja utvecklandet av ökad självständighet hos personer med funktionsnedsättningar. Detta kan ske på många sätt; det viktiga för FOU nu har varit att lyssna till dem som berörs och som själva lever med funktionsnedsättningar.

Järfälla inför ÄBIC, äldres behov i centrum

På tre år ska Järfälla kommun införa ÄBIC, äldres behov i centrum. Det är ett arbetssätt och metod som går ut på att de äldres behov ska styra äldreomsorgens insatser, istället för tvärtom. Införandet av ÄBIC innebär att alla biståndshandläggare, personal på alla särskilda boenden, korttidsboenden och hemtjänstföretag ska läras in i det nya arbetssättet och modellen. Ansvarig för införandet är Jenny Järf, utredare på avdelningen för lednings och verksamhetsstöd.

Den stora förändringen är att ändra tankesätt, att tänka behovsinriktat i hela utredningsprocessen.
/Jenny Järf

Det var 2014 som Socialstyrelsen gick ut med rekommendationer till Sveriges kommuner att införa ÄBIC i äldreomsorgen – en modell och ett arbetssätt som ska användas av både handläggare och utförare, som ska löpa som en röd tråd genom handläggning, genomförande och uppföljning utifrån ett nationellt fackspråk. Tanken är att det är den äldres behov som ska styra dennes insatser, istället för att färdiga insatser ska styra den äldres liv. Det finns inget tvång för enskilda kommuner att införa ÄBIC, men målet är att hälften av Sveriges kommuner ska börja använda arbetssättet under 2015.

För mer information se Nestor FoU-centers hemsida.

Stockholms län har kommit långt i demensarbetet

De nationella riktlinjerna för vård och omsorg vid demenssjukdom har funnits i fem år, och det var därför dags för en uppföljning av hur arbetet i Stockholms län gått. Eftermiddagen den 13 oktober 2015 anordnades en workshop på temat i Hälso- och sjukvårdsförvaltningens lokaler på Magnus Ladulåsgatan. Arrangörer var Stockholms läns landsting och Kommunförbundet Stockholms län (KSL), FOU nu:s Elisabeth Lauritzen agerade moderator, och Yanan Li var fotograf.

Workshopen vände sig till personer som haft en central roll i att leda, implementera och utveckla demensarbetet, samt verksamheter som gjort särskilda satsningar i arbetet för en bättre demensvård. Grunden för dagen var Socialstyrelsens uppföljning och deras erbjudande om att möta regioner o län kring resultat o fortsatt utveckling. Målet var att skapa en gemensam bild av hur långt man kommit och vilka utmaningar som väntar, och resultatet är mycket positivt.

Arbetet med hinder och möjligheter till självständighet går framåt

FOU nu:s arbete med hinder och möjligheter till självständighet för personer med funktionsnedsättning (psykisk, neuropsykiatrisk och intellektuell) har gått in i en ny fas. Den 3 juni träffades ca 40 handläggare, chefer, utvecklingsledare, personal, beställare och politiker i de nya konferenslokalerna på Jakobsbergs sjukhus. Både verksamheter som regleras av LSS och Socialtjänstlagen fanns representerade, såväl som både kommunala och privata utförare.

Prenumerera på Akademiskt primärvårdscentrums nyhetsbrev

Det senaste numret av Akademiskt primärvårdscentrums nyhetsbrev har just gått ut, innehållande aktuella nyheter om utbildning, utvecklingsfrågor och forskning i primärvården. Registrera dig för nyhetsbrevet på deras hemsida.

Digitalt nyhetsbrev – Akademiskt primärvårdscentrum

Nätverk skapat för verksamma inom dagverksamhet - demens

FOU nu har bildat ett nätverk för er som arbetar på dagverksamhet  - demens, med syfte att verka för utveckling av dagverksamheten! Personal besöker varandras verksamheter och byter erfarenheter och tips.

Se filmen "Att leva varje dag, livet ut!" om demens och livskvalitet

Filmen "Att leva varje dag, livet ut!" är ett samarbete mellan Upplands-Bro kommun, fotografen och filmaren Yanan Li, stiftelsen Svenskt Demenscentrum, stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum och FOU nu. Filmen syftar till att visa metoder som kan höja livskvaliteten hos personer med demenssjukdom och deras anhöriga, och visades för första gången under Alzheimerdagen 2015 i Kungsängen den 21/9.

Fler verksamheter inför videoteknik för vårdplanering på distans

Den 22 september hölls höstens första samverkansmöte gällande införande av videoteknik vid vårdplanering, dit verksamheter från FOU nu nu:s och FOU Nordost:s områden inbjudits.

FOU nu:s uppdrag med kvalitetsregister förlängt

Styrgruppen för Kunskapsutveckling inom Socialtjänsten och angränsande hälso- och sjukvård i Stockholms län har beslutat avsätta delar av de kvarvarande statsbidragen från överenskommelse Sammanhållen vård och omsorg för de mest sjuka äldre för fortsatt stöd till användande av kvalitetsregister under första halvan av 2016.

FOU nu och Yanan Li på Alzheimerdagen 2015

Måndagen den 21 september arrangerade Upplands-Bro kommun Alzheimerdagen 2015 i Kulturhuset i Kungsängen, och FOU nu fanns på plats. Besökare bjöds på föreläsningar, minimässa, konstutställning och en konstauktion, och uppslutningen var stor. Dagen till ära var det dessutom världspremiär för filmen "Att leva varje dag, livet ut" – en film som visar på olika metoder som kan höja livskvaliteten hos personer med demenssjukdom och deras anhöriga.

Kinesisk delegation besökte FOU nu

En kinesisk delegation från Shanghai Civil Affairs Bureau, under ledning av vice generaldirektör Rui Jiang, besökte måndagen den 7 september 2015 FOU nu. Besöket var en del av ett officiellt kinesiskt besök för att studera hur svensk äldrevård fungerar och vilka tjänster som erbjuds äldre i Sverige. Delegationen besökte också Socialdepartementet, Swecare, Silviahemmet samt Drottningholms slott.

Världspremiär för dokumentärfilmen ”Att leva varje dag, livet ut!”

Upplands-Bro kommun, Stiftelsen Svenskt Demenscentrum, Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum samt FOU nu har tillsammans skapat en dokumentärfilm med syfte att visa metoder som kan höja livskvaliteten hos personer med demenssjukdom och deras anhöriga. Filmen har titeln ”Att leva varje dag, livet ut!”, och den kommer visas för första gången under Alzheimerdagen 2015, den 21 september.

Efter filmvisningen kommer en paneldiskussion att hållas med filmens medverkande, däribland filmens regissör Yanan Li som bland annat är verksam just här på FOU nu. Detta är ett unikt tillfälle att låta filmpublik och filmarbetare mötas för samtal kring frågor som väcks genom filmen.

Glad sommar!

SolskenNu är sommaren här och många anställda i våra kommuner tar semester. Vi på FOU nu önskar er alla en riktigt glad sommar och en skön ledighet. Vila upp er, för i höst sätter arbetet igång igen med full fart. Förändring pågår.

Webbutbildning i palliativ vård nu publikt tillgänglig

Webbutbildningen Palliativ vård och omsorg för äldre personerWebbutbildningen Palliativ vård och omsorg för äldre personer, som vi på FOU nu utvecklat tillsammans med SLL och KSL finns nu publikt tillgänglig från PKC:s webbplats. Klicka här eller på bilden för att besöka PKC:s webbplats.

För mer information om projektet, se projektets huvudsida: Palliativ vård i SÄBO.

Senior alert lanserar webbutbildning

Senior alert lanserar idag en ny webbutbildning, på temat: ”Webbutbildning för att främja den äldres hälsa”.

Utbildningen är en grundkurs och innehåller tre delar

  • Introduktion till Senior alert
  • Grunderna i vårdpreventivt arbete
  • Att arbeta med förbättringar i vardagen

Webbutbildningen fungerar på dator, surfplatta och/eller mobiltelefon, och vänder sig framförallt till personal inom vård och omsorg. Den kräver inga förkunskaper och är även öppen för studenter och andra intresserade. Utbildningen kan också fungera som ett verktyg för chefer för att höja vårdkvaliteten. Utbildningen är kostnadsfri. Varje del innehåller texter, filmer och frågor att reflektera kring, och hela utbildningen tar 45 minuter, plus tid för reflektionsfrågor och planering.

För mer information se Senior alerts webbplats, www.senioralert.se

En dag om självständighet

Den 3 juni bjöd FOU nu in till en konferensdag och workshop om självständighet. Förmiddagen var öppen för alla, och ett 40-tal personer kom och lyssnade och diskuterade när Nina Larsson och Emil Erdtman presenterade den intervjustudie de genomfört med 20 personer med funktionsnedsättning. (Viss avslutande finslipning av texterna återstår innan publicering.) Resultaten kommenterades av lektor Ingrid Runesson från Malmö högskola och Hanna Danmo från Autism- och Aspergerförbundet.

Lyckad inspirationsdag om kvalitetsregister

FOU nu anordnade den 25 maj 2015 en inspirationsdag på temat "Hur kan jag som chef ha nytta av kvalitetsregister?". Målgrupp var verksamhetschefer/enhetschefer eller motsvarande på vårdcentraler och särskilda boenden.

En vår i kvalitetsregistrens tecken

Det senaste halvåret har bjudit på ett välfyllt program i kvalitetsregistrens tecken. Utbildningar och workshops har hållits, support har getts och mängder av intressanta samtal och utbyten av erfarenheter har ägt rum. Vår bild är att vi bättre lärt oss förstå verksamheternas behov och önskemål, och vi hoppas kunna fortsätta svara på detta och leva upp till deras förtroende.