Nyheter

Äldrefrågor lyfts ytterligare genom stärkt FoU-samarbete

Visste du att det finns fyra olika äldre-FoU:er i Stockholms län, som täcker varsin länsdel? Och att dessa arbetar och är organiserade på olika sätt? Men trots olikheter så har de en viktig gemensam fråga, att göra det bättre för äldre i Stockholms län. Nu ska de fyra enheterna öka samarbetet med varandra genom att utbyta kunskap och erfarenheter på organisationsnivå och ämnesmässigt. Den personliga kontakten är också viktig.

Studie belyser koppling mellan fallrisk och fallskador hos geriatriska patienter

Finns det ett samband mellan fallrisk mätt med Downton Fall Risk Index och fallskador hos geriatriska patienter? Mahnaz Mojtabas – fysioterapeut med medicine masterexamen – som är specialist på äldres hälsa och arbetar på Jakobsbergsgeriatriken har studerat saken, och vi har intervjuat henne.

En heldag för AKor och lärosätesrepresentanter

Den 5 oktober genomfördes den andra nätverksträffen för AKor och lärosätesrepresentanter inom nätverket för AKor inom geriatrik. Dagen erbjöd möjlighet till samverkan, erfarenhetsutbyte, konkreta tips och inspiration.

Arbetet med självständighet fortgår

Under 2016 har ett utvecklingsarbete utifrån skriften "Självständighetens labyrint" tagit fart. Det som personerna med psykiska, neuropsykiatriska och intellektuella funktionsnedsättningar berättade om i intervjuerna och som beskrivs i skriften omsätts nu i ett praktiskt förändringsarbete.

Upplands-Bros arbete med demens uppmärksammades i Almedalen

Upplands-Bro kommun höll ett seminarium i Almedalen den sjätte juli 2016 för att informera politiker, medier och allmänhet om kommunens demensarbete. Kommunen har arbetet med att underlätta för personer med sjukdomsdiagnosen demens under lång tid och mycket har gjorts.

Utvecklingsarbetet för ökad självständighet är igång – Välkommen att delta!

Arbete inom FOU nu kring självständighet för personer med psykiska, neuropsykiatriska och intellektuella funktionsnedsättningar fortsätter.

Internationell uppmärksamhet för Utbildningsäldreboendeprocessen

Utbildningsäldreboendeproceessen har presenterats på en stor vetenskaplig internationell konferens i Glasgow i maj 2016, arrangerad av The International Institute for Qualitative Methodology vid University of Alberta. I fokus låg processens metod, deltagarbaserad forskning, förhållningssätt och framgång.

Nytt nätverk för förebyggande verksamhet för äldre bildat!

Det förebyggande arbetet kan ha stor betydelse för att skapa goda förutsättningar för ett gott åldrande. På initiativ av Upplands-Bro kommun och Solna stad har ett nätverk mellan FOU nu:s ägarkommuner startat för att facilitera erfarenhetsutbyte kring öppen, förebyggande verksamhet för äldre.

Intressant design av workshop för nytta av register

BPSD är ett nationellt kvalitetsregister för särskilda boenden för personer med demenssjukdom. Kommunerna har efterfrågat stöd för att bli bättre på att använda statistik från registret i sitt kvalitetsutvecklingsarbete. FOU nu anordnade den 3 maj en workshop där fem kommuner arbetade tillsammans.

Samverkan kring munhälsa – demens får spridning till praktik och forskning

De verktyg för att uppmärksamma munhälsa hos personer med demenssjukdom som bor hemma som FOU nu tog fram i samverkan 2013 sprids vidare.

Nu finns uppdaterad PVIS-utbildning i webb-format

Nu finns utbildningen som togs fram i PVIS i webb-format. Den har uppdaterats i form av en interaktiv, webbaserad utbildning riktad till personal verksam inom vård och omsorg av äldre och har titeln "Palliativ vård och omsorg för äldre personer". Rapporten om PVIS från projektet finns fortfarande kvar och den kan rekvireras vid kontakt med FOU nu.

Beställ skriften "Självständighetens labyrint"

Det är nu möjligt att till ett subventionerat pris beställa tryckning av FOU nu:s skrift "Självständighetens labyrint vägval, hinder och öppningar". Skriften är kulmen av ett flerårigt arbete och syftar till att bidra med kunskap och inspiration för att öka möjligheterna till självständighet för personer med psykiska, neuropsykiatriska och intellektuella funktionsnedsättningar. Skriften, som är i fullfärg och innehåller fotografier av fotografen Yanan Li, lanserades 2015 i en begränsad upplaga, och möttes av stor uppmärksamhet och uppskattning.

Workshop om delaktighet på Carpe

Det 17 mars höll Elisabeth Lauritzen och Emil Erdtman en välbesökt workshop på Forum Carpes Delaktighetsvecka. FOU nu:s skrift "Självständighetens labyrint" från november 2015 presenterades och deltagarna involverades i flera diskussions- och värderingsövningar kring temat självständighet. En sådan handlade om att diskutera utifrån de personskildringar av Tim, William och Carolina som finns i skriften. De ca 40 deltagarna kom från olika kommuner och professioner, såväl chefer som övrig personal.

Kan äldreomsorgens kvalitetsregister vara ett stöd även för verksamheter enligt LSS?

Resumé från lärandeseminarium 5 april 2016 kl 14 - 16

Nu när kommunerna i Stockholms län tagit över hemsjukvården för de som bor i LSS-boende fanns i kommunerna ett intresse att ta del av erfarenheter från att använda äldreomsorgens kvalitetsregister även inom LSS-området. FOU nu arrangerade ett lärandeseminarium, 2 tim den 5 april. Intresset var stort och Samtliga FOU nu:s sju ägarkommuner var representerade. Drygt 20 personer — medicinska ansvariga, utvecklingsledare samt sjuksköterskor och paramedicinare från de nya hälso- och sjukvårdsteamen — deltog.

AKA-nätverket inom geriatrik testar möten med teknikens hjälp

FOU nu står för en samordnande och stödjande funktion för AKA-funktionen inom geriatrisk hälso- och sjukvård i Stockholms län. I samband med att nätverket skapats framkom önskemål från AKor att få möjlighet att mötas i en ”interaktiv plattform”. Länet är stort och resor tar tid. Tid är också något som i dag beskrivs som hindrande för att kunna delta vid olika aktiviteter i samband med VIL, handledning och AKA-möten. Under slutet av 2015 diskuterades därför möjlighet att under ett år testa att ”mötas på distans”. Under april månad initierades tjänsten och det första mötet ägde rum den 2 maj 2016.

Målsättning med denna satsning är möjligheten att kunna mötas och kommunicera utan att behöva resa, att kunna träna på mötesteknik på distans, samt att utvärdera funktionen för att bättre kunna kravställa teknik i framtiden.

För mer information om FOU nu:s arbete med AK:or, se Etablering, styrning och organisering av AKA i utbildningsuppdraget inom geriatrik i Stockholms läns landsting eller kontakta Christina Sundman på Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. eller på telefon 070-164 37 17.

Nätverksmöte för en bättre samordnad vårdplanering

Den 19 april 2016 hölls ett välbesökt och uppskattat nätverksmöte, arrangerat av Nätverket för vårdsamordnare – bestående av vårdsamordnare / utskrivningsansvariga på Danderyds sjukhus, Danderydsgeriatriken, Löwetgeriatriken, Jakobsbergsgeriatriken och Furuhöjden Rehab – samt FOU nu. Inbjudna var representanter från kommunerna och primärvården i nordöstra och nordvästra Stockholm.

Nytt samarbete kring förebyggande verksamheter för äldre personer

Nu startar ett samarbete inom FOU nu kring öppna, förebyggande verksamheter för äldre personer. Initiativet kommer från Upplands-Bro kommun som driver ett eget projekt för utveckling av de öppna verksamheterna. FOU nu undersökte om det fanns intresse hos de andra kommunerna att göra något tillsammans; det gjorde det, så nu inleder vi samarbete med ett möte i början av juni då chefer och medarbetare med ansvar för de förebyggande verksamheterna tillsammans med FOU nu inventerar behov, idéer och önskemål för det fortsatta arbetet.

Tips om tidskrift rörande forskning om funktionshinder

Tidskriften Forskning om funktionshinder pågår (tidigare ”Handikappforskning pågår”) är en tidskrift om aktuell forskning som utges av Centrum för forskning om funktionshinder vid Uppsala universitet. Tidskriften är kostnadsfri, utkommer fyra gånger per år och kan fås antingen som pdf-fil eller som papperstidning. 2016 års första nummer har nyligen utkommit.

Nytt nummer av APC:s nyhetsbrev ute nu

Akademiskt primärvårdscentrum publicerar ett nyhetsbrev några gånger om året, med nyheter relaterade till primärvården. Årets första nyhetsbrev skickades ut idag.

Utbildningsäldreboendeprocessen uppmärksammas på kvalitativ metodkonferens

Utbildningsäldreboendeprocessen har pågått sedan 2012, och utvecklingen fortsätter. Nu har kluster eller grupperingar av boenden börjat skapas, för ökad samverkan, stöd och dialog. Chefer med mer erfarenhet går in som mentorer till andra chefer, och på kommunnivå finns ett ökat intresse.