Nyheter

Så hanterar vi personupgifter

Den 25 maj 2018 började GDPR gälla, och vilket bland annat innebär att vi som företag har utökade skyldigheter vad gäller hur vi samlar in och lagrar personuppgifter, samtidigt som skyddet och rättigheterna för dig som besökare och/eller användare av våra tjänster har stärkts.

Uppstart av samarbete för utveckling av dagverksamhetens innehåll

De nya nationella riktlinjerna för vård och omsorg vid demenssjukdom (dec 2017) höjer dagverksamhet till högsta prioritet. Mer stöd för hur dagverksamheten ska utformas har efterfrågats, inte minst i relation till riktlinjerna, och vi vill därför tillsammans med personer från berörda verksamheter utforska och lyfta fram tips och idéer för goda arbetssätt.

AKA-plattformen växer

Aka-plattformen växer. Utöver adjungerade kliniska adjunkter (AKor) från hela regionens geriatriska verksamheter inkluderas nu även AKor från ASIH (Avancerad sjukvård i hemmet) och SPSV (Specialiserad palliativ slutenvård) in i nätverket. Syftet är att stärka den kliniska lärmiljön för studenter inom hälso- och sjukvård i länet.

Workshop sparkade igång LUSen-samarbete i nordvästra Stockholm

Den nya lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård (2017:612) började gälla den 1 januari i år och innebär förändringar i utskrivningsprocessen från slutenvården. För kommunerna, slutenvården samt primärvården innebär detta krav på förbättrad samverkan och effektivare samarbete för de personer som skrivs ut från sjukhus och som har behov av fortsatt vård och omsorg. En överenskommelse finns, och riktlinjer och rutiner för detta arbete är framtagna och fastställda. FOU nu har i uppdrag att erbjuda stöd vid införandet i nordvästra Stockholm – ett arbete som sparkade igång med en workshop den 19 april 2018.

FOU nu del i arbetet med Uppdrag Psykisk Hälsa i Stockholms län

Stockholms läns fyra äldreinriktade FoU:er – FoU Nordost, FOU nu, Nestor FoU-center, och Stiftelsen Äldrecentrum – har fått i uppdrag att kartlägga och analysera vilka stödinsatser som ges för äldre med psykisk ohälsa, och vilka förutsättningar personal i hemtjänst, socialtjänst och primärvård har för att upptäcka signaler om psykisk ohälsa bland de äldre. FoU:erna kommer även att studera hur samverkan kring äldre med psykisk ohälsa fungerar mellan kommun och landsting. Uppdraget har getts inom ramen för projektet "Uppdrag psykisk hälsa".

Stöd vid införande av LUSen i nordvästra länet

Införande av överenskommelsen utifrån lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård pågår för fullt i länet. Arbetet berör och förutsätter samverkan mellan flera aktörer; kommun, öppenvård och slutenvård. FOU nu har i uppdrag att stödja införandet i nordvästra länet.

Ny skrift presenterar metoder för ett bättre liv för äldre

Fysioterapeuterna, Sveriges Arbetsterapeuter och Svensk sjuksköterskeförening ligger bakom en ny skrift med titeln "Bra liv för äldre - forskning ge nya möjligheter", ämnad att sporra implementeringen av kunskapsbaserade vård- och omsorgsinsatser. Målet att fler äldre ska få förutsättningar att leva ett så aktivt och självständigt liv som möjligt.

FOU nu firade 10 år

Den 22 februari 2018 var det stort kalas på plan 3 på Jakobsbergs sjukhus, när vi firade FOU nu:s 10-årsjubileum. Stort tack till alla som kom och var med och firade 10 år av framgångsrikt samarbete och samverkan mellan kommun och landsting! Kollegor, gäster, samarbetspartners, grannar, gamla medarbetare och andra vänner.

Anmälningsformulären fungerar igen

Under några dagar var anmälningsformulären på vår webbplats svåra att nå på grund av problem hos vår leverantör, men problemen har nu blivit åtgärdade. Vi ber om ursäkt för olägenheten.

Avhandling om varför ny kunskap ej integreras i praktiken

Varför rinner utvecklingsprojekt inom vård och omsorg så ofta ut i sanden? Varför överförs inte kunskap och resultat från utvecklingsprojekt i högre grad till de permanenta organisationerna? Den frågan ställer Emanuel Åhlfeldt, fil. dr i sociologi och projektledare på Nestor FoU-center, i sin färska avhandling "Hållbart utvecklingsarbete i vård och omsorg. Ett institutionellt perspektiv på projekt i en professionell och byråkratisk kontext" om hållbart utvecklingsarbete.

Lärdomar från processen Utbildningsäldreboende

Utbildningsäldreboendeprocessen (numera "Samverkan äldreboende högskola") är en långsiktig satsning med syftet att främja kvalitén på vård och omsorg, vårdutveckling, kompetensutveckling och äldreboendenas lärandemiljöer, genom att ta tillvara på studenters kunskaper i samverkan med gymnasieskolor, yrkeshögskolor, högskolor och universitet. Vilka lärdomar kan vi dra av processen så här långt (2014–2016)?

Intensivt konkret erfarenhetsutbyte om ökad självständighet

Fokus för arbetet för ökad självständighet för personer med funktionsnedsättning har under 2017 varit lokalt utvecklingsarbete. Studiecirklar kring "Självständighetens labyrint" har startat. Kommuner har fortsatt vässa uppdraget från beställning till uppföljning. En modell för lokalt utvecklingsarbete som involverar alla nivåer och alla verksamheter har tagits fram och genomförts i två kommuner. Många verksamheter har på olika sätt utvecklat sitt arbetssätt för att öka självständigheten.

Socialstyrelsen intresserad av FOU nu:s arbete med Öppna jämförelser

FOU nu:s ägarkommuner har påbörjat ett samarbete kring Öppna jämförelser (ÖJ) – äldreomsorg – ett arbete som syftar till att öka nyttan med den nationella statistiken.

Konferens 30/11: Att hitta rätt i självständighetens labyrint

Kom och ta del av spännande lokala utvecklingsarbeten för ökad självständighet för personer med funktionsnedsättning! Politiker, beställare, handläggare, chefer, personal, nyckelpersoner, anhörigkonsulenter, hälso- och sjukvårdsteam och andra som ger stöd till enskilda eller till verksamheter – alla intresserade är välkomna!

Ny lokal för kom igång-träff

Lokalen för kom igång-träffen med stöd och tips för att starta studiecirklar kring skriften ”Självständighetens labyrint” den 8 november 2017 har ändrats. Ny lokal är Gamla stallet, Stora Wäsby gård, Upplands Väsby.

För mer information om kom igång-träffen se kalendariet: Kom igång-träff för cirkelledare, 2017-11-08

Uppskattad heldag om dagverksamhet

FOU nu anordnade ett seminarium om dagverksamhetens roll, potential och innehåll den 29 september 2017. 50 personer deltog från samtliga FOU nu:s ägarkommuner samt Vaxholm och Stockholms stad; beställare, handläggare, chefer och personal samt demenssjuksköterskor, anhörigkonsulenter, specialistläkare, FoU-enhet mfl.

Lyckad Alzheimerdag i Upplands-Bro

Alzheimerdag genomfördes traditionsenligt den 21 september i Upplands-Bro, med föreläsningar, information om aktiviteter för demenssjuka och deras anhöriga, samt en minimässa där bland annat anhörigföreningar deltog. Elisabeth Lauritzen från FOU nu deltog som moderator.

FOU nu ställer ut på Stockholms läns demensdag

Den 21 september 2017 anordnas årets upplaga av Stockholms läns demensdag. Fokus ligger på demenssjukdomar och kognitiv svikt och den vård och omsorg som behövs. Dagen syftar till att inspirera och ge ökade kunskaper för oss som arbetar inom vård och omsorg, och vänder sig till sjuksköterskor, distriktssköterskor, läkare, sjukgymnaster/fysioterapeuter, arbetsterapeuter, kuratorer, biståndshandläggare och politiker. FOU nu kommer vara med som utställare.

FOU nu medverkar på VFU-konferens 19-20 oktober

FOU nu medverkar i oktober på universitetens, högskolornas och Svensk sjuksköterskeförenings årliga konferens om perspektiv på lärande i verksamhetsförlagd utbildning inom akademiska utbildningar för vård och omsorg. På konferensen presenterar vi AKA-plattformen och pedagogisk samverkan vid 12 geriatriska kliniker i Stockholms län.

Välbesökt filmvisning om munhälsa

Fredagen den 30 juni 2017 anordnade FOU nu och Folktandvården Jakobsberg i samarbete med Vårdhandboken en förhandsvisning av två kortfilmer om munhälsa.