Nyheter

Lyckat seminarium

Erfarenheter från uppstarten av projekt "Trygg hemgång" i Järfälla presenterades på ett frukostseminarium 16/6. Ca 30 personer deltog från Järfälla, Upplands Väsby, Sigtuna, Sollentuna, Upplands-Bro, Danderyds sjukhus, HSF och FoU Nordost. Under hösten kommer fler seminarier erbjudas i samarbete andra som infört olika former av initiativ för trygg hemgång.

Självständighetsarbetet fortsätter

Arbetet för ökad självständighet för personer med funktionsnedsättning fortsätter! 2017 ligger fokus på stöd till det lokala utvecklingsarbetet utifrån varje kommuns förutsättningar och behov.

FOU nu följer konceptet "Trygg hemgång" och anordnar frukostseminarium

Trygg hemgång är ett spännande koncept som håller på att utvecklas på olika sätt i flera kommuner. Konceptet innebär ett förstärkt mottagande av äldre som känner oro inför att komma hem efter vistelse på sjukhus eller korttidsboende. Frågan är aktuell, inte minst om den nya lagen om samverkan vid utskrivning från slutenvården införs.  Järfälla kommun gör under 2017 och 2018 ett pilotprojekt där ett team med 5 undersköterskor erbjuder stöd i hemmet vardagar, dagtid, upp till ca 2 veckor. De samarbetar med hemtjänst, hemsjukvård, anhörigstöd, bostadsanpassning, rehab med flera för att den äldre och anhöriga ska få en så bra start som möjligt i hemmet.

Seminarium om förebyggande verksamhet för äldre

På initiativ av Upplands-Bro kommun och Solna stad bildades 2016 ett nätverk mellan FOU nu:s ägarkommuner startat för att facilitera erfarenhetsutbyte kring öppen, förebyggande verksamhet för äldre. Nätverket anordnar nu ett seminarium på området, som är öppet för alla intresserade.

AKA-plattformen inom geriatrik utvecklas och utökas

FOU nu arbetar nu med att ta fram en rapport rörande hur AKA-plattformen kan bidra till arbetet med att stärka det verksamhetsintegrerade lärandet (VIL) inom den geriatriska hälso- och sjukvården. Arbete pågår också med att utvidga AKA-plattformens arbete inom det geriatriska området.

Självständighetens labyrint – Stöd till studiecirkel 2017

FOU nu anordnar en träff för att ge tips och stöd till att starta studiecirklar utifrån materialet ”Självständighetens labyrint”. "Självständighetens labyrint” och dess studiematerial är resultatet av en intervjustudie om självständighet, för personer som har psykiska, neuropsykiatriska eller intellektuella funktionsnedsättningar, som FOU nu har gjort. Både skrift och studiematerial finns att ladda ner eller beställa till självkostnadspris från tryckeriet.

AKA-dag inom geriatrisk hälso- och sjukvård i Stockholms län

Den 8 mars 2017 stod Stockholms sjukhem för värdskapet till en mycket lyckad dag, som var den tredje i ordningen. Under dagen deltog, AKor och utbildningsansvariga inom geriatrisk hälso- och sjukvård i Stockholms län samt representanter från Karolinska Institutet, Röda Korsets Högskola och Sophiahemmet högskola – totalt 21 personer. Temat för dagen var samverkan, nätverk och erfarenhetsutbyte.

Lyckad workshop om trygga och effektiva vårdövergångar mellan geriatrik och primärvård

En första workshop hölls i februari där den gemensamma utmaningen med att förbättra vårdövergångar mellan verksamheterna var i fokus. Medverkade gjorde chefer och medarbetare från husläkarmottagningar, Jakobsbergsgeriatriken, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen och FOU nu. Detta som en del i ett större sammanhang där flera andra aktörer spelar viktiga roller.

Samarbete mellan FoU-enheter om vårdplanering via video

FOU nu och FoU Nordost vidareutvecklar sitt samarbete rörande samordnad vårdplanering via video. Det ger synergieffekter och ett större gemensamt lärande, till gagn för ökade effektivitet och kvalitet i den samordnade vårdplaneringen.

Journal via nätet i SLL

Under 2017 införs möjligheten att kunna läsa sin journal på nätet i Stockholms läns landsting. En bärande tanke är ge patienten möjligheten att snabbt kunna ta del av journalinformation och därigenom skapa förutsättningar för nya arbetssätt där patienten är ännu mer delaktig och engagerad i sin egen vård. Patientstudier som genomförts visar på att patienterna generellt är positiva till att tjänsten införts och att de fått möjlighet att ta del av sin hälsoinformation via nätet. Orosmoment som lyfts fram är kopplat till integritet och säkerhetsfrågor.

Samverkan för en sammanhållen vård och omsorg

Under 2017 kommer FOU nu satsa på att stödja verksamheter för utvecklingen av enhetliga arbetssätt och vara en motor för ökad samverkan mellan kommun, slutenvård och primärvård vid samordnad vårdplanering, för en sammanhållen vård och omsorg.

Fortsatt samverkan demensriktlinjer

FOU nu fortsätter att stödja samverkansgrupperna för lokala program om vård och omsorg för personer med demenssjukdom. Stödet handlar om att främja erfarenhetsutbyte och spridning av kunskap om stöd till personer med demenssjukdom och deras anhöriga. Vidare är FOU nu engagerat vid remissvar på de uppdaterade demensriktlinjerna.

Fokus på demensriktlinjer för dagverksamhetsnätverket

FOU nu arbetar med att tillsammans med kommunerna lyfta frågor om hur dagverksamheten för personer med demenssjukdom kan utvecklas. Erbjudande av plats i dagverksamhet är en rekommendation av prioritet två i de nationella riktlinjerna, och är en av de nationella kvalitetsindikatorerna.

Fortsatt samordning kring Öppna jämförelser

Öppna jämförelser upprättas årligen av Socialstyrelsen i samarbete med SKL, och kan bidra till utvecklingen av kvalité inom olika områden. FOU nu samordnar samverkan kring Öppna jämförelser – äldreomsorg.

Utveckling av samverkan äldreboende högskola

I samarbete med äldreboenden och lärosäten har FOU nu möjliggjort stöd till verksamhetsutveckling, kompetensutveckling och utveckling av äldreboendenas lärandemiljöer, i form av processen "Utbildningsäldreboende", och därigenom främjat kvalitén på vård och omsorg. Under våren 2017 kommer arbetet beskrivas i en rapport, och en workshop kommer anordnas.

Studiematerial nu tillgängligt i tryckt version

"Självständighetens labyrint: Studiematerial" som släpptes i digital version under hösten 2016, är nu också tillgängligt för beställning i tryckt version.

Spridningskonferensen Öppningar och vägval för ökad självständighet

Tack för allas medverkan till en spännande dag om öppningar och vägval för ökad självständighet!

Fredagen den 11 november 2016 anordnade FOU nu spridningskonferensen Öppningar och vägval för ökad självständighet, där resultatet av årets utvecklingsarbete kring självständighet för personer med funktionsnedsättning presenterades. Fem olika arbeten där kommunerna tillsammans med FOU nu sökt inspiration, goda exempel och ökad kunskap om hur verksamheter kan utvecklas för att bidra till ökad självständighet. Konferensen genomfördes tillsammans med några av de som bidragit med goda exempel. Sigtuna kommun har tillsammans med FOU nu tagit fram ett studiematerial till skriften "Självständighetens labyrint". Stort tack till alla medverkande som bidrog till att sprida inspiration till fortsatt utveckling! Dagen avslutades med avstamp för 2017, då kommer vårt fokus vara att fördjupa arbetet i respektive kommun.

Studiematerial till Självständighetens labyrint

Ett studiematerial för att kunna arbeta med Självständighetens labyrint i form av studiecirklar är nu klart och finns tillgängligt för nedladdning och beställning.

Lyckat seminarium om framtida boendeformer och stöd i boendet

Inom ramen för de utvecklingsarbeten som pågår i kölvattnet av skriften Självständighetens labyrint gästades FOU nu fredagen den 28 oktober av kollegor från FoU Södertörn. Gunnel Andersson som disputerat på boendestödets karaktär höll tillsammans med forskningsassistenten Hjördis Gustavsson ett seminarium om FoU Södertörns forskning om hur boendestöd fungerar i praktiken och vad användare och stödjare berättar om det. I FOU nu:s intervjustudie har de intervjuade pekat på boendestöd som en flexibel och brukarstyrd stödform som har potential att främja självständigheten; därför har önskemål funnits om fördjupning i ämnet. 28 personer kom denna fredagseftermiddag.

Äldrefrågor lyfts ytterligare genom stärkt FoU-samarbete

Visste du att det finns fyra olika äldre-FoU:er i Stockholms län, som täcker varsin länsdel? Och att dessa arbetar och är organiserade på olika sätt? Men trots olikheter så har de en viktig gemensam fråga, att göra det bättre för äldre i Stockholms län. Nu ska de fyra enheterna öka samarbetet med varandra genom att utbyta kunskap och erfarenheter på organisationsnivå och ämnesmässigt. Den personliga kontakten är också viktig.