Nyheter

Journal via nätet i SLL

Under 2017 införs möjligheten att kunna läsa sin journal på nätet i Stockholms läns landsting. En bärande tanke är ge patienten möjligheten att snabbt kunna ta del av journalinformation och därigenom skapa förutsättningar för nya arbetssätt där patienten är ännu mer delaktig och engagerad i sin egen vård. Patientstudier som genomförts visar på att patienterna generellt är positiva till att tjänsten införts och att de fått möjlighet att ta del av sin hälsoinformation via nätet. Orosmoment som lyfts fram är kopplat till integritet och säkerhetsfrågor.

Samverkan för en sammanhållen vård och omsorg

Under 2017 kommer FOU nu satsa på att stödja verksamheter för utvecklingen av enhetliga arbetssätt och vara en motor för ökad samverkan mellan kommun, slutenvård och primärvård vid samordnad vårdplanering, för en sammanhållen vård och omsorg.

Fortsatt samverkan demensriktlinjer

FOU nu fortsätter att stödja samverkansgrupperna för lokala program om vård och omsorg för personer med demenssjukdom. Stödet handlar om att främja erfarenhetsutbyte och spridning av kunskap om stöd till personer med demenssjukdom och deras anhöriga. Vidare är FOU nu engagerat vid remissvar på de uppdaterade demensriktlinjerna.

Fokus på demensriktlinjer för dagverksamhetsnätverket

FOU nu arbetar med att tillsammans med kommunerna lyfta frågor om hur dagverksamheten för personer med demenssjukdom kan utvecklas. Erbjudande av plats i dagverksamhet är en rekommendation av prioritet två i de nationella riktlinjerna, och är en av de nationella kvalitetsindikatorerna.

Fortsatt samordning kring Öppna jämförelser

Öppna jämförelser upprättas årligen av Socialstyrelsen i samarbete med SKL, och kan bidra till utvecklingen av kvalité inom olika områden. FOU nu samordnar samverkan kring Öppna jämförelser – äldreomsorg.

Utveckling av samverkan äldreboende högskola

I samarbete med äldreboenden och lärosäten har FOU nu möjliggjort stöd till verksamhetsutveckling, kompetensutveckling och utveckling av äldreboendenas lärandemiljöer, i form av processen "Utbildningsäldreboende", och därigenom främjat kvalitén på vård och omsorg. Under våren 2017 kommer arbetet beskrivas i en rapport, och en workshop kommer anordnas.

Studiematerial nu tillgängligt i tryckt version

"Självständighetens labyrint: Studiematerial" som släpptes i digital version under hösten 2016, är nu också tillgängligt för beställning i tryckt version.

Spridningskonferensen Öppningar och vägval för ökad självständighet

Tack för allas medverkan till en spännande dag om öppningar och vägval för ökad självständighet!

Fredagen den 11 november 2016 anordnade FOU nu spridningskonferensen Öppningar och vägval för ökad självständighet, där resultatet av årets utvecklingsarbete kring självständighet för personer med funktionsnedsättning presenterades. Fem olika arbeten där kommunerna tillsammans med FOU nu sökt inspiration, goda exempel och ökad kunskap om hur verksamheter kan utvecklas för att bidra till ökad självständighet. Konferensen genomfördes tillsammans med några av de som bidragit med goda exempel. Sigtuna kommun har tillsammans med FOU nu tagit fram ett studiematerial till skriften "Självständighetens labyrint". Stort tack till alla medverkande som bidrog till att sprida inspiration till fortsatt utveckling! Dagen avslutades med avstamp för 2017, då kommer vårt fokus vara att fördjupa arbetet i respektive kommun.

Studiematerial till Självständighetens labyrint

Ett studiematerial för att kunna arbeta med Självständighetens labyrint i form av studiecirklar är nu klart och finns tillgängligt för nedladdning och beställning.

Lyckat seminarium om framtida boendeformer och stöd i boendet

Inom ramen för de utvecklingsarbeten som pågår i kölvattnet av skriften Självständighetens labyrint gästades FOU nu fredagen den 28 oktober av kollegor från FoU Södertörn. Gunnel Andersson som disputerat på boendestödets karaktär höll tillsammans med forskningsassistenten Hjördis Gustavsson ett seminarium om FoU Södertörns forskning om hur boendestöd fungerar i praktiken och vad användare och stödjare berättar om det. I FOU nu:s intervjustudie har de intervjuade pekat på boendestöd som en flexibel och brukarstyrd stödform som har potential att främja självständigheten; därför har önskemål funnits om fördjupning i ämnet. 28 personer kom denna fredagseftermiddag.

Äldrefrågor lyfts ytterligare genom stärkt FoU-samarbete

Visste du att det finns fyra olika äldre-FoU:er i Stockholms län, som täcker varsin länsdel? Och att dessa arbetar och är organiserade på olika sätt? Men trots olikheter så har de en viktig gemensam fråga, att göra det bättre för äldre i Stockholms län. Nu ska de fyra enheterna öka samarbetet med varandra genom att utbyta kunskap och erfarenheter på organisationsnivå och ämnesmässigt. Den personliga kontakten är också viktig.

Studie belyser koppling mellan fallrisk och fallskador hos geriatriska patienter

Finns det ett samband mellan fallrisk mätt med Downton Fall Risk Index och fallskador hos geriatriska patienter? Mahnaz Mojtabas – fysioterapeut med medicine masterexamen – som är specialist på äldres hälsa och arbetar på Jakobsbergsgeriatriken har studerat saken, och vi har intervjuat henne.

En heldag för AKor och lärosätesrepresentanter

Den 5 oktober genomfördes den andra nätverksträffen för AKor och lärosätesrepresentanter inom nätverket för AKor inom geriatrik. Dagen erbjöd möjlighet till samverkan, erfarenhetsutbyte, konkreta tips och inspiration.

Arbetet med självständighet fortgår

Under 2016 har ett utvecklingsarbete utifrån skriften "Självständighetens labyrint" tagit fart. Det som personerna med psykiska, neuropsykiatriska och intellektuella funktionsnedsättningar berättade om i intervjuerna och som beskrivs i skriften omsätts nu i ett praktiskt förändringsarbete.

Upplands-Bros arbete med demens uppmärksammades i Almedalen

Upplands-Bro kommun höll ett seminarium i Almedalen den sjätte juli 2016 för att informera politiker, medier och allmänhet om kommunens demensarbete. Kommunen har arbetet med att underlätta för personer med sjukdomsdiagnosen demens under lång tid och mycket har gjorts.

Utvecklingsarbetet för ökad självständighet är igång – Välkommen att delta!

Arbete inom FOU nu kring självständighet för personer med psykiska, neuropsykiatriska och intellektuella funktionsnedsättningar fortsätter.

Internationell uppmärksamhet för Utbildningsäldreboendeprocessen

Utbildningsäldreboendeproceessen har presenterats på en stor vetenskaplig internationell konferens i Glasgow i maj 2016, arrangerad av The International Institute for Qualitative Methodology vid University of Alberta. I fokus låg processens metod, deltagarbaserad forskning, förhållningssätt och framgång.

Nytt nätverk för förebyggande verksamhet för äldre bildat!

Det förebyggande arbetet kan ha stor betydelse för att skapa goda förutsättningar för ett gott åldrande. På initiativ av Upplands-Bro kommun och Solna stad har ett nätverk mellan FOU nu:s ägarkommuner startat för att facilitera erfarenhetsutbyte kring öppen, förebyggande verksamhet för äldre.

Intressant design av workshop för nytta av register

BPSD är ett nationellt kvalitetsregister för särskilda boenden för personer med demenssjukdom. Kommunerna har efterfrågat stöd för att bli bättre på att använda statistik från registret i sitt kvalitetsutvecklingsarbete. FOU nu anordnade den 3 maj en workshop där fem kommuner arbetade tillsammans.

Samverkan kring munhälsa – demens får spridning till praktik och forskning

De verktyg för att uppmärksamma munhälsa hos personer med demenssjukdom som bor hemma som FOU nu tog fram i samverkan 2013 sprids vidare.