Nyheter

Avhandling om varför ny kunskap ej integreras i praktiken

Varför rinner utvecklingsprojekt inom vård och omsorg så ofta ut i sanden? Varför överförs inte kunskap och resultat från utvecklingsprojekt i högre grad till de permanenta organisationerna? Den frågan ställer Emanuel Åhlfeldt, fil. dr i sociologi och projektledare på Nestor FoU-center, i sin färska avhandling "Hållbart utvecklingsarbete i vård och omsorg. Ett institutionellt perspektiv på projekt i en professionell och byråkratisk kontext" om hållbart utvecklingsarbete.

Lärdomar från processen Utbildningsäldreboende

Utbildningsäldreboendeprocessen (numera "Samverkan äldreboende högskola") är en långsiktig satsning med syftet att främja kvalitén på vård och omsorg, vårdutveckling, kompetensutveckling och äldreboendenas lärandemiljöer, genom att ta tillvara på studenters kunskaper i samverkan med gymnasieskolor, yrkeshögskolor, högskolor och universitet. Vilka lärdomar kan vi dra av processen så här långt (2014–2016)?

Intensivt konkret erfarenhetsutbyte om ökad självständighet

Fokus för arbetet för ökad självständighet för personer med funktionsnedsättning har under 2017 varit lokalt utvecklingsarbete. Studiecirklar kring "Självständighetens labyrint" har startat. Kommuner har fortsatt vässa uppdraget från beställning till uppföljning. En modell för lokalt utvecklingsarbete som involverar alla nivåer och alla verksamheter har tagits fram och genomförts i två kommuner. Många verksamheter har på olika sätt utvecklat sitt arbetssätt för att öka självständigheten.

Socialstyrelsen intresserad av FOU nu:s arbete med Öppna jämförelser

FOU nu:s ägarkommuner har påbörjat ett samarbete kring Öppna jämförelser (ÖJ) – äldreomsorg – ett arbete som syftar till att öka nyttan med den nationella statistiken.

Konferens 30/11: Att hitta rätt i självständighetens labyrint

Kom och ta del av spännande lokala utvecklingsarbeten för ökad självständighet för personer med funktionsnedsättning! Politiker, beställare, handläggare, chefer, personal, nyckelpersoner, anhörigkonsulenter, hälso- och sjukvårdsteam och andra som ger stöd till enskilda eller till verksamheter – alla intresserade är välkomna!

Ny lokal för kom igång-träff

Lokalen för kom igång-träffen med stöd och tips för att starta studiecirklar kring skriften ”Självständighetens labyrint” den 8 november 2017 har ändrats. Ny lokal är Gamla stallet, Stora Wäsby gård, Upplands Väsby.

För mer information om kom igång-träffen se kalendariet: Kom igång-träff för cirkelledare, 2017-11-08

Uppskattad heldag om dagverksamhet

FOU nu anordnade ett seminarium om dagverksamhetens roll, potential och innehåll den 29 september 2017. 50 personer deltog från samtliga FOU nu:s ägarkommuner samt Vaxholm och Stockholms stad; beställare, handläggare, chefer och personal samt demenssjuksköterskor, anhörigkonsulenter, specialistläkare, FoU-enhet mfl.

Lyckad Alzheimerdag i Upplands-Bro

Alzheimerdag genomfördes traditionsenligt den 21 september i Upplands-Bro, med föreläsningar, information om aktiviteter för demenssjuka och deras anhöriga, samt en minimässa där bland annat anhörigföreningar deltog. Elisabeth Lauritzen från FOU nu deltog som moderator.

FOU nu ställer ut på Stockholms läns demensdag

Den 21 september 2017 anordnas årets upplaga av Stockholms läns demensdag. Fokus ligger på demenssjukdomar och kognitiv svikt och den vård och omsorg som behövs. Dagen syftar till att inspirera och ge ökade kunskaper för oss som arbetar inom vård och omsorg, och vänder sig till sjuksköterskor, distriktssköterskor, läkare, sjukgymnaster/fysioterapeuter, arbetsterapeuter, kuratorer, biståndshandläggare och politiker. FOU nu kommer vara med som utställare.

FOU nu medverkar på VFU-konferens 19-20 oktober

FOU nu medverkar i oktober på universitetens, högskolornas och Svensk sjuksköterskeförenings årliga konferens om perspektiv på lärande i verksamhetsförlagd utbildning inom akademiska utbildningar för vård och omsorg. På konferensen presenterar vi AKA-plattformen och pedagogisk samverkan vid 12 geriatriska kliniker i Stockholms län.

Välbesökt filmvisning om munhälsa

Fredagen den 30 juni 2017 anordnade FOU nu och Folktandvården Jakobsberg i samarbete med Vårdhandboken en förhandsvisning av två kortfilmer om munhälsa.

Klinisk färdighetsträning för ssk och usk i kommunen?

Systematisk klinisk färdighetsträning är central för säker vård och omsorg. Men, hur skapas möjligheter för färdighetsträning inom kommunal verksamhet?

Lyckat seminarium

Erfarenheter från uppstarten av projekt "Trygg hemgång" i Järfälla presenterades på ett frukostseminarium 16/6. Ca 30 personer deltog från Järfälla, Upplands Väsby, Sigtuna, Sollentuna, Upplands-Bro, Danderyds sjukhus, HSF och FoU Nordost. Under hösten kommer fler seminarier erbjudas i samarbete andra som infört olika former av initiativ för trygg hemgång.

Självständighetsarbetet fortsätter

Arbetet för ökad självständighet för personer med funktionsnedsättning fortsätter! 2017 ligger fokus på stöd till det lokala utvecklingsarbetet utifrån varje kommuns förutsättningar och behov.

FOU nu följer konceptet "Trygg hemgång" och anordnar frukostseminarium

Trygg hemgång är ett spännande koncept som håller på att utvecklas på olika sätt i flera kommuner. Konceptet innebär ett förstärkt mottagande av äldre som känner oro inför att komma hem efter vistelse på sjukhus eller korttidsboende. Frågan är aktuell, inte minst om den nya lagen om samverkan vid utskrivning från slutenvården införs.  Järfälla kommun gör under 2017 och 2018 ett pilotprojekt där ett team med 5 undersköterskor erbjuder stöd i hemmet vardagar, dagtid, upp till ca 2 veckor. De samarbetar med hemtjänst, hemsjukvård, anhörigstöd, bostadsanpassning, rehab med flera för att den äldre och anhöriga ska få en så bra start som möjligt i hemmet.

Seminarium om förebyggande verksamhet för äldre

På initiativ av Upplands-Bro kommun och Solna stad bildades 2016 ett nätverk mellan FOU nu:s ägarkommuner startat för att facilitera erfarenhetsutbyte kring öppen, förebyggande verksamhet för äldre. Nätverket anordnar nu ett seminarium på området, som är öppet för alla intresserade.

AKA-plattformen inom geriatrik utvecklas och utökas

FOU nu arbetar nu med att ta fram en rapport rörande hur AKA-plattformen kan bidra till arbetet med att stärka det verksamhetsintegrerade lärandet (VIL) inom den geriatriska hälso- och sjukvården. Arbete pågår också med att utvidga AKA-plattformens arbete inom det geriatriska området.

Självständighetens labyrint – Stöd till studiecirkel 2017

FOU nu anordnar en träff för att ge tips och stöd till att starta studiecirklar utifrån materialet ”Självständighetens labyrint”. "Självständighetens labyrint” och dess studiematerial är resultatet av en intervjustudie om självständighet, för personer som har psykiska, neuropsykiatriska eller intellektuella funktionsnedsättningar, som FOU nu har gjort. Både skrift och studiematerial finns att ladda ner eller beställa till självkostnadspris från tryckeriet.

AKA-dag inom geriatrisk hälso- och sjukvård i Stockholms län

Den 8 mars 2017 stod Stockholms sjukhem för värdskapet till en mycket lyckad dag, som var den tredje i ordningen. Under dagen deltog, AKor och utbildningsansvariga inom geriatrisk hälso- och sjukvård i Stockholms län samt representanter från Karolinska Institutet, Röda Korsets Högskola och Sophiahemmet högskola – totalt 21 personer. Temat för dagen var samverkan, nätverk och erfarenhetsutbyte.

Lyckad workshop om trygga och effektiva vårdövergångar mellan geriatrik och primärvård

En första workshop hölls i februari där den gemensamma utmaningen med att förbättra vårdövergångar mellan verksamheterna var i fokus. Medverkade gjorde chefer och medarbetare från husläkarmottagningar, Jakobsbergsgeriatriken, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen och FOU nu. Detta som en del i ett större sammanhang där flera andra aktörer spelar viktiga roller.