Nyheter

Samverkan Öppna jämförelser – LSS på banan

Den 26 september 2019 hölls ett uppstartsmöte för Samverkan Öppna jämförelser – LSS. Representanter från FOU nu:s samtliga ägarkommuner deltog, och stämningen var positiv och förväntansfull. Deltog gjorde både gamla och nya bekantskaper. Redan under uppstartsmötet utbyttes många erfarenheter, och den samlade känslan var att samverkan skulle bli till stor hjälp i det kommande arbetet.

Fortsatt vässad samverkan om LUSen

I början av juni har FOU nu hållit i två workshops, varav en på Jakobsbergsgeriatriken och en på Löwenströmska sjukhuset, om samverkan utifrån LUSen.

Kultur och demens – vi söker nya former för samarbete i länet!

Det händer mycket både inom demensområdet och inom kultur i vården. I dag träffades Region Stockholms kulturförvaltning, HSF, Storsthlm, äldre-FoU:er och utförare inom kultur för äldre samt Botkyrka kommun som kommit långt i arbetet för kultur för äldre.

Regionala lärdomar från Trygg och förstärkt hemgång

Initiativ för trygg eller förstärkt hemgång pågår på olika sätt inom huvuddelen av regionens kommuner, ofta i samverkan med närliggande hälso- och sjukvård. Dessa initiativ har stöttats, följts och utvärderats på olika sätt och utifrån olika perspektiv av regionens äldre-FoU:er. Nu sätter vi oss ner tillsammans utifrån ett regionperspektiv, där vi drar fördel av våra olika perspektiv för att bredda ett gemensamt lärande.

Samverkan Öppna Jämförelser – LSS startar upp

FOU nu har arbetat med att stödja kommunernas samarbete kring rapportering och analysering av resultat i de nationella öppna jämförelserna av äldreomsorg (Öppna jämförelser – äldre) sedan 2015. Hösten 2019 utökas stödet till att också inkludera LSS-området.

Utvärdering av fallförebyggande verksamhet

Nestor FoU-center har publicerat en utvärdering av Nacka kommuns "Balansskolan", en fallpreventiv verksamhet. Rapporten är författad av Karin Högstedt och Ingeborg Björkman vid Nestor FoU-center.

FN:s funktionsrättskonvention som verktyg för ökad självständighet

FOU nu närvarade den 26 april 2019 på uppstartsseminariet för projektet "Artikel 19 som verktyg". Upplands Väsby och Järfälla är med i detta nya och spännande projekt (april 2019 – 2022) som drivs av Independent Living Institute med stöd från allmänna arvsfonden.

Välbesökt nätverksträff inom AKA-plattformen

Den 20 mars 2019 hölls en nätverksträff för aktiva i AKA-plattformen. Karolinska Institutet stod värd för dagen. Under dagen deltog AKor och utbildningsansvariga inom geriatrisk hälso- och sjukvård, ASIH, SPSV, närakut och kommunen i Region Stockholm samt representanter från Karolinska Institutet, Röda korset högskola, Sophiahemmets högskola och Bräcke diakoni.

Uppdaterat regionalt vårdprogram för kognitiv sjukdom

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen inom Region Stockholm har publicerat en uppdaterad version av det regionala vårdprogrammet för kognitiv sjukdom (tidigare demens) från 2011. Programmet har tagits fram inom specialitetsrådet i geriatrik av en arbetsgrupp under ledning av Marie Rydén och Jens Berggren, och antogs av Stockholms medicinska råd i december 2018. Vårdprogrammet innehåller riktlinjer och rekommendationer för kunskapsbaserad och likvärdig vård.

Konferens bjöd på bilder av ökad självständighet

2018 års dialogkonferens baserad på skriften "Självständighetens labyrint" och dess studiematerial hölls den 12 december 2018 på Jakobsbergs sjukhus. Närmare 60 deltagare och representanter från FOU nu:s ägarkommuner deltog. Konferensen är en del av FOU nu:s pågående utvecklingsarbete kring självständighet för personer i yrkesverksam ålder (18-64 år) som har intellektuella, psykiska eller neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

Rapport: Samordnade individuella planer (SIP) – en väg till samverkan?

Vilka personer får SIP? Hur är SIP utformade? Hur motiveras samverkan och vilken grad av samverkan uppnås? Och hur delaktiga är brukarna? Dessa frågor försöker David Matscheck vid FoU Nordost svara på i en den nya rapporten "Samordnade individuella planer – en väg till samverkan? SIP för personer med komplexa behov". Läs rapporten här: founordost.se/wp-content/uploads/2018/11/SIP-rapport-2018.pdf

Ökad regional samverkan stärker förutsättningar för evidensbaserad praktik

Regional samverkans- och stödstruktur (RSS) tar form i länet. Syftet är att öka synergier och samverkan kring strategiskt viktiga frågor, utnyttja befintliga resurser på ett mer samordnat och resurseffektivt sätt samt förbättra förutsättningar för evidensbaserad praktik inom socialtjänst och närliggande hälso- och sjukvård i länet.

Långsiktighet avgörande för integrering av vård och social omsorg

Det svenska vård- och omsorgssystemet är världsledande på många områden. Ett område som sticker ut som bristfälligt är samordningen mellan vård och social omsorg, något som särskilt drabbar personer med komplexa behov. En av dessa grupper är personer med psykisk sjukdom/ohälsa. Integrering av verksamheter har föreslagits som ett sätt att nå bättre sammanhållen vård och social omsorg, för att förbättra samverkan mellan sektorer och verksamheter, mellan professionerna, samt i samordningen av insatser. Charlotte Klingas avhandling utforskar den organisatoriska dynamiken i en varaktig integrering av vård och social omsorg.

Ny forskning tillsammans med vård och omsorg

FOU nu medverkar tillsammans med verksamheter inom vård och omsorg, andra FoU-verksamheter och forskare vid exempelvis Karolinska Institutet i olika forskningsprojekt.

En eftermiddag om kultur och demens

Vi som arbetar med utveckling av dagverksamheter för personer med demens hade vår tredje träff den 22 okt i Upplands-Bro, vid Kvistaberg.

Rapporter publicerade för Uppdrag Psykisk Hälsa i Stockholms län

FOU nu har tillsammans med de tre andra äldre-FoU:erna, FoU Nordost, Nestor FoU-center och Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum, genomfört en fördjupad analys av stödinsatser till personer över 65 år med psykisk ohälsa inom ramen för Uppdrag Psykisk Hälsa i Stockholms län. Den gemensamma rapporten och FOU nu:s delrapport "Stödinsatser för äldre som har eller riskerar psykisk ohälsa" är nu klara.

Artikel publicerad i European Journal of Person Centered Healthcare

En artikel som beskriver studien Multisjuklighet hos äldre personer har publicerats i tidskriften European Journal of Person Centered Healthcare, vol 6, nummer 3. Studien visade det var möjligt att genomföra testerna både på avdelningen och i deltagarnas hem. Nästan hälften av deltagarna (47%) klassificerades som både sköra, multisjuka och beroende i dagliga aktiviteter.

Seminarium gav möjlighet att fördjupa sig i SIP

Torsdagen den 6 september genomförde FOU nu ett seminarium där primärvården gavs möjlighet att fördjupa sig i SIP (samordnad individuell plan), vad det gäller bakgrund, innehåll och hur det går till att kalla till och genomföra en SIP. Deltagarna fick bland annat prova på att göra och använda SIP-mallen samt att diskutera och utbyta erfarenheter inom professionen. En av frågorna som erfarenhetsutbytet kom att handla om var hur öppenvården kan organisera sig för att möta och komma igång med det nya arbetssättet som införandet av LUSen och SIP medför.

Ny artikel publicerad i Journal of Physiotherapy

En artikel av Mahnaz Mojtaba, Hassan Alinaghizadeh och FOU nu:s Elisabeth Rydwik har publicerats i Journal of Physiotherapy. Artikeln är baserad på en studie som genomfördes av Jakobsbergsgeriatriken, Sabbatsbergsgeriatriken och Danderydsgeriatriken i samarbete med FOU nu och Akademiskt Primärvårdscentrum under våren 2014.

Stöd till införande av LUSen pågår

Införande av överenskommelsen utifrån lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård pågår för fullt i länet. Arbetet berör och förutsätter samverkan mellan flera aktörer; kommun, öppenvård och slutenvård. FOU nu har i uppdrag att stödja införandet i nordvästra länet. Två workshops har genomförts under våren inom de tre grupperingarna Järfälla, Solna och Upplands-Bro; Sollentuna, Sigtuna och Upplands Väsby; och Ekerö.