Nyheter

Unik fotoutställning ”Minnet sviker men känslan lever kvar”

En unik fotoutställning om en konstgrupp för personer med demenssjukdom har under ett års tid tagits fram av Yanan Li, FOU nu, tillsammans med Mirjam Brocknäs, äldrepedagog, Upplands-Bro kommun.

ImageI denna skapande miljö övergick osäkerhet i trygghet och passivitet blev till aktivitet. Gradvis växte deltagarnas självförtroende och allt oftare mötte Yanan stolta ansiktsuttryck. Med fotografier vill Yanan förmedla något av den energi och glädje jag upplevde i konstgruppen, känslor som kan leva kvar även när minnet sviker.

Utställningen kommer att visas nästa gång på En dag för anhöriga, Stockholms stadshus, 1 oktober 2011.

Läs mer här.

Uppföljning skapar förutsättningar för bättre projekt

FOU nu och Sigtuna kommun följer tillsammans upp en intervention där kognitiva hjälpmedel samt reminicense erbjuds för att stödja den äldre personens autonomi och trygghet och i förlängningen främja livskvaliteten för den äldre personen med demensproblematik.

Läs senaste nyhetsbrevet från FOU nu

Lär det senaste nyhetsbrevet från FOU nu genom att klicka på bilden!

Image

Patientnytta vägledande i FoUU-strategi

Stockholms läns landsting har formulerat en strategi för FoUU-frågor. Samarbete med universiteten, närings-livet och kommunerna ska öka, lika så den kliniska forskningen där patienterna befinner sig. Fokus är bland annat på de stora folksjukdomarna, områden där stora behov finns av att förbättra vården, patientsäkerhet samt hälsoförebyggande forskning.

ImageEn enhetlig och sammanhållen strategi för FoUU-frågor ska bidrar till att forskningsmedel används effektivt och resulterar i nytta för verksamheterna och därigenom för patienterna.

Trygga möten lyfts fram i Socialstyrelserapport

Kompetensutvecklingsprojektet "Trygga möten - bemötande av äldre personer med psykisk funktionsnedsättning" lyfts fram i en rapport från Socialstyrelsen som beskriver läge och utveckling av kompetenssatsningen inom området psykisk ohälsa.

Projeket är ett av tolv som lyfts fram som särskilt intressanta.

Läs mer här på Socialstyrelsens hemsida.

Kontakta Lena Strandberg för mer information.

Workshop om utveckling inom området personer med funktionsnedsättning

Intresset var mycket stort när den första workshopen om utveckling inom området personer med funktionsnedsättning genomfördes på FOU nu i maj. Dagen var den första i en återkommande seminarieserie som initieras av FOU nu.

Trygga möten och dagverksamheter

Kompetensutvecklingsprojektet "Trygga möten - bemötande av äldre personer med psykiska funktionsnedsättningar" kommer under hösten 2011 att vidareutvecklas och erbjudas till medarbetare på dagverksamheter för äldre personer inom FOU nu:s kommuner.

Genom att öka kompetensen inom området hos medarbetarna är syftet att förbättra bemötandet av målgruppen och därigenom öka tillgängligheten och bryta isolering.

Läs mer om kompetensutvecklings-projektet som nu nått ut till cirka 350 medarbetare inom verksamheter i 8 kommuner, primärvård, psykiatri och geriatrik här!

Workshop om behovsbedömning skapade nätverk

ImageFOU nu hade tillsammans med ägarkommunerna ett erfarenhetsutbyte om behovsbedömning inom äldreomsorgen den 19 maj.

Äldrepsykiatri i utveckling – idéseminarium Järfälla, Ekerö och Upplands-Bro

ikonSom en fortsättning av projektet Trygga möten genomförs idéseminarier i alla kommuner som deltar i projektet. Syfte är att diskutera hur vi gemensamt, utifrån varje verksamhets behov och förutsättningar, kan arbeta för att ge bästa möjliga vård och omsorg till äldre personer med psykiska funktionsnedsättningar.

Idéseminarierna vänder sig till verksamhetsföreträdare inom primärvård, psykiatri, geriatrik och äldreomsorg samt företrädare för pensionärs- och handikapporganisationer.

Projekt PVIS avslutas under maj 2011

ImageÅtta kommuner och fyra stadsdelar i Stockholms län har deltagit i projekt Palliativ vård i SÄBO. Initialt skrevs lokala projektplaner och modeller för utbildning och konsultationsstöd togs fram och anpassades efter lokala förutsättningar. Sammanlagt har 2780 anställda vid 75 äldreboenden deltagit i utbildningsinsatserna under projekttiden. Målgruppen för utbildningsmodellerna har varit vårdbiträden, undersköterskor, sjuksköterskor, paramedicinare och läkare inom kommunernas äldreomsorg.

Samband mellan tillgänglighet och mängden serviceinsatser?

FOU nu har i samarbete med Solna stad under våren 2011 genomfört en pilotstudie avseende fysisk tillgänglighet och mängden serviceinsatser.

Sammantaget är pilotstudiens slutsats att en mer omfattande studie utifrån tillgänglig data och screeningsverktyget Housing Enabler kan genomföras.

Positiv utveckling i demensprojekt

Projektet för att öka kvaliteten i vården och omsorgen om äldre personer med demenssjukdom som leds av FOU nu utvecklas positivt!

Studenter, utveckling, forskning, nytänkande, arbetskraft, framtid

Tillsammans med Stockholms läns landsting, våra ägarkommunerna och länets högskolor utvecklar FOU nu strukturer för framtiden.

Två nya arbeten inom demensområdet utifrån de nationella riktlinjerna

Två arbeten med fokus på ökad kvalitet inom vård och omsorg om äldre personer med demenssjukdom samt deras anhöriga/närstående har påbörjats under 2011.

Utökat uppdrag och nytt namn

FOU nu skapar mervärde genom forsknings- och utvecklingsarbete för personer med funktionsnedsättning, för äldre personer inom omsorgen och hälso- och sjukvården samt för den geriatriska vården inom Stockholms läns landsting.

Solna stad är ny delägare

ImageSolna stad går med som ny delägare i FoU-verksamheten! Detta skapar förutsättningar för större satsningar, hållbara processer och ett utökat gemensamt lärande.

Vård- och omsorgscollege certifierat

En ackrediteringscermoni för Vård- och omsorgscollege hölls måndagen den 17 januari i Stockholms stadshus. Nationella rådet överlämnade certifikatet och tal av både borgarråd och landstingsråd satte stjärnglans på tillställningen.

Vård- och omsorgscollege är en samverkansform på regional och lokal nivå mellan utbildningsanordnare och arbetsliv inom vård och omsorg. Nationellt är konceptet Vård- och omsorgscolleges huvudägare SKL. Andra ägandeparter är arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer. Regionalt och lokalt är arbetsgivarna tydligt med och styr innehållet i utbildningen. Läs mer här!

Image

Image

Idéseminarier i Sollentuna och Solna

Som en fortsättning av projektet Trygga möten har idéseminarier genomförts i Sollentuna och Solna i syfte att diskutera hur vi gemensamt, utifrån varje verksamhets behov och förutsättningar, kan arbeta för att ge bästa möjliga vård och omsorg till äldre personer med psykiska funktionsnedsättningar.

Utökat implementeringsstöd till Trygga möten!

Kompetensutvecklingsprojeket "Trygga möten - bemötande av personer med psykisk funktionsnedsättning" har beviljats ytterligare medel för 2011!

Samordning och utveckling kring äldre med psykiska funktionshinder och deras anhöriga

Projektet sker i samvekan mellan Järfälla kommun, Psykiatri Nordväst, ACTION Caring AB samt FOU äldre norr och är en fortsättning på projektet "Trygga möten".

ImageGenom projektet kommer gruppen äldre personer med psykiska funktionshinder och deras anhöriga att synliggöras. Vidare kommer ny kunskap om målgruppens behov att genereras vilket leder till ökad förståelse, bättre bemötande och utveckling av insatser inom både kommun och landsting.

Arbetet med e-hälsotjänster inom äldrepsykiatrin förväntas leda till ökad livskvalitet och psykiskt välbefinnande för gruppen äldre med psykiska funktionshinder och deras anhöriga.

Arbetet över huvudmannaskapets gränser med multiprofessionella team och samordnare förväntas leda till bättre samordning av insatser och tydliggörande av ansvar. För den äldre personen leder detta till att kontakterna med olika vårdgivare underlättas.

Läs mer här!