Nyheter

Effekter av träning på balans, muskelstyrka och fysisk aktivitet hos nya äldre brukare av rollatorer

Forskningsmedel för att bidra till ny kunskap med stor samhällsrelevans som de enskilda äldre personerna direkt har nytta av!

Målsättning med studien är att utveckla och kvalitetssäkra utprovningen av rollatorer och att undersöka om förändringar i balans, funktionell muskelstyrka och fysisk aktivitetsnivå hos äldre personer över 65 år uppkommer efter användning av rollator och samtidig träning av balans- och muskelstyrka under 3 månader.

Projektet genomförs i samarbete mellan FOU nu, Rehab Nordväst och Karolinska Institutet.

För mer information, kontakta Elisabeth Rydwik
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Nattfrid ja, men tekniken är sårbar

Nu finns rapporten "Nattfrid? Om tillsyn på natten för äldre personer med hemtjänst" tillgänglig för nedladdning!

Projektet Nattfrid handlar om att erbjuda äldre personer i eget boende tillsyn på natten med hjälp av en webbkamera istället för eller som ett komplement till tillsyn genom personligt besök. Under perioden september 2011 till och med oktober 2012 genomfördes projektet i tre kommuner, Göteborg, Järfälla och Varberg.

De två FoU-enheterna FoU i Väst/GR och FOU nu fick i uppdrag av Hjälpmedelsinstitutet att tillsammans utvärdera projektet. Målet var att utforska de äldre personernas, anhörigas och nattpersonalens upplevelser av tillsyn via webbkamera samt göra en kostnadsmässig jämförelse mellan de båda formerna av tillsyn. Under projekttiden testade 23 personer tillsyn på natten via webbkamera.

Resultatet visar positiva erfarenheter ur alla utvärderade perspektiv. Studiens slutsats är att webbkamera kan utgöra ett gott komplement i tillsyn av vissa äldre personer. Dock måste dagens tekniska problem lösas.

Läs rapporten här!

Förbättrad vård och omsorg om äldre personer med psykisk ohälsa

FOU nu tillsammans med kommun och landsting påbörjar två nya processer för att tillsammans förbättra vård och omsorg om äldre personer med psykisk ohälsa.

Äldres hälsa : ett sjukgymnastiskt perspektiv

Ny intressant bok "Äldres hälsa : ett sjukgymnastiskt perspektiv" utgiven av Studentlitteratur AB med Elisabeth Rydwik, FOU nu, som redaktör.

Läs mer på Studentlitteraturs hemsida här!

FOU nu på Anhörigdag i Stockholms stadshuset

FOU nu medverkade som utställare på En dag för anhöriga i Stockholms stadshus lördagen den 13 oktober.

Kliniskt träningscentrum (KTC) på Jakobsbergs sjukhus

Under eftermiddagen 27/9 firades invigningen av KTC på Jakobsbergs sjukhus. Det var en stor uppslutning av både personal och studenter som ville bekanta sig med de nya möjligheterna som ett KTC innebär.

KTC på Jakobsbergs sjukhus är avdelning avsedd  för praktisk träning av kliniska och kommunikativa färdigheter till detta finns attrapper, apparatur och simulatorer till hjälp. Syfte med ett KTC är att erbjuda studenter och personal möjlighet till att praktiskt träna kliniska färdigheter för att bli säkrare i sin nuvarande och framtida profession. Initiativtagare och samarbetsparter till KTC på Jakobsbergs sjukhus är AVC Jakobsberg, Jakobsbergsgeriatriken, FTv, FOU nu, Rödakorset Högskola samt Rehab nordväst.

KTC på Jakobsbergs sjukhus kan från och med nu och i framtiden bli en samlingspunkt för studenter och personal, handledare, forskare och andra uppdragsgivare. Erfarenheter kan utbytas och möjlighet till samarbete mellan olika yrkesgrupper och verksamheter främjas.

Övning ger färdighet och färdighet ger patient säkerhet.
Personal och studenter hälsas hjärtligt välkomna att bli bättre på KTC.

Kontakta Christina Sundman, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. , för mer information.

Avtackning av en bra samarbetspartner

FOU nu var med och tackade av Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrums direktör Sven Erik Wånell under torsdagen.
Sven Erik går i pension och efterträds av Chatrin Engbo.
FOU nu riktar ett stort tack till Sven Erik för ett gott samarbete.


FOU nu på demensdagen

FOU nu medverkade på Stockholms läns landstings demensdag. Eva Henriksen från FOU nu var moderator för dagen. Ett bildspel framtaget av FOU nu tillsammans med Upplands-Bro kommun visades under pauserna.
Se bildspelet här (länk till You tube)!

Deltagarbaserad forskningsmetod- personer med funktionsnedsättning

En forskningsstudie i två delar påbörjas som syftar till att identifiera möjliga vägar till självständigt liv för personer med funktionsnedsättning samt att identifiera barriärer som motverkar ett självständigt liv för personer med funktionsnedsättning.

Projektet utgår från en deltagarbaserad forskningsmetod som ger ett ökat medinflytande för alla involverade personer. Förutsättningar för en lärandeprocess skapas för alla medverkande. Genom att involvera de som berörs av forskningen ökar möjligheten till användning och spridning av ny kunskap.

Läs mer här!

Fortsatt utveckling för personer med demenssjukdom

FOU nu tillsammans med verksamheter inom ägarkommunerna och Stockholms läns landsting fortsätter under 2013 att utveckla och implementera lokala modeller för sammanhållen vård och omsorg om personer med demenssjukdom och deras anhöriga.

Detta möjliggörs bland annat genom stimulansmedel från Socialstyrelsen.

Läs mer om processen här!

Riktlinjer för god palliativ vård publicerade

Socialstyrelsen har under sommaren publicerat sin preliminära version av Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård.

Kunskapsstödet innehåller vägledning, nationella riktlinjer och indikatorer i ett gemensamt dokument och ska stödja vårdgivarna att utveckla den palliativa vården, underlätta uppföljningar och kvalitetssäkringar samt tillgodose en likvärdig vård för patienterna.

Läs mer här!

Uppskattat seminarium om ledarskap och Trygga möten

Ett heldagseminarium och dialog om psykisk ohälsa hos äldre personer samt ledarskap i förändring arrangerades i maj. Intresset var stort med cirka 35 chefer från vård- och omsorgsboenden, hemtjänst samt från Psykiatri Nordväst.

Palliativa vårdprogrammet - nu i fullversion och kortversion

Nu finns det Palliativa vårdprogrammet i fullversion och kortversion.

   

Vårdprogrammet beskriver palliativ vård oberoende av diagnos, ålder, etnicitet, bakgrund eller andra faktorer.

Läs mer om kortversionen här!

Läs mer om fullversionen här!

Fotoutsällning på Silvihemmets Stora inspirationsdag

Under Silviahemmets Stora Inspirationsdag i Stockholm den 21 mars visades FOU nu:s uppmärksammade fotoutställning "Minnet sviker men känslan lever kvar" upp för bland annat Drottning Silvia.

Kortversion av PVIS-rapport

Nu finns en kortversion av slutrapport och utvärdering av projektet Palliativ vård i SÄBO, PVIS.

Image  

Ladda hem kortversionen här!

Image 

Ladda hem slutrapporten här!

Image 

Ladda hem utvärderingen här!

Utveckling av modeller för implementering av riktlinjer

ImageFOU nu:s kommuner har tilldelats 2030000 kronor för 2012 för att i nära samarbete med landstinget utveckla modeller för hur de nationella riktlinjerna för vård och omsorg för personer med demenssjukdom kan införas i kommunen och lanstinget.

De gemensamma ansökan sträckte sig över åren 2012, 2013 samt 2014.

Processerna är en fortsättning på de processer och den utveckling som påbörjats under 2010-2011 i de aktuella kommunerna. Syftet är att utveckla samarbetsrutinerna och implementera dessa i de aktuella kommunerna och pröva de framtagna rutinernas hållbarhet och långsiktighet. Implementeringen ska göras i alla led och ska också utvärderas kontinuerligt.

Målet är att personer med, eller med misstanke om, demenssjukdom och deras anhöriga under hela sjukdomsförloppet ska få en personcentrerad och säker vård och omsorg. Detta innebär att få stöd, vård, behandling och omsorg vid rätt tid, på rätt sätt, på rätt nivå och utifrån egna önskemål och behov. Arbetet ska leda till ett fortsatt lärande och utveckling av samarbetet mellan verksamheter och huvudmän.

Fotoutställning på Seniorliv i världsklass

ImageFOU nu medverkade på mässan Seniorliv i världsklass, 8 till 10 februari 2012, med fotoutsällningen "Minnnet sviker men känslan lever kvar.

Utställning fick stor uppmärksamhet. Läs mer här!

Äldre personer slipper väckas i onödan

ImageÄldre personer i Järfälla Kommun erbjuds prova Nattfrid,  ett tekniskt alternativ till den traditionella tillsynen med personal nattetid. Syftet är att de personer som väljer Nattfrid ska få en tillsyn med högre kvalitet och med bättre nattsömn.
 
FOU nu följer upp projektet tillsammans med Järfälla kommun.

Läs mer här!

Mer sammmanhållen vård och omsorg genom tandvården!

I de fem lokala delprojekten för ökad kvalitetet i vården och omsorgen om äldre personer med demenssjukdom samt anhörigstöd är tandvården ytterligare en aktör. Denna utveckling är mycket positiv och relevant för målgruppen.

ImageMunhälsa hos äldre personer är en viktig aspekt för livskvalitet och autonomi, i synnerhet för personer med demenssjukdom. Personer med problem från tänder och munhåla får ofta problem med att äta vilket försämrar deras allmäntillstånd. I kombination med många läkemedel kan tillståndet förvärras tex genom att ge muntorrhet som biverkningseffekt vilket kan ge upphov till karies, mycket sköra slemhinnor, smärta och stora problem att äta.

Förändring pågår!

För mer information, kontakta Inga Hagman, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Stor potential i lokala demensprojekt

De lokala delprojekten för ökad kvalitetet i vården och omsorgen om äldre personer med demenssjukdom utvecklas positivt! Engagemanget från representanterna från kommun, vårdcentraler, minnesmottagning och rehab är stort.

Tandvården är ytterligare en aktör som anslutits i de olika processerna och som är viktig för en sammanhållen vård och omsorg.