Nyheter

Nytt nyhetsbrev från FOU nu i december!

Image Läs senaste nyhetsbrevet för december 2011 från FOU nu genom att klicka på bilden eller här!

Trygga möten utvecklas!

FOU nu har tillsammans med samarbetspartners beviljats ytterligare medel via Socialstyrelsen för utveckling av "Trygga möten - bemötande av äldre personer med psykisk funktionsnedsättning" under 2012.

Inspirerande seminarium om sammanhållen vård och omsorg vid demenssjukdom

ImageRunt om i Stockholm län pågår just nu olika utvecklingsprocesser för att skapa en sammanhållen vård och omsorg för personer med demenssjukdom och stöd för anhöriga. För att få inspiration från andra delar av Sverige arrangerade FOU nu ett seminarium för alla som är intresserade av att skapa hållbara samarbetsformer och en vård och omsorg som möter den enskildes behov och önskemål vid demenssjukdom.

Lyckat dialogseminarium – Trygga möten!

ImageKompetensutvecklingsprojektet "Trygga möten - bemötande av äldre personer med psykiska funktionsnedsättningar” höll ett uppskattat dialogseminarium med politiker, tjänstemän samt verksamhetsföreträdare från både landsting och de åtta kommuner som ingår i projektet.

Effektivisering genom ApoDos i slutenvården?

Jakobsbergsgeriatriken, Stockholms läns landsting, har använt och utvärderat ApoDos inom slutenvården, så kallad slutenvårdsdos, på en av tre geriatriska slutenvårdsavdelningar. Uppföljningen är nu klar!

Datum för PVIS slutseminarium ändras!

Slutseminariet för projektet Palliativ vård i SÄBO kommer att ändras!

Den 27 oktober är inte längre aktuellt.

Mer information kommer inom kort.

Nytt nyhetsbrev från FOU nu!

Läs senaste nyhetsbrevet för september 2011 från FOU nu genom att klicka på bilden eller här!

Image

Bra för äldre - bra för alla!

Är det möjligt att bedöma bostäders fysiska tillgänglighet på ett systematiskt sätt och vilken nytta kan bostadsföretagen ha av en tillgänglighetsinventering?

Dessa frågor samt tillgängligt boende för äldre personer diskuterades under ett seminarium i Solna stad i september. Medverkande var fastighetsägare, representanter från bostadsrättsföreningar, Solna stad, Hjälpmedelsinstitutet och FOU nu.

Unik fotoutställning ”Minnet sviker men känslan lever kvar”

En unik fotoutställning om en konstgrupp för personer med demenssjukdom har under ett års tid tagits fram av Yanan Li, FOU nu, tillsammans med Mirjam Brocknäs, äldrepedagog, Upplands-Bro kommun.

ImageI denna skapande miljö övergick osäkerhet i trygghet och passivitet blev till aktivitet. Gradvis växte deltagarnas självförtroende och allt oftare mötte Yanan stolta ansiktsuttryck. Med fotografier vill Yanan förmedla något av den energi och glädje jag upplevde i konstgruppen, känslor som kan leva kvar även när minnet sviker.

Utställningen kommer att visas nästa gång på En dag för anhöriga, Stockholms stadshus, 1 oktober 2011.

Läs mer här.

Uppföljning skapar förutsättningar för bättre projekt

FOU nu och Sigtuna kommun följer tillsammans upp en intervention där kognitiva hjälpmedel samt reminicense erbjuds för att stödja den äldre personens autonomi och trygghet och i förlängningen främja livskvaliteten för den äldre personen med demensproblematik.

Läs senaste nyhetsbrevet från FOU nu

Lär det senaste nyhetsbrevet från FOU nu genom att klicka på bilden!

Image

Patientnytta vägledande i FoUU-strategi

Stockholms läns landsting har formulerat en strategi för FoUU-frågor. Samarbete med universiteten, närings-livet och kommunerna ska öka, lika så den kliniska forskningen där patienterna befinner sig. Fokus är bland annat på de stora folksjukdomarna, områden där stora behov finns av att förbättra vården, patientsäkerhet samt hälsoförebyggande forskning.

ImageEn enhetlig och sammanhållen strategi för FoUU-frågor ska bidrar till att forskningsmedel används effektivt och resulterar i nytta för verksamheterna och därigenom för patienterna.

Trygga möten lyfts fram i Socialstyrelserapport

Kompetensutvecklingsprojektet "Trygga möten - bemötande av äldre personer med psykisk funktionsnedsättning" lyfts fram i en rapport från Socialstyrelsen som beskriver läge och utveckling av kompetenssatsningen inom området psykisk ohälsa.

Projeket är ett av tolv som lyfts fram som särskilt intressanta.

Läs mer här på Socialstyrelsens hemsida.

Kontakta Lena Strandberg för mer information.

Workshop om utveckling inom området personer med funktionsnedsättning

Intresset var mycket stort när den första workshopen om utveckling inom området personer med funktionsnedsättning genomfördes på FOU nu i maj. Dagen var den första i en återkommande seminarieserie som initieras av FOU nu.

Trygga möten och dagverksamheter

Kompetensutvecklingsprojektet "Trygga möten - bemötande av äldre personer med psykiska funktionsnedsättningar" kommer under hösten 2011 att vidareutvecklas och erbjudas till medarbetare på dagverksamheter för äldre personer inom FOU nu:s kommuner.

Genom att öka kompetensen inom området hos medarbetarna är syftet att förbättra bemötandet av målgruppen och därigenom öka tillgängligheten och bryta isolering.

Läs mer om kompetensutvecklings-projektet som nu nått ut till cirka 350 medarbetare inom verksamheter i 8 kommuner, primärvård, psykiatri och geriatrik här!

Workshop om behovsbedömning skapade nätverk

ImageFOU nu hade tillsammans med ägarkommunerna ett erfarenhetsutbyte om behovsbedömning inom äldreomsorgen den 19 maj.

Äldrepsykiatri i utveckling – idéseminarium Järfälla, Ekerö och Upplands-Bro

ikonSom en fortsättning av projektet Trygga möten genomförs idéseminarier i alla kommuner som deltar i projektet. Syfte är att diskutera hur vi gemensamt, utifrån varje verksamhets behov och förutsättningar, kan arbeta för att ge bästa möjliga vård och omsorg till äldre personer med psykiska funktionsnedsättningar.

Idéseminarierna vänder sig till verksamhetsföreträdare inom primärvård, psykiatri, geriatrik och äldreomsorg samt företrädare för pensionärs- och handikapporganisationer.

Projekt PVIS avslutas under maj 2011

ImageÅtta kommuner och fyra stadsdelar i Stockholms län har deltagit i projekt Palliativ vård i SÄBO. Initialt skrevs lokala projektplaner och modeller för utbildning och konsultationsstöd togs fram och anpassades efter lokala förutsättningar. Sammanlagt har 2780 anställda vid 75 äldreboenden deltagit i utbildningsinsatserna under projekttiden. Målgruppen för utbildningsmodellerna har varit vårdbiträden, undersköterskor, sjuksköterskor, paramedicinare och läkare inom kommunernas äldreomsorg.

Samband mellan tillgänglighet och mängden serviceinsatser?

FOU nu har i samarbete med Solna stad under våren 2011 genomfört en pilotstudie avseende fysisk tillgänglighet och mängden serviceinsatser.

Sammantaget är pilotstudiens slutsats att en mer omfattande studie utifrån tillgänglig data och screeningsverktyget Housing Enabler kan genomföras.

Positiv utveckling i demensprojekt

Projektet för att öka kvaliteten i vården och omsorgen om äldre personer med demenssjukdom som leds av FOU nu utvecklas positivt!