Nyheter

Nytt projekt om dagverksamheten för personer med demenssjukdom

InbjudanFOU nu inleder nu ett fördjupningsarbete om dagverksamhetens roll och möjligheter i stödet till personer med demenssjukdom och deras anhöriga.

Vi bygger vidare på de resultat som kom fram i det förberedande arbetet tillsammans med Upplands Väsby och Ekerö 2013.

Arbetet involverar såväl beställare och biståndshandläggare som dagverksamheterna och vissa nyckelpersoner. FOU nu gör en förstudie i deltagande kommuner i nordvästra Stockholm, och därefter väntar en gemensam workshop den 4 september som start på arbetet.

För mer information läs informationen här, eller klicka på bilden.

Alla frågor är välkomna!

Hör av er till Elisabeth Lauritzen, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Webbutbildning i palliativ vård snart färdig

FOU nu håller just nu på att färdigställa ett webbaserat utbildningsmaterial i palliativ vård, som en del i projektet PVIS (Palliativ vård i särskilt boende). Resultatet kommer att bli ett material lättillgängligt och anpassat till personal verksam inom vård och omsorg av äldre.

Världsunik ny geriatrisk munmiljö

Ett mångfacetterat, multiprofessionellt samarbete har resulterat i en innovativ ny geriatrisk munmiljö, vilket kommer leda till bättre simuleringar för studenter och medarbetare och - i förlängningen - en bättre geriatrisk tandvård.

FOU nu i samarbete med Malmö högskola

FOU nu har inlett ett samarbete med Malmö högskola där universitetslektor Ingrid Runesson bidrar med sin kompetens till forskningsstudien Möjligheter och hinder för personer med funktionsnedsättning.

Ingrid är forskare i socialt arbete med inriktning på handikapp- och rehabiliteringsvetenskap. Hennes avhandling handlade om funktionsnedsättning i förhållande till arbetsliv och rehabilitering. På senare år har hon studerat arbetslivet för unga med funktionsnedsättning utifrån delaktighet och inkludering samt åldrande och funktionsnedsättning.

Lovande resultat gällande Senior alert på LSS-boenden

Senior alert är ett nationellt kvalitetsregister som syftar till att åtgärda och förebygga bl a fallskador, undernäring och trycksår hos personer 65 år och uppåt. I samarbete med Sigtuna Kommun har FOU nu under hösten 2013 undersökt om och hur Senior alert — helt eller delvis — kan vara applicerbart inom boenden enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade).

Unika åtgärder för bättre munhälsa

Materialets framsidaTack vare samverkan med tandvård med specialistkompetens kring äldre och demens har nu FOU nu, i samarbete med Folktandvården i Jakobsberg och Ekerö samt berörda verksamheter i Ekerö och Järfälla, tagit fram en unik samling förslag till åtgärder för att förbättra munhälsan hos äldre personer med demenssjukdom.

"När minnet sviker blir munnen lidande."

Detta var projektdeltagarnas upplevelse av munhälsan hos personer med demenssjukdom som bor i ordinärt boende, vilket också bekräftas av forskningsrapporten "Skör och äldre - vad händer med tänder?" från FOU väst (deras rapport finns att läsa på www.grkom.se/fouivast).

För mer information, se Samverkan för bättre munhälsa hos personer med demenssjukdom som bor i ordinärt boende.

Ökad kvalitet och tillgänglighet genom videokonferensteknik

Processen med samordnad vårdplanering via videokonferens är i gång!

En samordnad vårdplanering är det möte som sker när en patient bedöms vara i behov av fortsatt vård även efter utskrivning från slutenvården. På detta möte närvarar ett flertal aktörer, såsom representanter från olika verksamheter från kommun och landsting, samt naturligtvis patienten själv och eventuella anhöriga till denne.

Utbildningssatsningen PVIS en framgång — men mer behöver göras!

Projektet PVIS — Palliativ vård i särskilt boende — var en omfattande utbildningssatsning som genomfördes i Stockholmsområdet under åren 2008-2011. Åtta kommuner och fyra stadsdelar i Stockholms stad deltog i projektet, och sammanlagt gavs över 2700 anställda kompetensutveckling i palliativ vård.

Nu, drygt två år efter projektets avslutande, har vi undersökt vilken effekt cheferna uppfattar att satsningen haft på deras verksamheter. Flera mycket positiva resultat kan skönjas, samtidigt som kunskapen om palliativ vård fortfarande brister.

Slutrapport från projektet Trygga möten

En fjärdedel av alla självmord i Sverige inträffar bland personer som är 65 år och äldre (Socialstyrelsen, 2009).

Slutrapport Trygga mötenÄldre personer med psykisk ohälsa är en många gånger bortglömd grupp både inom den psykiatriska vården och inom äldreomsorgen. Detta är något som projektet Trygga möten är ämnat att åtgärda — ett samarbete mellan FOU nu, Psykiatri Nordväst, Solna stad och Sundbybergs stad.

Projektet tog initialt sin början 2008 och involverade personal från många olika discipliner och verksamheter. Efter många års arbete är projektets slutrapport nu här.

Anhörigdagen i Stockholm 2013

I samband med Anhörigdagen som anordnades i Stockholms stadshus den 5:e oktober passade FOU nu på att ställa följande fråga till de anhöriga som besökte stadshuset: Vad är viktigt för dig som anhörig? Följande svarsområden utkristalliserade sig: Kunskap hos personal, Innehåll i vård och omsorg, Bemanning/organisation, Information, samt Bemötande och dialog.

Vad tycker patienten om sin vård?

LäsplattaTillsammans med tre geriatriska kliniker utvecklas processer för verksamhetsnära patientenkäter via läsplatta. Genom att synliggöra patienternas upplevelse av vården, i samband med vårdtillfället, skapas förutsättningar för utveckling till gagn för patienten och verksamheten.

Mer information kommer snart.

Vill du veta mer, kontakta Håkan Uvhagen, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Samarbete verksamhet, lärosäte och FoU påverkar kvalitet

Processen Utbildningsäldreboende har pågått i ett och ett halvt år. Under det första året etablerades kontakt och en modell för hur strukturen och organisationen i ett utbildningsäldreboende kan komma att se ut. Samtliga boenden har under processen skapat arbetsgrupper lokalt, där handledare i olika professioner arbetar tillsammans för att utveckla sin egen struktur. Flera boenden har nu gått från tanke till handling och har själva skapat kontakt med lärosäten för ett utbyte av elever och studenter.

Vad påverkar återinläggning? Samband fallrisk – fallolycka?

21 procent av de äldre personer över 65 år som varit inlagda på sjukhus för vård, läggs in igen inom nittio dagar. Det visar en nyligen publicerad svensk studie vid Stockholms läns landsting. Vad beror det på och hur kan antalet minskas? Många av återinläggningarna orsakas av fallolyckor – en olycksform som, förutom att orsaka stort personligt lidande för individen, också beräknas kosta cirka fem miljarder kronor årligen. Går det att förutse vilka patienter som befinner sig i farozonen?

Detta är frågeställningar som kommer att undersökas i två nya studier vid Jakobsbergsgeriatriken, Danderydsgeriatriken och Stockholmsgeriatriken, i samarbete med FOU nu:

För mer information kontakta Elisabeth Rydwik,  Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Demensprojektet har haft spridningskonferens

Demensprojektet hade spridningskonferens den 30:e september 2013, där aktuella resultat från olika demensrelaterade delprojekt presenterades. Uppslutningen var stor och stämningen hög.

Samverkan kring den äldre personen med psykisk ohälsa

Ett projekt med syftet att stimulera hållbara strukturer kring samverkan för att öka livskvaliteten för den äldre personen med psykisk ohälsa har genomförts i samarbete mellan socialpsykiatri och äldreomsorg i kommuner inom FOU nu och Psykiatri Nordväst.

Läs mer här!

Kompetensbehov LSS - palliativ vård, demens och åldrande?

ikonAllt fler personer som bor på LSS-boenden blir äldre. Hur är boendenas (LSS 9§9) tillgång till kompetens avseende åldrande, demens och palliativ vård? Tillsammans med olika verksamheter (9§9) och FOU nu:s FoU-råd har en kartläggning av behov av kompetens inom dessa områden genomförts. Även befintliga och önskade samarbete med andra aktörer, exempelvis hälso- och sjukvården och vård- och omsorgsboenden har kartlagts.

Utifrån resultaten kan nu verksamhetsnära forskning och utvecklingsarbete initieras och genomföras tillsammans med intresserade verksamheter. Webb-enkäten besvarades under perioden februari-mars 2013. Totalt 64 boende-enheter deltog. Rapporten publiceras inom kort.

För mer information, kontakta Elisabeth Lauritzen, FOU nu.

Forskning: Vårdformer efter utskrivning från geriatrisk vårdavdelning?

Förändringar inom sjukvården har visat att allt fler äldre personer vårdas i sitt eget hem. Detta kommer att blir allt vanligare. Avancerad hemsjukvård har fr.o.m. 2013 i uppdrag att också vårda multisjuka äldre. Det saknas dock kunskap om hemsjukvård för multisjuka äldre personer.

Det övergripande syftet med forskningsprojektet är att undersöka skillnader mellan geriatrisk vård i hemmet inom ramen för ASiH och primärvårdens insatser efter utskrivning från geriatrisk klinik. Studien syftar också till att undersöka orsaker och riskfaktorer för undvikbara återinläggningar samt att kartlägga hälsa och funktion över tid. Start för projektet är 2014.

Projektet möjliggör även ny kunskap inför förändringar av hemsjukvårdens organisation.

Ett forskningssamarbete mellan FOU nu, Jakobsbergsgeriatriken, Danderydsgeriatriken, Stockholms geriatriken, tillhörande ASiH-verksamheter, Jakobsbergs Akademiska Vårdcentral samt Karolinska Institutet

För mer information, kontakta Med dr Elisabeth Rydwik, FOU nu

FOU nu medverkar vid nystartat Regionalt palliativt råd

RCC Stockholm-Gotland (Regionalt Cancercentrum) har tagit fram en cancerplan, enligt den nationella cancerstrategin. I planen ingår att skapa ett nytt regionalt palliativt råd som drivs av RCC. Rådet ska fungera som en expertgrupp, och är sammansatt av en tvärprofessionell grupp och består av undersköterska, sjuksköterskor, professorer, läkare, forskare, socionom, arbetsterapeut, dietist, sjukgymnast och representant från patient- och närståendeförening inom området. Det regionala palliativa rådet är nu skapat med syfte att verka för en god palliativ vård. Med dr. Elisabeth Bergdahl på FUU nu ingår i det nybildande rådet.

Forskare för utveckling av stöd till personer med funktionsnedsättning

FOU nu söker forskare för utveckling av stöd till personer med funktionsnedsättning.

Vi erbjuder dig möjligheter att tillsammans med verksamheter inom kommun och landsting, personer med funktionsnedsättning och akademi ta fram och möjliggöra användning ny kunskap och metod.

En central uppgift är även att stödja och driva implementering av befintlig kunskap inom området, tillsammans med verksamheterna, utifrån lokala förutsättningar och behov.

Läs mer här!

Ny publicerad artikel av FOU nu, ÄC och KI

Sonde L, Johnell K (2013) Is Drug Treatment for Dementia Followed Up in Primary Care? A Swedish Study of Dementia Clinics and Referring Primary Care Centres. PLoS ONE 8(2): e57161. doi:10.1371/journal.pone.0057161

Ny publicerad artikel av FOU nu, Stiftelsen Äldre Centrum och Karolinska Institutet. Artikel baseras på FOU nu:s demensprojekt med syftet att dels studera hur läkemedelsbehandlingen ser ut för de patienter som utretts på en geriatrisk minnesmottagning och fått diagnosen Alzheimers sjukdom, dels hur uppföljningen av behandlingen ser ut när primärvården återtar ansvaret.

Läs artikel här!