Nyheter

Tre forskningscirklar på demensområdet är nu igång

FOU nu driver nu tre forskningscirklar på två vård- och omsorgsboenden. Syftet är att öka kvalitén på vården och omsorgen för personer med demenssjukdom, samt att förbättra personalens kompetens- och kunskapsnivå. Arbetet leds av Elisabeth Bergdahl (med dr och sjuksköterska) i samarbete med professor Lars Holmstrand. Forskningscirklarna är en del av Utbildningsäldreboende-projektet och beräknas pågå fram till sommaren 2015.

Uppskattat engagemang från demenssjuka

Helgen 6-7 september 2014 anordnade föreningen Konstformer en konstrunda i Upplands-Bro, och för första gången deltog Solrosens dagverksamhet för personer med demens. Närmare 100 verk ställdes ut som har gjorts i verksamheten de senaste åren, och tillställningen var välbesökt.

Lyckad workshop om dagverksamhetens roll och potential

Dagverksamheten är en viktig resurs i stödet till personer med demenssjukdom som bor hemma! Hur nyttjar vi den bäst?

Den 4:e september 2014 träffades 40 personer – beställare, biståndsbedömare, chefer och personal från dagverksamheter och andra nyckelpersoner – för en workshop på temat dagverksamhetens roll och potential; Representanter från alla FOU nu:s sju ägarkommuner deltog, och tillsammans jämförde vi erfarenheter, identifierade utmaningar och möjligheter, och diskuterade vad vi behöver veta mer om och hur vi skall ta arbetet framåt.

Seminarium om Rätt stöd till arbete - nu med video

Artikeln har nu uppdaterats med videoupptagningar från seminariet.

Vad är bra kommunalt stöd till arbete? Den 2 juni samlades 31 personer till seminariet Rätt stöd till arbete i FOU nu:s foajé för att lära mer och diskutera denna fråga. Elisabeth Lauritzen, FOU nu, var dagens moderator.

Minister Maria Larsson på plats när Norrgårdens äldreboende nyinvigdes

Torsdagen den 14:e augusti nyinvigde barn- och äldreminister Maria Larsson (KD) äldreboendet Norrgården och dess nya utbyggnad, tillsammans med Kalevas ordförande Walma Hämäläinen, och Tina Teljstedt (KD), socialnämndens ordförande i Upplands-Bro kommun. Ministern uttryckte sin belåtenhet över tillkomsten, och betonade hur mycket boendet och dess nya vårdplatser kommer innebära för kommunen och dess äldre.

Studentledd mottagning öppnar på AVC Jakobsberg

Den 24:e september 2014, klockan 14-16, invigs den studentledda mottagningen på Jakobsbergs akademiska vårdcentral. Skillnaden mot en traditionell klinisk mottagning är att en eller flera studenter deltar under handledning. Studenterna genomför hela processen från att hämta patienten i väntrummet till att ta anamnes, göra en undersökning och sedan föreslå behandlingsåtgärder i samråd med handledaren.

Ny studie identifierar riskgrupper för fallskador

Elisabeth Rydwik vid FOU nu har handlett Mahnaz Mojtabas examensarbete betitlat "Sambandet mellan fallrisk mätt med Downton Fall Risk Index och fallskador hos geriatriska patienter" vid Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap vid Uppsala Universitet. Examensarbetet finns nu tillgängligt för nedladdning.

För mer information, se projektsidan Samband mellan bedömd fallrisk och faktiska fallolyckor.

När minnet sviker blir munnen lidande

God munhälsa är ett viktig, både för hälsa och välbefinnande — men det är tyvärr ett område som kan komma i kläm när demensproblematik kommer in i bilden. Läs om vårt arbete för att uppmärksamma munhälsa i DN-bilagan Fokus äldre: Äldreforskning & utveckling den 24:e juni 2014. Materialet har tidigare presenterats på den nordiska gerontologiska konferensen Age Well i Göteborg den 27:e maj.

Nytt projekt om dagverksamheten för personer med demenssjukdom

InbjudanFOU nu inleder nu ett fördjupningsarbete om dagverksamhetens roll och möjligheter i stödet till personer med demenssjukdom och deras anhöriga.

Vi bygger vidare på de resultat som kom fram i det förberedande arbetet tillsammans med Upplands Väsby och Ekerö 2013.

Arbetet involverar såväl beställare och biståndshandläggare som dagverksamheterna och vissa nyckelpersoner. FOU nu gör en förstudie i deltagande kommuner i nordvästra Stockholm, och därefter väntar en gemensam workshop den 4 september som start på arbetet.

För mer information läs informationen här, eller klicka på bilden.

Alla frågor är välkomna!

Hör av er till Elisabeth Lauritzen, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Webbutbildning i palliativ vård snart färdig

FOU nu håller just nu på att färdigställa ett webbaserat utbildningsmaterial i palliativ vård, som en del i projektet PVIS (Palliativ vård i särskilt boende). Resultatet kommer att bli ett material lättillgängligt och anpassat till personal verksam inom vård och omsorg av äldre.

Världsunik ny geriatrisk munmiljö

Ett mångfacetterat, multiprofessionellt samarbete har resulterat i en innovativ ny geriatrisk munmiljö, vilket kommer leda till bättre simuleringar för studenter och medarbetare och - i förlängningen - en bättre geriatrisk tandvård.

FOU nu i samarbete med Malmö högskola

FOU nu har inlett ett samarbete med Malmö högskola där universitetslektor Ingrid Runesson bidrar med sin kompetens till forskningsstudien Möjligheter och hinder för personer med funktionsnedsättning.

Ingrid är forskare i socialt arbete med inriktning på handikapp- och rehabiliteringsvetenskap. Hennes avhandling handlade om funktionsnedsättning i förhållande till arbetsliv och rehabilitering. På senare år har hon studerat arbetslivet för unga med funktionsnedsättning utifrån delaktighet och inkludering samt åldrande och funktionsnedsättning.

Lovande resultat gällande Senior alert på LSS-boenden

Senior alert är ett nationellt kvalitetsregister som syftar till att åtgärda och förebygga bl a fallskador, undernäring och trycksår hos personer 65 år och uppåt. I samarbete med Sigtuna Kommun har FOU nu under hösten 2013 undersökt om och hur Senior alert — helt eller delvis — kan vara applicerbart inom boenden enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade).

Unika åtgärder för bättre munhälsa

Materialets framsidaTack vare samverkan med tandvård med specialistkompetens kring äldre och demens har nu FOU nu, i samarbete med Folktandvården i Jakobsberg och Ekerö samt berörda verksamheter i Ekerö och Järfälla, tagit fram en unik samling förslag till åtgärder för att förbättra munhälsan hos äldre personer med demenssjukdom.

"När minnet sviker blir munnen lidande."

Detta var projektdeltagarnas upplevelse av munhälsan hos personer med demenssjukdom som bor i ordinärt boende, vilket också bekräftas av forskningsrapporten "Skör och äldre - vad händer med tänder?" från FOU väst (deras rapport finns att läsa på www.grkom.se/fouivast).

För mer information, se Samverkan för bättre munhälsa hos personer med demenssjukdom som bor i ordinärt boende.

Ökad kvalitet och tillgänglighet genom videokonferensteknik

Processen med samordnad vårdplanering via videokonferens är i gång!

En samordnad vårdplanering är det möte som sker när en patient bedöms vara i behov av fortsatt vård även efter utskrivning från slutenvården. På detta möte närvarar ett flertal aktörer, såsom representanter från olika verksamheter från kommun och landsting, samt naturligtvis patienten själv och eventuella anhöriga till denne.

Utbildningssatsningen PVIS en framgång — men mer behöver göras!

Projektet PVIS — Palliativ vård i särskilt boende — var en omfattande utbildningssatsning som genomfördes i Stockholmsområdet under åren 2008-2011. Åtta kommuner och fyra stadsdelar i Stockholms stad deltog i projektet, och sammanlagt gavs över 2700 anställda kompetensutveckling i palliativ vård.

Nu, drygt två år efter projektets avslutande, har vi undersökt vilken effekt cheferna uppfattar att satsningen haft på deras verksamheter. Flera mycket positiva resultat kan skönjas, samtidigt som kunskapen om palliativ vård fortfarande brister.

Slutrapport från projektet Trygga möten

En fjärdedel av alla självmord i Sverige inträffar bland personer som är 65 år och äldre (Socialstyrelsen, 2009).

Slutrapport Trygga mötenÄldre personer med psykisk ohälsa är en många gånger bortglömd grupp både inom den psykiatriska vården och inom äldreomsorgen. Detta är något som projektet Trygga möten är ämnat att åtgärda — ett samarbete mellan FOU nu, Psykiatri Nordväst, Solna stad och Sundbybergs stad.

Projektet tog initialt sin början 2008 och involverade personal från många olika discipliner och verksamheter. Efter många års arbete är projektets slutrapport nu här.

Anhörigdagen i Stockholm 2013

I samband med Anhörigdagen som anordnades i Stockholms stadshus den 5:e oktober passade FOU nu på att ställa följande fråga till de anhöriga som besökte stadshuset: Vad är viktigt för dig som anhörig? Följande svarsområden utkristalliserade sig: Kunskap hos personal, Innehåll i vård och omsorg, Bemanning/organisation, Information, samt Bemötande och dialog.

Vad tycker patienten om sin vård?

LäsplattaTillsammans med tre geriatriska kliniker utvecklas processer för verksamhetsnära patientenkäter via läsplatta. Genom att synliggöra patienternas upplevelse av vården, i samband med vårdtillfället, skapas förutsättningar för utveckling till gagn för patienten och verksamheten.

Mer information kommer snart.

Vill du veta mer, kontakta Håkan Uvhagen, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Samarbete verksamhet, lärosäte och FoU påverkar kvalitet

Processen Utbildningsäldreboende har pågått i ett och ett halvt år. Under det första året etablerades kontakt och en modell för hur strukturen och organisationen i ett utbildningsäldreboende kan komma att se ut. Samtliga boenden har under processen skapat arbetsgrupper lokalt, där handledare i olika professioner arbetar tillsammans för att utveckla sin egen struktur. Flera boenden har nu gått från tanke till handling och har själva skapat kontakt med lärosäten för ett utbyte av elever och studenter.