Nyheter

Samverkan mellan FOU nu och FOU Nordost gällande videoteknik

FOU nu och FOU Nordost samverkar vid införandet av videokonferensteknik vid vårdplanering. Videokonferenstekniken innebär ett effektivt och klimatsmart sätt att mötas som förstärker och tryggar vårdkedjan för den äldre patienten genom att fler verksamheter och yrkeskategorier har möjlighet att delta i planeringen.

Tillgänglighetsprojekt närmar sig fullbordan

FOU nu:s arbete med självständighet för personer med funktionsnedsättning är inne i ett intensivt skede; 20 individuella intervjuer har bearbetats, och den skrift projektet skall mynna ut i närmar sig nu publicering. Som ett led i det nu pågående skrivarbetet anordnades nyligen en workshop om hur skriften kan användas i framtida utvecklingsarbete.

Palliativt kunskapscentrum i Stockholms län invigt!

Elisabeth BergdahlDen 27:e april invigdes ett palliativt kunskapscentrum (PKC) för Stockholms län. FOU nu har en medarbetare, Elisabeth Bergdahl, med i uppstartsgruppen. Uppdraget är att skapa nätverk och sprida kunskap om palliativ vård, samt ge praktiska tips om palliativ vård. Förhoppningen på sikt är att nå alla medarbetare inom vård och omsorg som vårdar patienter eller boende i behov av palliativ vård eller palliativa insatser. Palliativt kunskapscentrum, ska sammanställa kunskap från aktuell forskning och utvecklingsarbete samt informera, utbilda, utveckla och driva palliativa frågor. Kunskapen skall förmedlas så att den praktiskt kommer till nytta.

Utbildningsäldreboendeprocessen uppmärksammas internationellt

Utbildningsäldreboendeprocessen uppmärksammas på stor internationell vetenskaplig konferens.

Goda exempel från utbildningsäldreboendeprocessen

Den 21/4 anordnade FOU nu en välbesökt konferens på temat "Goda exempel från utbildningsäldreboendeprocessen" – en dag för inspiration och utbyte av erfarenheter runt hur ökad kvalitet i vård, omsorg och utbildning kan skapas genom samverkan mellan kommun och lärosäten.

Hedersomnämnande vid patientsäkerhetspriset 2015

Patientsäkerhetspriset delas ut av Stockholms läns landsting, till medarbetare inom sjukvården som förbättrat patientsäkerheten med till exempel nya metoder, verktyg eller arbetssätt. Vid årets ceremoni gavs ett hedersomnämnande till Anders Lindunger och Pia Skott vid Folktandvården, samt Christina Sundman vid Jakobsbergs sjukhus/FOU nu.

Pilotstudie rörande multisjuka äldre

Projektet "Multisjuklighet hos äldre personers" syfte är att kartlägga den äldre personens hälsa och funktionstillstånd över tid, samt att undersöka orsaker och riskfaktorer för återinläggningar. Som ett led i detta arbete genomförs under våren 2015 en pilotstudie på tre kliniker i Solna och i Vasastan för att undersöka patienters hälsa och funktion. Parallellt med detta kommer man även testa hur videoinspelningar vid vårdmötet i patientens hem samt intervjuer i hemmet fungerar. Resultaten av piloten kommer att ligga till grund för kommande forskningsansökningar.

För mer information om projektet se Multisjuklighet hos äldre personer.

Senior alert-workshop 29/1

Eftermiddagen 29/1 anordnade FOU nu en workshop på temat Senior alert. Målet var att komma i kontakt med våra enheter och höra hur de ligger till i användandet av kvalitetsregistret Senior alert och lyssna in deras behov och önskemål; kort sagt att ta reda på hur vi bäst kan hjälpa dem i användandet och implementerandet av Senior alert i deras kontinuerliga kvalitetsarbete.

Workshopen var välbesökt och stämningen god och engagerad, och vi fick in många önskemål, synpunkter och vittnesmål om läget "på golvet" runt om i kommunerna. Vi känner att vi fått en klarare bild av hur vi skulle kunna hjälpa våra enheter i deras kvalitetsarbete under 2015 och framåt.

Välbesökt BPSD-workshop

Den 23 januari anordnade FOU nu en välbesökt workshop avseende kvalitetsregistret BPSD för att höra vad våra enheter har för behov rörande BPSD, och hur vi bäst kan hjälpa dem framöver. Deltagare var personal och chefer från boenden i kommunerna Ekerö, Järfälla, Sigtuna, Sollentuna, Solna och Upplands Väsby.

Kvalitetsregister som BPSD är ett av många möjliga hjälpmedel som har potentialen att förbättra vård och omsorg, i form av exempelvis förbättrade rutiner, informationsöverföring och uppföljningsmöjligheter. Bildande av nätverk för erfarenhetsutbyte och stöd är ett möjligt sätt för att underlätta införandet, och det är nu ett område som vi tittar närmare på.

Ny artikel om vetenskaplig metod

Elisabeth Bergdahl vid FOU nu har i samarbete med professor Carina M. Berterö vid Linköpings universitet publicerat en vetenskaplig artikel rörande utveckling av kvalitativ vetenskaplig metod. Artikeln har titeln The myth of induction in qualitative nursing research.

Uppskattad BPSD-utbildning

Den 10-12 december anordnade BPSD-registret i samarbete med FOU nu två utbildningar i användandet av BPSD-registret: dels en tvådagars administratörsutbildning och dels en kortare repetitionsutbildning. BPSD stod för utbildningen och arbetsmaterial, medan FOU nu ordnade det praktiska. Vi var glada att kunna ha utbildningen i den nya lokalen hos oss.

Upplands-Bro tar ett kliv framåt kring samverkan-demens

Samverkansgruppen bjöd 19 november 2014 in ca 40 personer från ett 20-tal verksamheter i Upplands Bro som i sitt arbete möter personer med demenssjukdom och deras anhöriga, för att under en eftermiddag tillsammans diskutera nästa steg. Förutom vård och omsorg så deltog även personer från kundtjänst, apotek, tandvård och kyrkan.

Christina Sundman vid FOU nu tilldelas Gyllene Äpplet 2014

Från utdelningen av Gyllene Äpplet

Stockholms läns landsting delar årligen ut priset Gyllene Äpplet, en utmärkelse ämnad att inspirera och uppmuntra till förbättringar. Nominerade skall:

  • visa förmåga att omvandla idéer och nytänkande till konkreta resultat.
  • integrera kompetensfrågor i det dagliga arbetet.
  • vara anställd inom Stockholms läns landsting.

Förstapriset går i år till Christina Sundman vid Kliniskt träningscenter, KTC, vid Jakobsbergs sjukhus, samt verksam vid FOU nu. Christina tilldelas priset för sitt arbete med en munsimulator där vårdpersonal kan träna på att ta hand om äldre personers munhälsa. Läs mer om munsimulatorn här: Världsunik ny geriatrisk munmiljö

Slutseminarium kring dagverksamhetens stora potential

Elisabeth LauritzenPå slutseminariet för projektet Dagverksamhetens stora potential den 18:e november 2014 presenterades resultaten från det fördjupningsarbete som skett under hösten. De sju arbetsgrupperna har träffats 1 – 2 gånger och diskuterat, problematiserat och analyserat de områden som deltagarna lyft fram som särskilt angelägna. Resultatet med bland annat tips och idéer för fortsatt utveckling presenterades för följande områden:

Pilotstudie om äldre personers hälsa

FOU nu har tillsammans med Geriatrisk forskning och utbildning, SLSO samt ASiH sökt och fått 200.000 kr för att under 2015 genomföra en pilotstudie om återinläggningar och äldre personers hälsa. Förändringar inom sjukvården och i befolkningsstrukturen i stort har lett till att allt fler äldre personer vårdas i sitt eget hem, en företeelse som troligen kommer att bli allt vanligare i framtiden. Antalet återinläggningar på sjukhus ökar också. Antalet studier som fokuserar på hemsjukvård och äldre personer är dock få, och kunskapen om varför återinläggningar sker är därför bristfällig.

Kostnadsfri utbildningsdag rörande anhöriga och demens

Den 11:e december bjuder Inbjudan till utbildningsdagRegionalt cancercentrum Stockholm-Gotland (RCC), Stockholms sjukhem och Ersta Sköndal Högskola in till en kostnadsfri utbildningsdag riktad till vårdpersonal som i sitt arbete träffar anhöriga till patienter med cancer i olika sjukdomsskeden.

Föreläsningar, fallbeskrivningar, vårdreflektion och självreflektion står på schemat.

Läs mer här.

Tematräff: "Att åldras i ett främmande land"

Stiftelsen Äldrecentrum och Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin anordnar den 26:e november en tematräff på temat Att åldras i ett främmande land. Ämnen som kommer att tas upp är "Äldre invandrarkvinnors ensamhet" samt "Aktivitet och hälsa".

Nytt uppdrag för FOU nu gällande kvalitetsutveckling

Utveckling av vård och omsorg är avgörande för att bibehålla och förbättra vård- och omsorgskvalitén för både patienter och brukare, och är grundbulten i FOU nu:s verksamhetsidé. FOU nu har blivit tilldelat uppdraget som utvecklingsledare, med uppdraget att från hösten 2014 till och med 2015 stödja utvecklingsarbete på äldreområdet utifrån kvalitetsregister för vård- och omsorgsgivare i kommun och landsting (egen regi såväl som privat) som är aktiva inom FOU nu:s område.

Rapport: Chefernas syn på projektet Palliativ vård i särskilt boende (PVIS)

Rapport: PVIS två år senare — vad hände sen?Palliativ vård i särskilt boende (PVIS) var ett utbildningsprojekt som genomfördes under åren 2008-2011, ämnat att kompetensutveckla nära 3000 vård- och omsorgsgivare i palliativ vård. Vilka effekter kan ses nu, mer än två år efter att satsningen avslutats? En intervjubaserad uppföljning har gjorts utifrån deltagarnas nuvarande chefers perspektiv.

AKA inom geriatriken får en tydlig organisation

Lärande inom geriatrikenMånga studenter gör sin VIL (verksamhetsinriktat lärande) inom geriatriken. Geriatriken kan ge studenter en möjlighet till ökad förståelse, kunskap och intresse för inte enbart vård av äldre utan kanske framförallt för svåra och komplexa medicinska-, omvårdnads- och rehabfrågor inom hälso- och sjukvården. Det är av yttersta vikt att alla studenter kan genomföra sin VIL i miljöer som präglas av hög och jämn kvalitet, och den kliniska lärandemiljön behöver därför utvecklas.