Nyheter

Senior alert lanserar webbutbildning

Senior alert lanserar idag en ny webbutbildning, på temat: ”Webbutbildning för att främja den äldres hälsa”.

Utbildningen är en grundkurs och innehåller tre delar

  • Introduktion till Senior alert
  • Grunderna i vårdpreventivt arbete
  • Att arbeta med förbättringar i vardagen

Webbutbildningen fungerar på dator, surfplatta och/eller mobiltelefon, och vänder sig framförallt till personal inom vård och omsorg. Den kräver inga förkunskaper och är även öppen för studenter och andra intresserade. Utbildningen kan också fungera som ett verktyg för chefer för att höja vårdkvaliteten. Utbildningen är kostnadsfri. Varje del innehåller texter, filmer och frågor att reflektera kring, och hela utbildningen tar 45 minuter, plus tid för reflektionsfrågor och planering.

För mer information se Senior alerts webbplats, www.senioralert.se

En dag om självständighet

Den 3 juni bjöd FOU nu in till en konferensdag och workshop om självständighet. Förmiddagen var öppen för alla, och ett 40-tal personer kom och lyssnade och diskuterade när Nina Larsson och Emil Erdtman presenterade den intervjustudie de genomfört med 20 personer med funktionsnedsättning. (Viss avslutande finslipning av texterna återstår innan publicering.) Resultaten kommenterades av lektor Ingrid Runesson från Malmö högskola och Hanna Danmo från Autism- och Aspergerförbundet.

Lyckad inspirationsdag om kvalitetsregister

FOU nu anordnade den 25 maj 2015 en inspirationsdag på temat "Hur kan jag som chef ha nytta av kvalitetsregister?". Målgrupp var verksamhetschefer/enhetschefer eller motsvarande på vårdcentraler och särskilda boenden.

En vår i kvalitetsregistrens tecken

Det senaste halvåret har bjudit på ett välfyllt program i kvalitetsregistrens tecken. Utbildningar och workshops har hållits, support har getts och mängder av intressanta samtal och utbyten av erfarenheter har ägt rum. Vår bild är att vi bättre lärt oss förstå verksamheternas behov och önskemål, och vi hoppas kunna fortsätta svara på detta och leva upp till deras förtroende.

Samverkan mellan FOU nu och FOU Nordost gällande videoteknik

FOU nu och FOU Nordost samverkar vid införandet av videokonferensteknik vid vårdplanering. Videokonferenstekniken innebär ett effektivt och klimatsmart sätt att mötas som förstärker och tryggar vårdkedjan för den äldre patienten genom att fler verksamheter och yrkeskategorier har möjlighet att delta i planeringen.

Tillgänglighetsprojekt närmar sig fullbordan

FOU nu:s arbete med självständighet för personer med funktionsnedsättning är inne i ett intensivt skede; 20 individuella intervjuer har bearbetats, och den skrift projektet skall mynna ut i närmar sig nu publicering. Som ett led i det nu pågående skrivarbetet anordnades nyligen en workshop om hur skriften kan användas i framtida utvecklingsarbete.

Palliativt kunskapscentrum i Stockholms län invigt!

Elisabeth BergdahlDen 27:e april invigdes ett palliativt kunskapscentrum (PKC) för Stockholms län. FOU nu har en medarbetare, Elisabeth Bergdahl, med i uppstartsgruppen. Uppdraget är att skapa nätverk och sprida kunskap om palliativ vård, samt ge praktiska tips om palliativ vård. Förhoppningen på sikt är att nå alla medarbetare inom vård och omsorg som vårdar patienter eller boende i behov av palliativ vård eller palliativa insatser. Palliativt kunskapscentrum, ska sammanställa kunskap från aktuell forskning och utvecklingsarbete samt informera, utbilda, utveckla och driva palliativa frågor. Kunskapen skall förmedlas så att den praktiskt kommer till nytta.

Utbildningsäldreboendeprocessen uppmärksammas internationellt

Utbildningsäldreboendeprocessen uppmärksammas på stor internationell vetenskaplig konferens.

Goda exempel från utbildningsäldreboendeprocessen

Den 21/4 anordnade FOU nu en välbesökt konferens på temat "Goda exempel från utbildningsäldreboendeprocessen" – en dag för inspiration och utbyte av erfarenheter runt hur ökad kvalitet i vård, omsorg och utbildning kan skapas genom samverkan mellan kommun och lärosäten.

Hedersomnämnande vid patientsäkerhetspriset 2015

Patientsäkerhetspriset delas ut av Stockholms läns landsting, till medarbetare inom sjukvården som förbättrat patientsäkerheten med till exempel nya metoder, verktyg eller arbetssätt. Vid årets ceremoni gavs ett hedersomnämnande till Anders Lindunger och Pia Skott vid Folktandvården, samt Christina Sundman vid Jakobsbergs sjukhus/FOU nu.

Pilotstudie rörande multisjuka äldre

Projektet "Multisjuklighet hos äldre personers" syfte är att kartlägga den äldre personens hälsa och funktionstillstånd över tid, samt att undersöka orsaker och riskfaktorer för återinläggningar. Som ett led i detta arbete genomförs under våren 2015 en pilotstudie på tre kliniker i Solna och i Vasastan för att undersöka patienters hälsa och funktion. Parallellt med detta kommer man även testa hur videoinspelningar vid vårdmötet i patientens hem samt intervjuer i hemmet fungerar. Resultaten av piloten kommer att ligga till grund för kommande forskningsansökningar.

För mer information om projektet se Multisjuklighet hos äldre personer.

Senior alert-workshop 29/1

Eftermiddagen 29/1 anordnade FOU nu en workshop på temat Senior alert. Målet var att komma i kontakt med våra enheter och höra hur de ligger till i användandet av kvalitetsregistret Senior alert och lyssna in deras behov och önskemål; kort sagt att ta reda på hur vi bäst kan hjälpa dem i användandet och implementerandet av Senior alert i deras kontinuerliga kvalitetsarbete.

Workshopen var välbesökt och stämningen god och engagerad, och vi fick in många önskemål, synpunkter och vittnesmål om läget "på golvet" runt om i kommunerna. Vi känner att vi fått en klarare bild av hur vi skulle kunna hjälpa våra enheter i deras kvalitetsarbete under 2015 och framåt.

Välbesökt BPSD-workshop

Den 23 januari anordnade FOU nu en välbesökt workshop avseende kvalitetsregistret BPSD för att höra vad våra enheter har för behov rörande BPSD, och hur vi bäst kan hjälpa dem framöver. Deltagare var personal och chefer från boenden i kommunerna Ekerö, Järfälla, Sigtuna, Sollentuna, Solna och Upplands Väsby.

Kvalitetsregister som BPSD är ett av många möjliga hjälpmedel som har potentialen att förbättra vård och omsorg, i form av exempelvis förbättrade rutiner, informationsöverföring och uppföljningsmöjligheter. Bildande av nätverk för erfarenhetsutbyte och stöd är ett möjligt sätt för att underlätta införandet, och det är nu ett område som vi tittar närmare på.

Ny artikel om vetenskaplig metod

Elisabeth Bergdahl vid FOU nu har i samarbete med professor Carina M. Berterö vid Linköpings universitet publicerat en vetenskaplig artikel rörande utveckling av kvalitativ vetenskaplig metod. Artikeln har titeln The myth of induction in qualitative nursing research.

Uppskattad BPSD-utbildning

Den 10-12 december anordnade BPSD-registret i samarbete med FOU nu två utbildningar i användandet av BPSD-registret: dels en tvådagars administratörsutbildning och dels en kortare repetitionsutbildning. BPSD stod för utbildningen och arbetsmaterial, medan FOU nu ordnade det praktiska. Vi var glada att kunna ha utbildningen i den nya lokalen hos oss.

Upplands-Bro tar ett kliv framåt kring samverkan-demens

Samverkansgruppen bjöd 19 november 2014 in ca 40 personer från ett 20-tal verksamheter i Upplands Bro som i sitt arbete möter personer med demenssjukdom och deras anhöriga, för att under en eftermiddag tillsammans diskutera nästa steg. Förutom vård och omsorg så deltog även personer från kundtjänst, apotek, tandvård och kyrkan.

Christina Sundman vid FOU nu tilldelas Gyllene Äpplet 2014

Från utdelningen av Gyllene Äpplet

Stockholms läns landsting delar årligen ut priset Gyllene Äpplet, en utmärkelse ämnad att inspirera och uppmuntra till förbättringar. Nominerade skall:

  • visa förmåga att omvandla idéer och nytänkande till konkreta resultat.
  • integrera kompetensfrågor i det dagliga arbetet.
  • vara anställd inom Stockholms läns landsting.

Förstapriset går i år till Christina Sundman vid Kliniskt träningscenter, KTC, vid Jakobsbergs sjukhus, samt verksam vid FOU nu. Christina tilldelas priset för sitt arbete med en munsimulator där vårdpersonal kan träna på att ta hand om äldre personers munhälsa. Läs mer om munsimulatorn här: Världsunik ny geriatrisk munmiljö

Slutseminarium kring dagverksamhetens stora potential

Elisabeth LauritzenPå slutseminariet för projektet Dagverksamhetens stora potential den 18:e november 2014 presenterades resultaten från det fördjupningsarbete som skett under hösten. De sju arbetsgrupperna har träffats 1 – 2 gånger och diskuterat, problematiserat och analyserat de områden som deltagarna lyft fram som särskilt angelägna. Resultatet med bland annat tips och idéer för fortsatt utveckling presenterades för följande områden:

Pilotstudie om äldre personers hälsa

FOU nu har tillsammans med Geriatrisk forskning och utbildning, SLSO samt ASiH sökt och fått 200.000 kr för att under 2015 genomföra en pilotstudie om återinläggningar och äldre personers hälsa. Förändringar inom sjukvården och i befolkningsstrukturen i stort har lett till att allt fler äldre personer vårdas i sitt eget hem, en företeelse som troligen kommer att bli allt vanligare i framtiden. Antalet återinläggningar på sjukhus ökar också. Antalet studier som fokuserar på hemsjukvård och äldre personer är dock få, och kunskapen om varför återinläggningar sker är därför bristfällig.

Kostnadsfri utbildningsdag rörande anhöriga och demens

Den 11:e december bjuder Inbjudan till utbildningsdagRegionalt cancercentrum Stockholm-Gotland (RCC), Stockholms sjukhem och Ersta Sköndal Högskola in till en kostnadsfri utbildningsdag riktad till vårdpersonal som i sitt arbete träffar anhöriga till patienter med cancer i olika sjukdomsskeden.

Föreläsningar, fallbeskrivningar, vårdreflektion och självreflektion står på schemat.

Läs mer här.