Nyheter

Nätverk skapat på heldag för AKor

Onsdagen den 24 februari 2016 genomfördes en heldag för AKor inom geriatrik i Stockholms län. AKor och utbildningsansvariga/utbildningsstrateger från flera av länets geriatriska kliniker deltog tillsammans med representanter från Ersta Sköndal Högskola, Karolinska Institutet och Sophiahemmet Högskola. Målet för dagen vara att skapa en gemensam bild av AKA-plattformens funktion samt ge möjlighet till samverkan och nätverkande.

BPSD-föreläsning genomförd

Torsdagen den 18 februari höll FOU nu:s Azita Mohammadzadeh en föreläsning om BPSD – beteendemässiga och psykiska symtom vid demens. Inbjudna var ett antal sjuksköterskor verksamma inom SÄBO i Stockholms stad, och föreläsningen hölls på hälso- och sjukvårdsförvaltningen vid Stockholm läns landsting. Föreläsningen tog upp hur omvårdnadspersonal bör observera BPSD-symtom hos demenssjuka, hur orsakerna bakom symtomen kan analyseras, vilka åtgärder som kan vidtas, samt hur processen kan följas upp. Syftet med arbetssättet är att kvalitetssäkra omvårdnadsarbetet och därmed förbättra vårdkvalitén för målgruppen.

Utveckling av förebyggande verksamheter för äldre

Det förebyggande arbetet är angeläget inte minst ur ett kvarboendeperspektiv och där finns särskilda utmaningar att följa resultat. Tillsammans med intresserade verksamheter kommer FOU nu att skapa former och aktiviteter för att gemensamt utveckla förebyggande verksamheter för äldre.

Sammarbeten mellan boenden en väg till fler utbildningsäldreboenden

Två av våra kommuner har visat ett aktivt intresse att främja utvecklingen på boendena genom utbildningsäldreboendeprocessen – en satsning som FOU nu driver med syftet att främja kvalitén på vård och omsorg, vårdutveckling, kompetensutveckling och äldreboendenas lärandemiljöer.

Elisabeth Rydwik intervjuad om rehabilitering för ökad livskvalitet

Fysisk träning

FOU nu:s Elisabeth Rydwik har intervjuats i Äldre i Centrum om den åldrande kroppens förutsättningar för rehabilitering. Hon redogör för några av de fysiska förändringar vår kropp genomgår när vi blir äldre, hur de medför ökad risk för olycksfall och nedsatt förmåga att återhämta sig från skador och sjukdom, samt vad individer, kommuner och landsting kan göras för att förebygga detta. Intervjun återfinns i Äldre i Centrum nummer 4 2015, och går att ladda ner här nedan.

Ladda ner artikeln här.

Tack till Äldre i Centrum för artikeln i PDF-format.

Var med och påverka framtidens vårdinformationsmiljö

3R Framtidens vårdinformationsmiljö är ett gemensamt program som ägs av Region Skåne, Stockholms läns landsting och Västra Götalandsregionen. Syftet är att utveckla en sammanhållen vårdinformationsmiljö utifrån invånarnas och patienternas behov. 3R söker nu medarbetare från Stockholms Läns Landsting och Västra Götalandsregionen. Uppdraget innebär att tillsammans med en lagledare och kollegor från båda regionerna ta fram och beskriva framtidens informationsbehov utifrån tio olika patientscenarier. I intresseanmälan på 3RFVM:s hemsida väljer du själv vilket patientscenario som du är mest intresserad av

Läs mer här.

Pris för patientjournal på läsplatta

Stockholms läns sjukvårdsområdes innovationssluss vann den 11 november tillsammans med Väddö vårdcentral det nationella priset MedTech Award för appen som ger åtkomst till patientjournalen på iPad.

Läs mer här!

Ladda hem skrift om självständighet här!

Skriften "Självständighetens labyrint – vägval, hinder och öppningar" finns nu tillgänglig för nedladdning. Skriften är resultatet av en intervjuundersökning med 20 personer med funktionsnedsättning.

Klicka här för att ladda ner skriften Självständighetens labyrint
(Klicka här eller på bilden för att ladda ner skriften)

För mer information se:

Nästa steg för ökad självständighet!

Den 1 december hölls en välbesökt heldags workshop på FOU nu, som en del i projektet Hinder och möjligheter till självständighet för personer med funktionsnedsättning. Inom ramen för projektet har ett antal personer med intellektuella, psykiska och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar intervjuats om självständighet inom olika livsområden, och det var dessa resultat samt resultaten från höstens fördjupningsarbete med personal från FOU nu:s sju ägarkommuner (Ekerö, Järfälla, Sigtuna, Solna, Sollentuna, Upplands Väsby och Upplands-Bro) som förmiddagen handlade om. De centrala delarna i resultatet lyftes fram och vi reflekterade tillsammans kring viktiga aspekter av självständighet.

Vi finns! – Filmer från anhöriga till personer med psykisk sjukdom

Klicka här för att ladda ner presentationenAnhöriggruppen i Ekerö kommun har tillsammans med en filmpedagog från Film Stockholm skapat sina egna berättelser om att vara anhörig till nära och kära med psykisk sjukdom, Vi finns! Filmerna finns nu tillgängliga på anhörigstödets websida.

Vi finns! bildar tillsammans med teaterföreställningen Gå sakta i minnenas urskog (2007) och filmen Fyra vågade livet (2008) en för Sverige unik triologi i sättet att synliggöra anhörigas livssituation.

Klicka här för att läsa mer om anhöriggruppen och anhörigstöd på Ekerö kommuns webbplats, eller ladda ner en presentation genom att klicka på bilden.

Ökad alkoholkonsumtion bland äldre – en ickefråga?

"Alkoholkonsumtionen bland äldre ökar, särskilt bland kvinnor, och statistiken pekar på ett ökande antal skador och dödsfall som kopplas till drickandet. Men det verkar alltjämt vara en ickefråga. Få insatser har varit inriktade på äldres missbruk och oftast har problemen hamnat i knät på hemtjänstens medarbetare." skriver Gothia Fortbildning på sin hemsida. Äldres allt liberalare inställning till alkohol är en verklighet hemtjänstpersonalen möts av allt oftare.

Läs mer på Gothia Fortbildnings hemsida, och läs artikeln i sin helhet i nummer 5 av tidningen Äldreomsorg som har temat Riskbruk och beroende.

Skrift om självständighet lanseras på workshop

Personer i motljus

"Självständighetens labyrint – vägval, hinder och öppningar"

Detta är titeln på en ny skrift från FOU nu, som kommer lanseras tisdagen den 1 december 2015 vid en workshop om självständighet. Se inbjudan nedan. Workshopen är ett led i det utvecklingsarbete FOU nu stöttar i kommunerna Ekerö, Järfälla, Sigtuna, Solna, Sollentuna, Upplands Väsby och Upplands-Bro – ett utvecklingsarbete som går ut på att undersöka och hitta bättre arbetsmetoder för att stödja utvecklandet av ökad självständighet hos personer med funktionsnedsättningar. Detta kan ske på många sätt; det viktiga för FOU nu har varit att lyssna till dem som berörs och som själva lever med funktionsnedsättningar.

Järfälla inför ÄBIC, äldres behov i centrum

På tre år ska Järfälla kommun införa ÄBIC, äldres behov i centrum. Det är ett arbetssätt och metod som går ut på att de äldres behov ska styra äldreomsorgens insatser, istället för tvärtom. Införandet av ÄBIC innebär att alla biståndshandläggare, personal på alla särskilda boenden, korttidsboenden och hemtjänstföretag ska läras in i det nya arbetssättet och modellen. Ansvarig för införandet är Jenny Järf, utredare på avdelningen för lednings och verksamhetsstöd.

Den stora förändringen är att ändra tankesätt, att tänka behovsinriktat i hela utredningsprocessen.
/Jenny Järf

Det var 2014 som Socialstyrelsen gick ut med rekommendationer till Sveriges kommuner att införa ÄBIC i äldreomsorgen – en modell och ett arbetssätt som ska användas av både handläggare och utförare, som ska löpa som en röd tråd genom handläggning, genomförande och uppföljning utifrån ett nationellt fackspråk. Tanken är att det är den äldres behov som ska styra dennes insatser, istället för att färdiga insatser ska styra den äldres liv. Det finns inget tvång för enskilda kommuner att införa ÄBIC, men målet är att hälften av Sveriges kommuner ska börja använda arbetssättet under 2015.

För mer information se Nestor FoU-centers hemsida.

Stockholms län har kommit långt i demensarbetet

De nationella riktlinjerna för vård och omsorg vid demenssjukdom har funnits i fem år, och det var därför dags för en uppföljning av hur arbetet i Stockholms län gått. Eftermiddagen den 13 oktober 2015 anordnades en workshop på temat i Hälso- och sjukvårdsförvaltningens lokaler på Magnus Ladulåsgatan. Arrangörer var Stockholms läns landsting och Kommunförbundet Stockholms län (KSL), FOU nu:s Elisabeth Lauritzen agerade moderator, och Yanan Li var fotograf.

Workshopen vände sig till personer som haft en central roll i att leda, implementera och utveckla demensarbetet, samt verksamheter som gjort särskilda satsningar i arbetet för en bättre demensvård. Grunden för dagen var Socialstyrelsens uppföljning och deras erbjudande om att möta regioner o län kring resultat o fortsatt utveckling. Målet var att skapa en gemensam bild av hur långt man kommit och vilka utmaningar som väntar, och resultatet är mycket positivt.

Arbetet med hinder och möjligheter till självständighet går framåt

FOU nu:s arbete med hinder och möjligheter till självständighet för personer med funktionsnedsättning (psykisk, neuropsykiatrisk och intellektuell) har gått in i en ny fas. Den 3 juni träffades ca 40 handläggare, chefer, utvecklingsledare, personal, beställare och politiker i de nya konferenslokalerna på Jakobsbergs sjukhus. Både verksamheter som regleras av LSS och Socialtjänstlagen fanns representerade, såväl som både kommunala och privata utförare.

Prenumerera på Akademiskt primärvårdscentrums nyhetsbrev

Det senaste numret av Akademiskt primärvårdscentrums nyhetsbrev har just gått ut, innehållande aktuella nyheter om utbildning, utvecklingsfrågor och forskning i primärvården. Registrera dig för nyhetsbrevet på deras hemsida.

Digitalt nyhetsbrev – Akademiskt primärvårdscentrum

Nätverk skapat för verksamma inom dagverksamhet - demens

FOU nu har bildat ett nätverk för er som arbetar på dagverksamhet  - demens, med syfte att verka för utveckling av dagverksamheten! Personal besöker varandras verksamheter och byter erfarenheter och tips.

Se filmen "Att leva varje dag, livet ut!" om demens och livskvalitet

Filmen "Att leva varje dag, livet ut!" är ett samarbete mellan Upplands-Bro kommun, fotografen och filmaren Yanan Li, stiftelsen Svenskt Demenscentrum, stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum och FOU nu. Filmen syftar till att visa metoder som kan höja livskvaliteten hos personer med demenssjukdom och deras anhöriga, och visades för första gången under Alzheimerdagen 2015 i Kungsängen den 21/9.

Fler verksamheter inför videoteknik för vårdplanering på distans

Den 22 september hölls höstens första samverkansmöte gällande införande av videoteknik vid vårdplanering, dit verksamheter från FOU nu nu:s och FOU Nordost:s områden inbjudits.

FOU nu:s uppdrag med kvalitetsregister förlängt

Styrgruppen för Kunskapsutveckling inom Socialtjänsten och angränsande hälso- och sjukvård i Stockholms län har beslutat avsätta delar av de kvarvarande statsbidragen från överenskommelse Sammanhållen vård och omsorg för de mest sjuka äldre för fortsatt stöd till användande av kvalitetsregister under första halvan av 2016.