Fortsatt stöd för stärkt lokal samverkan LUSen med berörda aktörer

I och med covid-19 har planerade workshops om samverkan kring LUSen med involverade parter under våren har skjutits upp till sen höst 2020. Äldre-FoU:erna i länet genomför tillsammans en enkätundersökning om hur samverkan kring äldre personer i behov av samordnade insatser vid utskrivning från slutenvården (LUSen) fungerat under våren.

Underlaget kommer ligga till grund för en fördjupad dialog samt utveckling av lokal samverkan under hösten, samt bidrar till lärande i länet. Sammanställning av enkätresultaten presenteras inom kort.

Läs mer om vårt arbete med LUSen här: Stöd vid införande av Lag om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård, LUS