Nyheter

Erfarenhetsutbyte Sverige – Island

FOU nu:s Elisabeth Lauritzen och Mirjam Brocknäs, enhetschef för förebyggande enheten för äldre i Upplands-Bro kommun, har blivit inbjudna av Håkan Juholt, Sveriges ambassadör på Island, till ett möte mellan Reykjavik stad och Sverige kring dagverksamhet för äldre.

Pilotutbildningar för ”snabbintro” genomförda för att stötta äldreomsorg och LSS

Som ett led i vårt arbete med att erbjuda stöd kring utbrottet av Covid-19 testkört FOU nu en 3-dagars ”snabbintroduktion” för att möjliggöra för ny personal att med kort varsel kunna arbeta inom äldreomsorg och LSS. En pilot hölls med deltagare från Solna 27–31/3, och sedan en snabbintro med deltagare från Solna och Järfälla 1–3/4.

Inställda och flyttade seminarier och workshops p.g.a. coronaviruset

På grund av utbrottet av coronaviruset (och dess sjukdom COVID-19) påverkas vårt planerade utbud av seminarier och workshops. Håll uppsikt i vårt Kalendarium, och i din mejl om du anmält dig.

AKA-dagen 18 mars inställd

Evenemanget AKA-dagen som var planerat att gå av stapeln på Sabbatsbersgeriatriken den 18 mars 2020 är inställt på grund av den höjda risken för COVID-19. Vi ser er alla som nyckelpersoner i era verksamheter, och menar att vi alla behöver fokusera på att hjälpas åt att fördröja spridningen av viruset och därmed det förväntade trycket på vårt sjukvårdssystem.

FoU-café fokuserade på ofrivillig ensamhet

Kom och fika och prata med oss om vad ofrivillig ensamhet är, vad dess orsaker kan vara, och vad man kan göra åt den. Det var grundtanken bakom FOU nu:s första FoU-café, som anordnades onsdagen den 19 februari 2020.

Nyfiken på tjänstedesign? Vi hjälper dig!

Välkommen på ett seminarium om tjänstedesign – en metod för utveckling av vård, stöd och omsorg baserat på brukarnas behov. Vi bjuder på en orientering i metoden, samt inspiration och info om vilket stöd FOU nu kan erbjuda under 2020. Välkomna till en första introduktion.

Ny studie lyfter fram anhörigas delaktighet

Ökad samverkan mellan anhöriga, närstående och profession kan leda till stora vinster för alla parter. Den slutsatsen drar Pia Nilsson i en studie som genomförts vid institutionen för socialvetenskap vid Ersta Sköndal Bräcke högskola.

Rapport lyfter frågan om LUSen-jour

FOU nu-rapport lyfter frågan om översyn av behov av och möjligheterna för biståndsbedömning under helgdagar för stöd i hemmet till äldre i samband med utskrivning från sjukhus.

LUSen-workshops lyfter betydelsen av ökad förståelse

FOU nu har genomfört två workshops om samverkan utifrån LUSen i början av december 2019. Workshoparna, på Jakobsbergsgeriatriken och på Löwenströmska sjukhuset, hade god uppslutning och samlade representanter från kommuner, husläkarmottagningar, geriatrik och rehab.

Välkommen till en förmiddag med fokus på funktionshinderfrågor i Stockholms län

Arbetar du med styrning, ledning eller utveckling på strategisk nivå inom kommun eller i Region Stockholm? Välkommen att träffa FoU-enheter och kompetenscentra i Stockholms län som arbetar med funktionshinderfrågor inom socialtjänst och hälso- och sjukvård den 15 maj!

Workshop markerar start för Sigtunas nya lokala program för demens/kognitiv sjukdom

Kommunens äldreomsorg och omsorg deltog tillsammans med minnesmottagning, vårdcentraler och rehabenhet på en workshop den 25 november.

Ska ni införa ett nytt arbetssätt och vill få det att fungera optimalt hos er?

Välkommen att delta i två workshops där ni får möjlighet att på ett strukturerat sätt reflektera över hur det nya arbetssättet ska kunna göra bäst nytta i er verksamhet och för era brukare. Vi välkomnar verksamheter från alla socialtjänstens områden från hela Stockholm län.

Presentationer på En eftermiddag för Trygg hemgång

Den 27 november 2019 anordnade FoU Nordost, FOU nu, Nestor FoU-center och Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum en konferens för att presentera sina studier kring Trygg hemgång. Här kan du se de presentationer som gavs.

Stort intresse för Trygg hemgång när länets äldre-FoU:er bjöd in

Drygt 100 personer från bl.a. kommunledningar, Trygg hemgångsteam, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, SKR och geriatrik, slöt häromdagen upp för att lyssna in och diskutera ”Trygg hemgång”, en ny form av stöd som syftar till att stärka hemgången för sköra äldre som skrivs ut från sjukhus.

Länsövergripande nätverksträff om individens behov i centrum

Torsdagen den 28 november 2019 arrangerades en länsövergripande nätverksträff om individens behov i centrum (IBIC) på Jakobsbergs sjukhus. Träffen hade över 40 anmälda, och var ett samarbete mellan Nestor, FOU Nordost och FOU nu.

Medel till studie om förebyggande träning före canceroperation

Elisabeth Rydwik har fått anslag från Vetenskapsrådet och Cancerfonden för projektet: "CanOptiFys: OPTImerad FYSisk funktion inför bukCANcerkirurgi – effekter på postoperativa komplikationer och livskvalitet för sköra äldre personer".

Nytt avhandlingsarbete om partnerskap mellan praktik och akademi

Den 21 oktober 2019 försvarade Håkan Uvhagen – t.f. verksamhetschef för FOU nu – sitt avhandlingsarbete med titeln "Make it happen and make it matter - Implementation and impact of primary healthcare-academia partnerships". Arbetet utgår från det allt större behovet av utveckling inom vård och omsorg och synliggör ett närmare samarbete mellan praktiken och akademin, genom engagemang av praktiken i forskning och studerandes kliniska träning, som ett sätt att nå utveckling. Avhandlingen syftar till att bättre förstå vilka avtryck/impact ett närmare samarbete kan ge och framför allt bättre förstå varför dessa impact händer.

Ny arbetsmodell kan ge äldre ökat stöd vid fallförebyggande träning i hemmet

De allra mest sköra äldre med stort vårdbehov är överrepresenterade på särskilda boenden. En följd av detta är att gruppen äldre personer som bor i eget boende med stöd av hemtjänst och vårdinsatser från primärvården ökar. Att förebygga fall kan göra stor skillnad förden äldres funktionsnivå och framtida hjälpbehov. I en ny FoU-rapport av Lina Palmlöf, Charlotte Klinga och Åsa Hedberg Rundgren presenteras en arbetsmodell baserad på samarbete mellan primärvårdens hemrehabilitering och kommunens hemtjänst för att genom träningförebygga fall bland äldre personer med omsorgsbehov i ordinärt boende.

Lyckad Alzheimer- och anhörigdag i Upplands-Bro

Den 2 oktober 2019 gick Alzheimer- och Anhörigdagen av stapeln, där bland annat FOU nu medverkade. Drygt 100 personer besökte dagen, då bland annat deltagarna i Internationella seniorkampen 2019 uppmärksammades.

Äldre-FoU:er i Stockholm beviljas medel från FORTE

Stockholms läns FoU-enheter med inriktning på äldrefrågor tilldelats medel från FORTE (Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd). De FoU-enheter som berörs är förutom FOU nu FoU Nordost, Nestor FoU-center och Äldrecentrum. Medlen har beviljats för att planera en studie om ”Effektiv och hållbar koordinering av vård och omsorg för äldre personer med komplexa behov”.