Nyheter

Rapport lyfter frågan om LUSen-jour

FOU nu-rapport lyfter frågan om översyn av behov av och möjligheterna för biståndsbedömning under helgdagar för stöd i hemmet till äldre i samband med utskrivning från sjukhus.

LUSen-workshops lyfter betydelsen av ökad förståelse

FOU nu har genomfört två workshops om samverkan utifrån LUSen i början av december 2019. Workshoparna, på Jakobsbergsgeriatriken och på Löwenströmska sjukhuset, hade god uppslutning och samlade representanter från kommuner, husläkarmottagningar, geriatrik och rehab.

Välkommen till en förmiddag med fokus på funktionshinderfrågor i Stockholms län

Arbetar du med styrning, ledning eller utveckling på strategisk nivå inom kommun eller i Region Stockholm? Välkommen att träffa FoU-enheter och kompetenscentra i Stockholms län som arbetar med funktionshinderfrågor inom socialtjänst och hälso- och sjukvård den 15 maj!

Workshop markerar start för Sigtunas nya lokala program för demens/kognitiv sjukdom

Kommunens äldreomsorg och omsorg deltog tillsammans med minnesmottagning, vårdcentraler och rehabenhet på en workshop den 25 november.

Ska ni införa ett nytt arbetssätt och vill få det att fungera optimalt hos er?

Välkommen att delta i två workshops där ni får möjlighet att på ett strukturerat sätt reflektera över hur det nya arbetssättet ska kunna göra bäst nytta i er verksamhet och för era brukare. Vi välkomnar verksamheter från alla socialtjänstens områden från hela Stockholm län.

Presentationer på En eftermiddag för Trygg hemgång

Den 27 november 2019 anordnade FoU Nordost, FOU nu, Nestor FoU-center och Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum en konferens för att presentera sina studier kring Trygg hemgång. Här kan du se de presentationer som gavs.

Stort intresse för Trygg hemgång när länets äldre-FoU:er bjöd in

Drygt 100 personer från bl.a. kommunledningar, Trygg hemgångsteam, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, SKR och geriatrik, slöt häromdagen upp för att lyssna in och diskutera ”Trygg hemgång”, en ny form av stöd som syftar till att stärka hemgången för sköra äldre som skrivs ut från sjukhus.

Länsövergripande nätverksträff om individens behov i centrum

Torsdagen den 28 november 2019 arrangerades en länsövergripande nätverksträff om individens behov i centrum (IBIC) på Jakobsbergs sjukhus. Träffen hade över 40 anmälda, och var ett samarbete mellan Nestor, FOU Nordost och FOU nu.

Medel till studie om förebyggande träning före canceroperation

Elisabeth Rydwik har fått anslag från Vetenskapsrådet och Cancerfonden för projektet: "CanOptiFys: OPTImerad FYSisk funktion inför bukCANcerkirurgi – effekter på postoperativa komplikationer och livskvalitet för sköra äldre personer".

Nytt avhandlingsarbete om partnerskap mellan praktik och akademi

Den 21 oktober 2019 försvarade Håkan Uvhagen – t.f. verksamhetschef för FOU nu – sitt avhandlingsarbete med titeln "Make it happen and make it matter - Implementation and impact of primary healthcare-academia partnerships". Arbetet utgår från det allt större behovet av utveckling inom vård och omsorg och synliggör ett närmare samarbete mellan praktiken och akademin, genom engagemang av praktiken i forskning och studerandes kliniska träning, som ett sätt att nå utveckling. Avhandlingen syftar till att bättre förstå vilka avtryck/impact ett närmare samarbete kan ge och framför allt bättre förstå varför dessa impact händer.

Ny arbetsmodell kan ge äldre ökat stöd vid fallförebyggande träning i hemmet

De allra mest sköra äldre med stort vårdbehov är överrepresenterade på särskilda boenden. En följd av detta är att gruppen äldre personer som bor i eget boende med stöd av hemtjänst och vårdinsatser från primärvården ökar. Att förebygga fall kan göra stor skillnad förden äldres funktionsnivå och framtida hjälpbehov. I en ny FoU-rapport av Lina Palmlöf, Charlotte Klinga och Åsa Hedberg Rundgren presenteras en arbetsmodell baserad på samarbete mellan primärvårdens hemrehabilitering och kommunens hemtjänst för att genom träningförebygga fall bland äldre personer med omsorgsbehov i ordinärt boende.

Lyckad Alzheimer- och anhörigdag i Upplands-Bro

Den 2 oktober 2019 gick Alzheimer- och Anhörigdagen av stapeln, där bland annat FOU nu medverkade. Drygt 100 personer besökte dagen, då bland annat deltagarna i Internationella seniorkampen 2019 uppmärksammades.

Äldre-FoU:er i Stockholm beviljas medel från FORTE

Stockholms läns FoU-enheter med inriktning på äldrefrågor tilldelats medel från FORTE (Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd). De FoU-enheter som berörs är förutom FOU nu FoU Nordost, Nestor FoU-center och Äldrecentrum. Medlen har beviljats för att planera en studie om ”Effektiv och hållbar koordinering av vård och omsorg för äldre personer med komplexa behov”.

Samverkan Öppna jämförelser – LSS på banan

Den 26 september 2019 hölls ett uppstartsmöte för Samverkan Öppna jämförelser – LSS. Representanter från FOU nu:s samtliga ägarkommuner deltog, och stämningen var positiv och förväntansfull. Deltog gjorde både gamla och nya bekantskaper. Redan under uppstartsmötet utbyttes många erfarenheter, och den samlade känslan var att samverkan skulle bli till stor hjälp i det kommande arbetet.

Fortsatt vässad samverkan om LUSen

I början av juni har FOU nu hållit i två workshops, varav en på Jakobsbergsgeriatriken och en på Löwenströmska sjukhuset, om samverkan utifrån LUSen.

Kultur och demens – vi söker nya former för samarbete i länet!

Det händer mycket både inom demensområdet och inom kultur i vården. I dag träffades Region Stockholms kulturförvaltning, HSF, Storsthlm, äldre-FoU:er och utförare inom kultur för äldre samt Botkyrka kommun som kommit långt i arbetet för kultur för äldre.

Regionala lärdomar från Trygg och förstärkt hemgång

Initiativ för trygg eller förstärkt hemgång pågår på olika sätt inom huvuddelen av regionens kommuner, ofta i samverkan med närliggande hälso- och sjukvård. Dessa initiativ har stöttats, följts och utvärderats på olika sätt och utifrån olika perspektiv av regionens äldre-FoU:er. Nu sätter vi oss ner tillsammans utifrån ett regionperspektiv, där vi drar fördel av våra olika perspektiv för att bredda ett gemensamt lärande.

Samverkan Öppna Jämförelser – LSS startar upp

FOU nu har arbetat med att stödja kommunernas samarbete kring rapportering och analysering av resultat i de nationella öppna jämförelserna av äldreomsorg (Öppna jämförelser – äldre) sedan 2015. Hösten 2019 utökas stödet till att också inkludera LSS-området.

Utvärdering av fallförebyggande verksamhet

Nestor FoU-center har publicerat en utvärdering av Nacka kommuns "Balansskolan", en fallpreventiv verksamhet. Rapporten är författad av Karin Högstedt och Ingeborg Björkman vid Nestor FoU-center.

FN:s funktionsrättskonvention som verktyg för ökad självständighet

FOU nu närvarade den 26 april 2019 på uppstartsseminariet för projektet "Artikel 19 som verktyg". Upplands Väsby och Järfälla är med i detta nya och spännande projekt (april 2019 – 2022) som drivs av Independent Living Institute med stöd från allmänna arvsfonden.