Nyheter

Ökad regional samverkan stärker förutsättningar för evidensbaserad praktik

Regional samverkans- och stödstruktur (RSS) tar form i länet. Syftet är att öka synergier och samverkan kring strategiskt viktiga frågor, utnyttja befintliga resurser på ett mer samordnat och resurseffektivt sätt samt förbättra förutsättningar för evidensbaserad praktik inom socialtjänst och närliggande hälso- och sjukvård i länet.

Långsiktighet avgörande för integrering av vård och social omsorg

Det svenska vård- och omsorgssystemet är världsledande på många områden. Ett område som sticker ut som bristfälligt är samordningen mellan vård och social omsorg, något som särskilt drabbar personer med komplexa behov. En av dessa grupper är personer med psykisk sjukdom/ohälsa. Integrering av verksamheter har föreslagits som ett sätt att nå bättre sammanhållen vård och social omsorg, för att förbättra samverkan mellan sektorer och verksamheter, mellan professionerna, samt i samordningen av insatser. Charlotte Klingas avhandling utforskar den organisatoriska dynamiken i en varaktig integrering av vård och social omsorg.

Ny forskning tillsammans med vård och omsorg

FOU nu medverkar tillsammans med verksamheter inom vård och omsorg, andra FoU-verksamheter och forskare vid exempelvis Karolinska Institutet i olika forskningsprojekt.

En eftermiddag om kultur och demens

Vi som arbetar med utveckling av dagverksamheter för personer med demens hade vår tredje träff den 22 okt i Upplands-Bro, vid Kvistaberg.

Rapporter publicerade för Uppdrag Psykisk Hälsa i Stockholms län

FOU nu har tillsammans med de tre andra äldre-FoU:erna, FoU Nordost, Nestor FoU-center och Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum, genomfört en fördjupad analys av stödinsatser till personer över 65 år med psykisk ohälsa inom ramen för Uppdrag Psykisk Hälsa i Stockholms län. Den gemensamma rapporten och FOU nu:s delrapport "Stödinsatser för äldre som har eller riskerar psykisk ohälsa" är nu klara.

Artikel publicerad i European Journal of Person Centered Healthcare

En artikel som beskriver studien Multisjuklighet hos äldre personer har publicerats i tidskriften European Journal of Person Centered Healthcare, vol 6, nummer 3. Studien visade det var möjligt att genomföra testerna både på avdelningen och i deltagarnas hem. Nästan hälften av deltagarna (47%) klassificerades som både sköra, multisjuka och beroende i dagliga aktiviteter.

Seminarium gav möjlighet att fördjupa sig i SIP

Torsdagen den 6 september genomförde FOU nu ett seminarium där primärvården gavs möjlighet att fördjupa sig i SIP (samordnad individuell plan), vad det gäller bakgrund, innehåll och hur det går till att kalla till och genomföra en SIP. Deltagarna fick bland annat prova på att göra och använda SIP-mallen samt att diskutera och utbyta erfarenheter inom professionen. En av frågorna som erfarenhetsutbytet kom att handla om var hur öppenvården kan organisera sig för att möta och komma igång med det nya arbetssättet som införandet av LUSen och SIP medför.

Ny artikel publicerad i Journal of Physiotherapy

En artikel av Mahnaz Mojtaba, Hassan Alinaghizadeh och FOU nu:s Elisabeth Rydwik har publicerats i Journal of Physiotherapy. Artikeln är baserad på en studie som genomfördes av Jakobsbergsgeriatriken, Sabbatsbergsgeriatriken och Danderydsgeriatriken i samarbete med FOU nu och Akademiskt Primärvårdscentrum under våren 2014.

Stöd till införande av LUSen pågår

Införande av överenskommelsen utifrån lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård pågår för fullt i länet. Arbetet berör och förutsätter samverkan mellan flera aktörer; kommun, öppenvård och slutenvård. FOU nu har i uppdrag att stödja införandet i nordvästra länet. Två workshops har genomförts under våren inom de tre grupperingarna Järfälla, Solna och Upplands-Bro; Sollentuna, Sigtuna och Upplands Väsby; och Ekerö.

Så hanterar vi personupgifter

Den 25 maj 2018 började GDPR gälla, och vilket bland annat innebär att vi som företag har utökade skyldigheter vad gäller hur vi samlar in och lagrar personuppgifter, samtidigt som skyddet och rättigheterna för dig som besökare och/eller användare av våra tjänster har stärkts.

Uppstart av samarbete för utveckling av dagverksamhetens innehåll

De nya nationella riktlinjerna för vård och omsorg vid demenssjukdom (dec 2017) höjer dagverksamhet till högsta prioritet. Mer stöd för hur dagverksamheten ska utformas har efterfrågats, inte minst i relation till riktlinjerna, och vi vill därför tillsammans med personer från berörda verksamheter utforska och lyfta fram tips och idéer för goda arbetssätt.

AKA-plattformen växer

Aka-plattformen växer. Utöver adjungerade kliniska adjunkter (AKor) från hela regionens geriatriska verksamheter inkluderas nu även AKor från ASIH (Avancerad sjukvård i hemmet) och SPSV (Specialiserad palliativ slutenvård) in i nätverket. Syftet är att stärka den kliniska lärmiljön för studenter inom hälso- och sjukvård i länet.

Workshop sparkade igång LUSen-samarbete i nordvästra Stockholm

Den nya lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård (2017:612) började gälla den 1 januari i år och innebär förändringar i utskrivningsprocessen från slutenvården. För kommunerna, slutenvården samt primärvården innebär detta krav på förbättrad samverkan och effektivare samarbete för de personer som skrivs ut från sjukhus och som har behov av fortsatt vård och omsorg. En överenskommelse finns, och riktlinjer och rutiner för detta arbete är framtagna och fastställda. FOU nu har i uppdrag att erbjuda stöd vid införandet i nordvästra Stockholm – ett arbete som sparkade igång med en workshop den 19 april 2018.

FOU nu del i arbetet med Uppdrag Psykisk Hälsa i Stockholms län

Stockholms läns fyra äldreinriktade FoU:er – FoU Nordost, FOU nu, Nestor FoU-center, och Stiftelsen Äldrecentrum – har fått i uppdrag att kartlägga och analysera vilka stödinsatser som ges för äldre med psykisk ohälsa, och vilka förutsättningar personal i hemtjänst, socialtjänst och primärvård har för att upptäcka signaler om psykisk ohälsa bland de äldre. FoU:erna kommer även att studera hur samverkan kring äldre med psykisk ohälsa fungerar mellan kommun och landsting. Uppdraget har getts inom ramen för projektet "Uppdrag psykisk hälsa".

Stöd vid införande av LUSen i nordvästra länet

Införande av överenskommelsen utifrån lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård pågår för fullt i länet. Arbetet berör och förutsätter samverkan mellan flera aktörer; kommun, öppenvård och slutenvård. FOU nu har i uppdrag att stödja införandet i nordvästra länet.

Ny skrift presenterar metoder för ett bättre liv för äldre

Fysioterapeuterna, Sveriges Arbetsterapeuter och Svensk sjuksköterskeförening ligger bakom en ny skrift med titeln "Bra liv för äldre - forskning ge nya möjligheter", ämnad att sporra implementeringen av kunskapsbaserade vård- och omsorgsinsatser. Målet att fler äldre ska få förutsättningar att leva ett så aktivt och självständigt liv som möjligt.

FOU nu firade 10 år

Den 22 februari 2018 var det stort kalas på plan 3 på Jakobsbergs sjukhus, när vi firade FOU nu:s 10-årsjubileum. Stort tack till alla som kom och var med och firade 10 år av framgångsrikt samarbete och samverkan mellan kommun och landsting! Kollegor, gäster, samarbetspartners, grannar, gamla medarbetare och andra vänner.

Anmälningsformulären fungerar igen

Under några dagar var anmälningsformulären på vår webbplats svåra att nå på grund av problem hos vår leverantör, men problemen har nu blivit åtgärdade. Vi ber om ursäkt för olägenheten.

Avhandling om varför ny kunskap ej integreras i praktiken

Varför rinner utvecklingsprojekt inom vård och omsorg så ofta ut i sanden? Varför överförs inte kunskap och resultat från utvecklingsprojekt i högre grad till de permanenta organisationerna? Den frågan ställer Emanuel Åhlfeldt, fil. dr i sociologi och projektledare på Nestor FoU-center, i sin färska avhandling "Hållbart utvecklingsarbete i vård och omsorg. Ett institutionellt perspektiv på projekt i en professionell och byråkratisk kontext" om hållbart utvecklingsarbete.

Lärdomar från processen Utbildningsäldreboende

Utbildningsäldreboendeprocessen (numera "Samverkan äldreboende högskola") är en långsiktig satsning med syftet att främja kvalitén på vård och omsorg, vårdutveckling, kompetensutveckling och äldreboendenas lärandemiljöer, genom att ta tillvara på studenters kunskaper i samverkan med gymnasieskolor, yrkeshögskolor, högskolor och universitet. Vilka lärdomar kan vi dra av processen så här långt (2014–2016)?