Nyheter

Medel till studie om förebyggande träning före canceroperation

Elisabeth Rydwik har fått anslag från Vetenskapsrådet och Cancerfonden för projektet: "CanOptiFys: OPTImerad FYSisk funktion inför bukCANcerkirurgi – effekter på postoperativa komplikationer och livskvalitet för sköra äldre personer".

Nytt avhandlingsarbete om partnerskap mellan praktik och akademi

Den 21 oktober 2019 försvarade Håkan Uvhagen – t.f. verksamhetschef för FOU nu – sitt avhandlingsarbete med titeln "Make it happen and make it matter - Implementation and impact of primary healthcare-academia partnerships". Arbetet utgår från det allt större behovet av utveckling inom vård och omsorg och synliggör ett närmare samarbete mellan praktiken och akademin, genom engagemang av praktiken i forskning och studerandes kliniska träning, som ett sätt att nå utveckling. Avhandlingen syftar till att bättre förstå vilka avtryck/impact ett närmare samarbete kan ge och framför allt bättre förstå varför dessa impact händer.

Ny arbetsmodell kan ge äldre ökat stöd vid fallförebyggande träning i hemmet

De allra mest sköra äldre med stort vårdbehov är överrepresenterade på särskilda boenden. En följd av detta är att gruppen äldre personer som bor i eget boende med stöd av hemtjänst och vårdinsatser från primärvården ökar. Att förebygga fall kan göra stor skillnad förden äldres funktionsnivå och framtida hjälpbehov. I en ny FoU-rapport av Lina Palmlöf, Charlotte Klinga och Åsa Hedberg Rundgren presenteras en arbetsmodell baserad på samarbete mellan primärvårdens hemrehabilitering och kommunens hemtjänst för att genom träningförebygga fall bland äldre personer med omsorgsbehov i ordinärt boende.

Lyckad Alzheimer- och anhörigdag i Upplands-Bro

Den 2 oktober 2019 gick Alzheimer- och Anhörigdagen av stapeln, där bland annat FOU nu medverkade. Drygt 100 personer besökte dagen, då bland annat deltagarna i Internationella seniorkampen 2019 uppmärksammades.

Äldre-FoU:er i Stockholm beviljas medel från FORTE

Stockholms läns FoU-enheter med inriktning på äldrefrågor tilldelats medel från FORTE (Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd). De FoU-enheter som berörs är förutom FOU nu FoU Nordost, Nestor FoU-center och Äldrecentrum. Medlen har beviljats för att planera en studie om ”Effektiv och hållbar koordinering av vård och omsorg för äldre personer med komplexa behov”.

Samverkan Öppna jämförelser – LSS på banan

Den 26 september 2019 hölls ett uppstartsmöte för Samverkan Öppna jämförelser – LSS. Representanter från FOU nu:s samtliga ägarkommuner deltog, och stämningen var positiv och förväntansfull. Deltog gjorde både gamla och nya bekantskaper. Redan under uppstartsmötet utbyttes många erfarenheter, och den samlade känslan var att samverkan skulle bli till stor hjälp i det kommande arbetet.

Fortsatt vässad samverkan om LUSen

I början av juni har FOU nu hållit i två workshops, varav en på Jakobsbergsgeriatriken och en på Löwenströmska sjukhuset, om samverkan utifrån LUSen.

Kultur och demens – vi söker nya former för samarbete i länet!

Det händer mycket både inom demensområdet och inom kultur i vården. I dag träffades Region Stockholms kulturförvaltning, HSF, Storsthlm, äldre-FoU:er och utförare inom kultur för äldre samt Botkyrka kommun som kommit långt i arbetet för kultur för äldre.

Regionala lärdomar från Trygg och förstärkt hemgång

Initiativ för trygg eller förstärkt hemgång pågår på olika sätt inom huvuddelen av regionens kommuner, ofta i samverkan med närliggande hälso- och sjukvård. Dessa initiativ har stöttats, följts och utvärderats på olika sätt och utifrån olika perspektiv av regionens äldre-FoU:er. Nu sätter vi oss ner tillsammans utifrån ett regionperspektiv, där vi drar fördel av våra olika perspektiv för att bredda ett gemensamt lärande.

Samverkan Öppna Jämförelser – LSS startar upp

FOU nu har arbetat med att stödja kommunernas samarbete kring rapportering och analysering av resultat i de nationella öppna jämförelserna av äldreomsorg (Öppna jämförelser – äldre) sedan 2015. Hösten 2019 utökas stödet till att också inkludera LSS-området.

Utvärdering av fallförebyggande verksamhet

Nestor FoU-center har publicerat en utvärdering av Nacka kommuns "Balansskolan", en fallpreventiv verksamhet. Rapporten är författad av Karin Högstedt och Ingeborg Björkman vid Nestor FoU-center.

FN:s funktionsrättskonvention som verktyg för ökad självständighet

FOU nu närvarade den 26 april 2019 på uppstartsseminariet för projektet "Artikel 19 som verktyg". Upplands Väsby och Järfälla är med i detta nya och spännande projekt (april 2019 – 2022) som drivs av Independent Living Institute med stöd från allmänna arvsfonden.

Välbesökt nätverksträff inom AKA-plattformen

Den 20 mars 2019 hölls en nätverksträff för aktiva i AKA-plattformen. Karolinska Institutet stod värd för dagen. Under dagen deltog AKor och utbildningsansvariga inom geriatrisk hälso- och sjukvård, ASIH, SPSV, närakut och kommunen i Region Stockholm samt representanter från Karolinska Institutet, Röda korset högskola, Sophiahemmets högskola och Bräcke diakoni.

Uppdaterat regionalt vårdprogram för kognitiv sjukdom

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen inom Region Stockholm har publicerat en uppdaterad version av det regionala vårdprogrammet för kognitiv sjukdom (tidigare demens) från 2011. Programmet har tagits fram inom specialitetsrådet i geriatrik av en arbetsgrupp under ledning av Marie Rydén och Jens Berggren, och antogs av Stockholms medicinska råd i december 2018. Vårdprogrammet innehåller riktlinjer och rekommendationer för kunskapsbaserad och likvärdig vård.

Konferens bjöd på bilder av ökad självständighet

2018 års dialogkonferens baserad på skriften "Självständighetens labyrint" och dess studiematerial hölls den 12 december 2018 på Jakobsbergs sjukhus. Närmare 60 deltagare och representanter från FOU nu:s ägarkommuner deltog. Konferensen är en del av FOU nu:s pågående utvecklingsarbete kring självständighet för personer i yrkesverksam ålder (18-64 år) som har intellektuella, psykiska eller neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

Rapport: Samordnade individuella planer (SIP) – en väg till samverkan?

Vilka personer får SIP? Hur är SIP utformade? Hur motiveras samverkan och vilken grad av samverkan uppnås? Och hur delaktiga är brukarna? Dessa frågor försöker David Matscheck vid FoU Nordost svara på i en den nya rapporten "Samordnade individuella planer – en väg till samverkan? SIP för personer med komplexa behov". Läs rapporten här: founordost.se/wp-content/uploads/2018/11/SIP-rapport-2018.pdf

Ökad regional samverkan stärker förutsättningar för evidensbaserad praktik

Regional samverkans- och stödstruktur (RSS) tar form i länet. Syftet är att öka synergier och samverkan kring strategiskt viktiga frågor, utnyttja befintliga resurser på ett mer samordnat och resurseffektivt sätt samt förbättra förutsättningar för evidensbaserad praktik inom socialtjänst och närliggande hälso- och sjukvård i länet.

Långsiktighet avgörande för integrering av vård och social omsorg

Det svenska vård- och omsorgssystemet är världsledande på många områden. Ett område som sticker ut som bristfälligt är samordningen mellan vård och social omsorg, något som särskilt drabbar personer med komplexa behov. En av dessa grupper är personer med psykisk sjukdom/ohälsa. Integrering av verksamheter har föreslagits som ett sätt att nå bättre sammanhållen vård och social omsorg, för att förbättra samverkan mellan sektorer och verksamheter, mellan professionerna, samt i samordningen av insatser. Charlotte Klingas avhandling utforskar den organisatoriska dynamiken i en varaktig integrering av vård och social omsorg.

Ny forskning tillsammans med vård och omsorg

FOU nu medverkar tillsammans med verksamheter inom vård och omsorg, andra FoU-verksamheter och forskare vid exempelvis Karolinska Institutet i olika forskningsprojekt.

En eftermiddag om kultur och demens

Vi som arbetar med utveckling av dagverksamheter för personer med demens hade vår tredje träff den 22 okt i Upplands-Bro, vid Kvistaberg.