Verksamhetsidé

Genom att granska och utmana det vi gör i dag och sätta ett frågetecken bakom kan vi skapa ett klimat där vi ständigt förbättrar metoder och rutiner. Patient- och brukarnyttan är ledande i allt FOU nu gör och vi strävar efter att genom långsiktig forskning kunna bidra till kvalitativt bra och effektiv vård och omsorg. För att kunna utvecklas måste vi ta tillvara på oliktänkande och bejaka nya idéer och innovationer. Då blir vård och omsorgsarbetet roligare, modernare och mer attraktivt och kan i större utsträckning anpassas utifrån individens behov och önskemål.

FOU nu:s verksamhetsidé är att arbeta med forskning och utveckling för äldre personer inom vård och omsorg samt för personer med behov av stöd och omsorg inom LSS-området. Som en del i arbetet med att utveckla vården för äldre personer har vi även uppdraget att arbeta med utvecklingen av den geriatriska vården inom Stockholms läns landsting. FOU nu-verksamheten omfattar hela FoU-området av forskning, utvecklingsarbete, utvärdering och utbildning. Det arbete som bedrivs vid FOU nu baseras på ett kritiskt och vetenskapligt förhållningssätt.

Arbetet vid FOU nu ska utgå från bästa tillgängliga kunskap (evidens) och praxis samt ha brukarnas/patienternas behov och önskemål i fokus. Därigenom kan vi bidra till att vården och omsorgen blir en lärande, flexibel och högkvalitativ verksamhet. Vår strävan är att ett ständigt pågående förbättringsarbete ska införlivas i medarbetarnas vardag, inte vara en aktivitet vid sidan av vardagsarbetet. Likaså måste vi också arbeta för att få organisationer med oss i utvecklingsarbetet. En lokal förankring och samverkan med lokala högskolor/universitet, andra FoU-enheter och verksamheter inom området är en nödvändig förutsättning för praktiskt förändrings- och utvecklingsarbete.

FoU-arbete ska vara till nytta, öppna nya vägar och tankar och leda vardagsarbetet framåt. Det är bara när ny kunskap används som det skapas mervärde som leder till utveckling och arbetsglädje.

Förändring pågår

FOU nu:s ledord är ”Förändring pågår”. Att kontinuerligt utmana våra processer är ett förhållningssätt och som speglar vår syn på kunskap, lärande, utveckling och i förlängningen synen på den vård och omsorg vi bedriver. Lärande ska vara en naturlig del av vardagen och ske integrerat i arbetet, inte något som sker i en kurslokal långt borta. Menar vi allvar med en personcentrerad vård och omsorg är det en självklarhet att integrera förändringsprocesser i vardagen. Tidigare sökte vi lojala medarbetare, folk som anpassade sig och var tysta. Hälso- och sjukvården och omsorgen behöver olika typer av medarbetare med andra erfarenheter och synpunkter, som vågar ifrågasätta och utveckla arbetet. Vi behöver fler ”jobbiga” medarbetare, personer som inte alltid håller med alla andra.

Målsättningar

Den övergripande målsättningen med FOU nu är att vi ska vara en forsknings- och kunskapsbaserad verksamhet där:

  • Patient- och brukarnära forskning och kunskap tas fram och görs tillgänglig
  • Vårt arbete leder till en positiv och reell förändring hos alla involverade parter.
  • Effekterna av nyttan av vård- och omsorgsinsatser kan mätas och utvärderas.
  • Vi fungerar som katalysator och referenspunkt, samt inspirerar och sprider glädje till andra organisationer såväl inom som utom FoU-världen.
  • Förändringar är ständigt pågående och inte stannar vid att vara endast skrivbordsprodukter.
  • Professionell kunskap kombineras med förändringskunskap.
  • Vi ses som en kompetent och inspirerande partner.