Medarbetare

Här presenteras FOU nu:s medarbetare, kontakta oss gärna om du vill veta mer.

Håkan Uvhagen  

Håkan Uvhagen

Forskare, tf Verksamhetschef för FOU nu

E-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Telefon: 08-587 333 43, 070-736 87 58

Håkan är folkhälsovetare med examen från Karolinska Institutet, där han nyligen i oktober avslutade sin forskarutbildning inom ämnet Medical Management vid institutionen LIME, Medical Management Centre. Håkans forskning handlar om vad som påverkar införandet av nya arbetssätt, metoder och processer samt ledarskapets roller och betydelse vid detta. Han har deltagit vid flertalet utbildningar rörande projektledning samt ledning av verksamheter i förändring. Han är även lärare inom ämnena Idrott och hälsa samt matematik. Sedan 2002 har Håkan arbetat med forskning och utvecklingsfrågor inom landsting och kommun med fokus på äldre personer.

"Den stora utmaningen är att skapa och möjliggöra en kultur där nytänkande och ett förändringsinriktat förhållningssätt premieras och är naturligt integrerat i den dagliga verksamheten. Detta är i högsta grad en ledningsfråga men även en viktig fråga för alla medarbetare inom vården och omsorgen. Det är inte fritt valt arbete. Att göra annorlunda och att våga utmana etablerade arbets- och synsätt är en väg framåt mot ökad kvalitet och en mer individanpassad vård och omsorg."
 

Image  

Eva Sydhoff Henriksen

Projektledare på FOU nu

E-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Telefon: 073-966 14 75

Eva gick sin forskarutbildning vid medicinska fakulteten vid Uppsala Universitet, Institutionen för Folkhälsa- och vårdvetenskap, sektionen för hälso- och sjukvårdsforskning. Hon är också sjuksköterska, vårdlärare, pedagog och högskolelektor. Eva har arbetat med utbildning och fortbildning av vårdpersonal samt med förståelse av och för organisationsförändringar sedan 80-talet.

"Forskning om förståelse som en individuell process är ett kunskapsområde av stor betydelse för utveckling av vår förmåga att stödja och ta hand om varandra. Som ledare kan jag stimulera och vägleda mina medarbetare och och försöka ”sälja in” mina idéer till mina kunder, men inte kommendera till förståelse för andras liv eller kompetens.

Förståelse för äldre människors liv och livsvillkor samt förståelse för att skapa förståelse för behov av samarbete över gränser och mellan organisationer och personalgrupper är en hjärtefråga för mig. Som personal måste vi förändra vår förståelse av arbetsuppgiften och arbetsinnehållet i takt med tidens utveckling av ny kunskap. Vi måste öva vår förmåga att våga ändra okritiskt nedärvda rutiner och uppfattningar och våga utveckla vår förståelse, och visst, det gör ont.

Vi människor strävar ju efter stabilitet och trygghet i tillvaron och när det gungar inom våra organisationer behövs kunskap, kompetens och förståelse. Personligen upplevar jag det lustfyllt att arbeta med människor som har mycket livserfarenhet och uppnått mogen ålder. Att få vara med i en så spännande och dynamisk process som utvecklingen av kvaliteten och forskningen inom äldrevården och äldreomsorgen ser jag som ett stort privilegium."

Image  

Elisabeth Rydwik

Forskare och projektledare på FOU nu

E-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Telefon: 08-524 888 18

Elisabeth är leg. sjukgymnast sedan 1991. Hon har som sjukgymnast arbetat både inom primärvård, akutgeriatrik, kommunal äldreomsorg samt varit egen företagare. Hennes forskning har fokuserat på effekter av fysisk träning för sköra äldre personer samt äldre personer som bor på särskilda boenden. Elisabeth har en forskarutbildning från Karolinska Institutet, Institutionen för Neurobiologi, Vårdvetenskap och Samhälle, sektionen för sjukgymnastik, och är sedan mars 2014 docent i fysioterapi.

"Låg fysisk aktivitetsnivå är starkt relaterat till ökad grad av funktionsnedsättningar hos äldre personer. Därför är det viktigt att äldre personer ges möjlighet till att utöva fysisk aktivitet på olika sätt. Detta kan i sin tur bidra till att öka andelen aktiva oberoende år för den enskilda äldre personen. Det finns mycket kunskap kring detta, men kunskapen behöver implementeras och nå den enskilda äldre personen. Sköra äldre personer med stort behov av vård och omsorg är i detta sammanhang en bortglömd grupp som behöver stöd för att kunna vara fysiskt aktiva."

Image  

Yanan Li

Projektledare kommunikation

E-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Telefon: 073-901 52 23

Yanan är utbildad filmfotograf vid filmuniversitetet i Peking. Han bor sedan 2000 i Sverige och har jobbat på kommunikationsavdelningarna hos Stockholm stad och Stockholm Business Region. Han har även gett ut fotoboken Det okända Stockholms stadshus, som bland annat används som stadsgåva.

På FOU nu arbetar Yanan med att tolka projekten genom bilder och filmatisering. ”Att arbeta med bilder innebär ett helt nytt, tydligare och effektivare sätt att kommunicera det oerhört viktiga arbete som FOU nu bidrar med.”
 

Andreas Larsson  

Andreas Larsson

Webbdesigner och projektledare

E-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Telefon: 076-050 08 44

Andreas är utbildad magister i japanska vid Lunds universitet, samt utbildad i PHP/MySQL/HTML/CSS-programmering, design, webbdesign och nationalekonomi med internationell inriktning. Som översättare har han arbetat åt bland annat Tidningen Vi och Augustprisvinnaren Ingrid Carlberg.

På FOU nu arbetar Andreas med formgivning av hemsidan samt med bearbetning av texter. "Jag älskar språk, teknik och minimalistisk formgivning, och vill fungera som en brygga mellan den hårda tekniken och den mjuka människan."
 

Image  

Nina Larsson

Projektledare på FOU nu

E-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Telefon: 070-165 55 89

Nina har en magisterexamen i folkhälsovetenskap från Folkhälsovetarprogrammet och Institutet för Psykosocial medicin på Karolinska Institutet. Hon har tidigare arbetat med metodutveckling, implementering och utvärdering av hälsofrämjande insatser. Nina har också varit verksam inom området för psykisk hälsa för barn och unga, flyktingar, föräldrar mfl.

Hon har ett stort engagemang för internationellt utvecklingsarbete och alla människors rätt till hälsa. Intresset för att arbeta utvecklande och främjande med äldrefrågor och hälsa väcktes efter tidigare arbete inom äldreomsorgen.
 

Image  

Christina Sundman

Projektledare på FOU nu

E-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Telefon: 070-164 37 17

Christina är leg sjuksköterska med vidareutbildning inom medicin, kirurgi och anestesisjukvård, med magisterexamen inom omvårdnad. Hon har också gått flera utbildningar som exempelvis forskningssköterska samt studerat pedagogik på lärarhögskolan.

Christina har företrädesvis arbetat inom akutsjukvård, både som grundutbildad och som specialistutbildad sjuksköterska. Som forskningssköterska arbetade hon främst med forskning om smärta. Hon arbetar i dag med frågor som rör vård av äldre med omfattande vård- och omsorgsbehov, samt med studenter som studerar verksamhetsintegrerat lärande och simulering på Kliniskt träningscentrum.

”Att skapa en god lärandemiljö ur ett interprofessionellt perspektiv där hänsyn tas till hela den äldre patientens livssituation”, är det Christina brinner för.
 

Charlotte Klinga  

Charlotte Klinga

Vetenskaplig ledare, projektledare och forskare på FOU nu

E-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Telefon: 072-453 96 79

Charlotte är socionom med erfarenhet av socialt arbete både från Socialtjänsten och från universitetssjukvården. Hon har en magisterexamen i klinisk medicinsk vetenskap och en i medical management, båda från Karolinska Institutet där hon nyligen (oktober 2018) avslutade sin forskarutbildning. Ämnesområdet för forskningen är sammanhållen vård och social omsorg. Mer specifikt studerade hon aspekter av hur hållbar sektorsövergripande samverkan mellan kommun och landsting kan åstadkommas genom sammanhållen styrning och ledning. Förutom samverkansfrågor har Charlotte också ett intresse för frågor som rör lärande och pedagogik. Hon har arbetat som adjungerad klinisk adjunkt (AKA) samt gått ett flertal handledarutbildningar samt läst grundläggande högskolepedagogik.

”För att åstadkomma lärande och utveckling men också hållbar samverkan över tid, behöver våra samtal bygga på dialog och inte monolog.”

Image  

Elisabeth Lauritzen

Projektledare på FOU nu

E-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Telefon: 070-001 12 34

Elisabeth är beteendevetare med pedagogik som huvudämne. Hon har sedan slutet av 1980-talet arbetat med förändringsprocesser med inriktning på verksamhetsutveckling, styrning, kvalitet och samverkan inom framförallt äldreomsorg och insatser till personer med funktionsnedsättning.

Elisabeth började i april 2012 på FOU nu och ansvarar här för samarbetet med kommuner och landstinget kring vård och omsorg och stöd till personer med demenssjukdom om deras anhöriga.

”Ett bra förändringsarbete utgår från den glöd som finns i verksamheten och hämtar kraft från dess omvärld. Här är möte med de som verksamheten är till för men också forskning viktiga källor. För en bestående effekt behöver de som är berörda involveras och arbetet utgå från det ofta komplexa sammanhang som verksamheten ingår i. Förändringsarbeten måste alltid uppfattas som viktigt och på riktigt för de deltar. Det är då det blir meningsfullt och kul både för de som deltar och för mig”, säger Elisabeth.
 

Carl Willers  

Carl Willers

Projektledare på FOU nu

E-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Carl har en bakgrund inom hälsoekonomi och har varit involverad i olika projekt relaterade till arbetssätt, organisation och strategi inom sjukvård och offentlig sektor. Han har en kandidatexamen i nationalekonomi från Handelshögskolan i Stockholm och studier motsvarande kandidatnivå i medicin från läkarprogrammet vid Karolinska Institutet. I februari 2019 disputerade han vid Institutionen för klinisk forskning och utbildning vid Karolinska Institutet (KI SÖS) på en avhandling som baserat på registerdata belyste jämlikhet inom svensk stroke- och diabetessjukvård utifrån geografi, socioekonomi och kön.

Vid FOU nu är Carl framförallt verksam inom ett forskningsprojekt som undersöker riskfaktorer för återinskrivning efter geriatrisk slutenvård.

Maria Flink  

Maria Flink

Projektledare på FOU nu

E-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Maria (Mia) har som socionom framför allt arbetat som kurator på reumatologisk avdelning och minnesmottagning. Intresset för hur personer med långvariga sjukdomstillstånd kan vara delaktiga i sin vård och omsorg ledde henne till forskning, och hon disputerade 2014 vid Karolinska Institutet. Mias forskning har fokuserat på vårdövergångar mellan sjukhus, primärvård och kommun, samt på personcentrerad vård och individens delaktighet. Utöver forskningen är hon engagerad som lärare i Forskarskolan för allmänmedicin och primärvård vid Karolinska Institutet.

Mia kommer att arbeta med frågor relaterade till samverkan mellan kommun, geriatrik och primärvård vid FOU nu.

Charlotta Nylén  

Charlotta Nylén

Projektledare på FOU nu

E-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Telefon: 08-123 40 412, 076-835 51 94

Lotta är folkhälsovetare och disputerade 2006 vid Karolinska Institutet. Återkommande teman i hennes forskning är arbetets betydelse för hälsa, sociala konsekvenser av ohälsa och jämlikhet i hälsa. Sedan 2017 har fokus riktats mot primärvården där hon var projektledare för Värdelyftet, ett verksamhetsdrivet utvecklingsarbete. Sedan 2019 finns Lotta på Akademiskt primärvårdscentrum som samordnare vid Jakobsbergs akademiska vårdcentral. En funktion som under 2020 kombineras med arbetet på FOU nu inom bl a sammanhållen vård och omsorg samt samverkan mellan akademi och utbildning.

"Att vara en attraktiv arbetsplats vinner alla på i långa loppet. Hur arbetsmiljö och organisation kan krypa under skinnet och påverka personalens hälsa och motivation är viktigt att diskutera idag när vården och omsorgen brottas med såväl personell som ekonomisk resursbrist. "

Susanna Hilton Sand  

Susanna Hilton Sand

VIL-samordnare geriatrik, ASiH/SPSV

E-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Telefon: 070-238 27 96

Susanna har en magisterexamen i logopedi från medicinska fakulteten på Linköpings universitet, har även studerat teckenspråk i två år. Har tidigare arbetat som adjungerad klinisk adjunkt – AKA på Sabbatsbergsgeriatriken där hon arbetat med utveckling av pedagogiska frågor. Susanna har sedan studietiden ett stort intresse för studentfrågor.

Susanna har även ett stort intresse för kommunikation, språk och hur människor samarbetar i grupp. "Vad gör att vissa grupper samarbetar bättre än andra, och hur bör en förändringsprocess initieras, kommuniceras och genomföras för bästa och mest långvariga resultat? Hur kan vi få verksamheter och lärosäten till ett närmare samarbete i frågor som gäller utbildning av morgondagens kollegor, och hur kan vi fortsätta bedriva en kvalitativ verksamhetsförlagd utbildning i en miljö som präglas av effektivisering och stora personalomsättningar?" Det är sådana frågor som Susanna grubblar på om dagarna och som gör att hon trivs med att gå till jobbet.