Stärkandet av kliniska lärmiljöer

Arbetet syftar till att stärka den kliniska lärmiljön för studerande inom geriatrisk hälso- och sjukvård i länet samt ASIH/SPSV samt att bidra till systematiskt förbättringsarbete och goda rekryteringsmöjligheter.

Arbetet utgår från två sammanhängande uppdrag: Koordinering av adjungerade kliniska adjunkterna via AKA-plattformen samt regional VIL-samordning inom geriatrik, avancerad sjukvård i hemmet (ASIH) och sluten palliativ specialistvård (SPSV).

AKA-plattformen

SLSO genom FOU nu står för en samordnande och stödjande funktion för adjungerade kliniska adjunkter, AKA, inom geriatrik, avancerad sjukvård i hemmet (ASIH) och sluten palliativ specialistvård (SPSV) i länet. Genom denna satsning erbjuds AKA en tydlig organisering och tillhörighet i ett lärande nätverk, som främjar en utveckling av utbildningsåtagandet. Ett nära samarbete med berörda lärosäten är en förutsättning för detta arbete. Genom att alla parter är med i nätverket möjliggörs erfarenhetsutbyte och lärande mellan AKor, mellan lärosäten och mellan Akor och lärosäten. AKA-plattformen arbetar även med verksamhetsnära stöd. En samordnande grupp – baserad på befintliga samverkansstrukturer mellan Region Stockholm, KI och de enskilda högskolorna, tillsammans med aktörer som representerar ASIH och geriatrisk hälso- och sjukvård – utgör en ledningsstruktur för uppdraget.

Målet med plattformen är att stärka den kliniska lärmiljön för studenter inom geriatrisk hälso- och sjukvård i länet samt ASIH/SPSV och att möjliggöra för ökad förståelse, samverkan, kunskap och intresse för verksamhetsområdena. Genom plattformen lyfts även frågan om utbildningsåtagandet kontinuerligt upp på agendan. Arbetet sker i samarbete mellan SLSO/FOU nu, samtliga geriatriska kliniker, ASIH, SPSV oberoende av driftsform samt berörda universitet, högskolor i länet. Finansieras av Region Stockholm.

På grund av covid-19 hålls nätverksmöten i första hand på distans. Stöd och erfarenhetsutbyte mellan AKor sker via Microsoft Teams och på telefon.

Regional VIL-samordning

SLSO genom FOU nu leder från och med våren 2020 en regional VIL-samordning (verksamhetsintegrerat lärande) för geriatrik, avancerad sjukvård i hemmet och specialiserad palliativ slutenvård inom Region Stockholm, avsett driftform.

Den regionala samordningsfunktionen inom VIL kommer huvudsakligen fungera som ett nav vid beställning av VIL/APL/LIA-platser. Etableringen av en gemensam VIL-samordning syftar till att effektivisera arbetet, ge tidsvinster och höja kvaliteten samt att befintliga platser för VFU nyttjas på bästa sätt. I samverkan med VIL-plattformen ges också pedagogiskt stöd till verksamheterna genom befintlig AKA-plattform.

En första beställning av VIL är genomförd genom gemensam VIL under september 2020 för sjuksköterskestudenter med gott utfall. Under våren 2021 inkluderas studerande från hälsoprofessionerna samt gymnasieskolor. Arbete finansieras under 2021 av utbildningsrådet samt från utbildningsbudget inom Region Stockholm.

Kontakt

Christina Sundman, christina.sundman@regionstockholm.se, 070-164 37 17
Charlotte Klinga, charlotte.klinga@regionstockholm.se, 072 453 96 79

Förändringar till följd av covid-19

Många arbeten påverkas av utbrottet av covid-19, med förändrade tidsplaner och arbetsformer som följd. För mer information om aktuellt arbete, kontakta respektive kontaktperson.

Senast ändrad 2021-10-28