Stärkandet av kliniska lärmiljöer

Arbetet syftar till att stärka den kliniska lärmiljön för studerande inom geriatrisk hälso- och sjukvård i länet samt ASIH/SPSV och att bidra till systematiskt förbättringsarbete och goda rekryteringsmöjligheter.

Arbetet utgår från två sammanhängande uppdrag: Koordinering av adjungerade kliniska adjunkterna via AKA-plattformen samt regional VIL-samordning inom geriatrik, avancerad sjukvård i hemmet (ASIH) och sluten palliativ specialistvård (SPSV). Finansieras av Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm.

Stärkta kliniska lärmiljöer inom geriatrisk hälso- och sjukvård samt ASiH – Akademisk geriatrik

SLSO genom FOU nu står för en samordnande och stödjande funktion för adjungerade kliniska adjunkter, AKA, inom geriatrik, avancerad sjukvård i hemmet (ASIH) och sluten palliativ specialistvård (SPSV) i länet. Genom denna satsning erbjuds AKA en tydlig organisering och tillhörighet i ett lärande nätverk, som främjar en utveckling av utbildningsåtagandet. Ett nära samarbete med berörda lärosäten är en förutsättning för detta arbete. Genom att alla parter är med i nätverket möjliggörs erfarenhetsutbyte och lärande mellan AKor, mellan lärosäten och mellan Akor och lärosäten. AKA-plattformen arbetar även med verksamhetsnära stöd.

Målet med plattformen är att stärka den kliniska lärmiljön för studenter inom geriatrisk hälso- och sjukvård i länet samt ASIH/SPSV och att möjliggöra för ökad förståelse, samverkan, kunskap och intresse för verksamhetsområdena. Genom plattformen lyfts även frågan om utbildningsåtagandet kontinuerligt upp på agendan. Arbetet sker i samarbete mellan SLSO/FOU nu, samtliga geriatriska kliniker, ASIH, SPSV oberoende av driftsform samt berörda universitet, högskolor i länet.

Regional VIL-samordning

SLSO genom FOU nu leder från och med våren 2020 en regional VIL-samordning (verksamhetsintegrerat lärande) för geriatrik, avancerad sjukvård i hemmet och specialiserad palliativ slutenvård inom Region Stockholm, oavsett driftsform.

Den regionala samordningsfunktionen inom VIL kontinuerligt identifierar, etablerar och vidareutvecklar kontakten med etablerade och nya vårdverksamheter och fungera som ett nav vid beställning av VIL/APL/LIA-platser, enligt beställningsförfarande i regionen. Etableringen av en gemensam VIL-samordning syftar till att effektivisera arbetet, ge tidsvinster och höja kvaliteten samt att befintliga platser för VFU nyttjas på bästa sätt. I samverkan med VIL-plattformen ges också pedagogiskt stöd till verksamheterna genom befintlig AKA-plattform.

Läs mer om den gemensamma VIL-samordningen i årsrapporten här:

Kontakt

Christina Sundman, christina.sundman@regionstockholm.se, 070-164 37 17
Charlotte Klinga, charlotte.klinga@regionstockholm.se, 072 453 96 79

Senast ändrad 2022-03-16