Erfarenhetsutbyte, lärandenätverk och stöd till lokala arbeten i frågor kopplat till kompetens och kompetensutveckling

Syftar till att tillsammans med berörda parter stärka förutsättningar och former för erfarenhetsutbyte, lärandenätverk och stöd till lokala arbeten i frågor kopplat till kompetens och kompetensutveckling.

Stark koppling till God och nära vård och omsorg. En central förutsättning för omställningen till en nära vård är en ändamålsenlig kompetensförsörjning. Därtill behövs fungerande strukturer för planering av långsiktig kompetensförsörjning och forum för samverkan med utbildningsanordnare både på regional och nationell nivå. Vidare är det avgörande att det finns medarbetare med kompetens för den verksamhet som bedrivs samt att medarbetarna arbetar tillsammans på ett optimalt sätt.

2023

Systematik kring färdighetsträning och kompetenssäkring, tillsammans mellan verksamheter, vård och omsorg, ger en grund för stärkt samverkan. Arbetet inkluderar bland annat:

  • Pilot Färdighetsträning: Kommuner tillsammans med hälso- och sjukvården i gemensamt prioriterade frågor (kliniska och icke-kliniska).
  • Lärandenätverk: Regionalt lärandenätverk kring färdighetsträning (kommuner och verksamheter från hälso- och sjukvården)
  • Uppföljning och lärande från pågående satsningar: Metodikum (Solna) och Metodrum (Upplands Väsby)

2022

Aktuella kompetensfrågor 2022 inkluderade:

  • Former för systematisk färdighetsträning, ex via ”kliniskt träningscentrum”/metodrum, med träning av kliniska och icke-kliniska moment, ex bemötande, träning i team, samverkan, LUSen etc. Stöd vid införande och uppföljning samt lärande mellan liknande initiativ.
  • Utveckling av vård och omsorg i samverkan med akademi och utbildning, studerandes praktik i kommunal verksamhet, för ökad kvalitet och kompetensförsörjning.
  • Framtagande och införande av kompetensstrategi inom äldreomsorgen
  • Hur organiserar verksamheterna för ökad kvalitet? Funktioner/roller? Hur får vi utbildning etc att få avtryck i praktiken – goda exempel.
  • Kompetensfrågor inom LSS

Kontakt

För mer information kontakta Håkan Uvhagen, hakan.uvhagen@regionstockholm.se

Senast ändrad 2023-03-20