Stöd vid utveckling av dagverksamhet demens

FOU nu erbjuder stöd för utveckling av dagverksamheter.

Dagverksamhet för personer med demenssjukdom har högsta prioritet i de nationella riktlinjerna. Flera kommuner inom FOU nu lyfter vikten av att utveckla dagverksamheternas uppdrag och innehåll. I juni 2020 kom den första nationella vägledningen.

FOU nu har sedan 2013, tillsammans med kommunerna, arbetat med frågor om utveckling av dagverksamhet för personer med demenssjukdom. När Socialstyrelsen i år tog fram den första nationella vägledningen för dagverksamheten ingick FOU nu i deras expertgrupp.

FOU nu:s nya stöd för utveckling, med tjänstedesign som metod, planerades starta våren 2020 men med anledning av Coronakrisen har det skjutits upp. Formerna för hur FOU nu bäst kan bidra till utveckling av dagverksamhet – demens tas upp till förnyat samråd med kommunerna.

Hösten 2020 erbjuds följande:

  • Nätverk för de som utvecklar dagverksamheterna för personer med demenssjukdom
    Ett nätverk för erfarenhetsutbyte, tips och stöd avseende utveckling av dagverksamhet demens. Målgruppen är ledare av utvecklingsarbeten inom dagverksamheten eller kommunen – exempelvis projektledare, chefer och samordnare. Det kan röra sig om större utvecklingsprojekt inom en kommun eller mindre förändringsarbeten inom en verksamhet. Nätverket vänder sig i första hand till kommunerna inom FOU nu men även andra intresserade kan ev delta.
  • Digitala seminarier om riktlinjer och vägledning
    FOU nu kommer under hösten erbjuda digitalt seminarium om riktlinjer och vägledning för dagverksamhet för personer med demenssjukdom.
  • Stöd för utveckling utifrån tjänstedesign
    FOU nu kan bidra med metodkompetens och nätverk för de som önskar utveckla innehållet i dagverksamhet demens utifrån tjänstedesign. Utveckling utifrån tjänstedesign sker i samverkan med andra FoU:er i regionen. Genom att tillsammans med dagverksamheter utgå från metoden tjänstedesign jobbar vi med utveckling av innehållet, etablerar nätverk, ökar kunskapen, stärker metodkompetens och brukarperspektivet.

Kontakt

För mer information, kontakta Elisabeth Lauritzen vid FOU nu, elisabeth.lauritzen@sll.se

Förändringar till följd av covid-19

Många arbeten påverkas av utbrottet av covid-19, med förändrade tidsplaner och arbetsformer som följd. För mer information om aktuellt arbete, kontakta respektive kontaktperson.

Senast ändrad 2020-10-26