Systematisk färdighetsträning för personal inom vård och omsorg

Ett pilotprojekt kring systematisk färdighetsträning för personal inom vård och omsorg, för stärkt och kvalitetssäkrad kompetens och ökad samverkan mellan vård och omsorg.

En central förutsättning för omställningen till en nära vård är en ändamålsenlig kompetensförsörjning samt att det finns medarbetare med kompetens för den vård och omsorg som bedrivs samt att medarbetarna arbetar tillsammans på ett optimalt sätt. Utifrån att behov, förväntningar och förutsättningar kontinuerligt förändras samt att kunskap hela tiden utvecklas behöver vårdens medarbetare kontinuerligt utveckla sin kompetens och att de behöver samtidigt utveckla nya arbetssätt som är teambaserade, personcentrerade och hälsofrämjande samt förmågan att arbeta i nya vårdmiljöer med digitalt stöd. En sammanhållen vård och omsorg av hög kvalitet förutsätter att medarbetarnas kompetenser används effektivt, vilket i sin tur kräver en god samverkan mellan huvudmännen och att detta förutsätter god kännedom och förståelse för såväl den egna kompetensen som för de andras kompetenser i teamet.

Pilotprojekt

Ett sätt att möta behovet av att kontinuerligt och på ett strukturerat sätt utveckla och säkra kompetens, i linje med omställningen mot en nära vård, samtidigt som samverkan mellan huvudmän, vård och omsorg stärks, är att etablera och implementera strukturer för systematisk träning av färdigheter och förmågor hos medarbetare inom vård och omsorg. Utifrån omställningen mot en nära vård och dess fokus på kompetens hos medarbetare inom vård och omsorg och vikten av stärkt samverkan mellan region-kommun/vård och omsorg planeras pilotprojekt inom socialtjänsten utifrån systematisk färdighetsträning, i samverkan med hälso- och sjukvården. Arbetet sker i samverkan mellan berörda verksamheter samt mellan FoU-verksamheterna FOU nu samt Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum.

  • Pilotprojektet inom FOU nu genomförs i samarbete med kommuner i nordvästra Stockholms län där medarbetare inom vård och omsorg får tillgång till strukturerade träningsmöjligheter. Arbetet inleddes hösten 2022 och fortsätter under våren 2023.
  • Syftet är att utveckla och i begränsad omfattning testa hållbara strukturer för att stärka och kvalitetssäkra färdigheter och förmågor hos medarbetare inom vård och omsorg inom kommunen. Vidare att undersöka om och hur samverkan mellan professionella inom socialtjänsten och hälso- och sjukvården kan stärkas genom att träna tillsammans.
  • Lärandenätverk: Utöver piloten startade FOU nu 2022 upp ett regionalt lärandenätverk kring färdighetsträning (kommuner och verksamheter från hälso- och sjukvården) för samverkan och gemensamt lärande.

Kontakt

För mer information pilotprojektet, kontakta Emma Granström emma.granstrom@regionstockholm.se, FOU nu.

Senast ändrad 2023-05-09