Vuxna i förvärvsarbetande ålder med insatser från flera delar av socialtjänsten

Ett samarbete med FoU Nordväst kring vuxna i förvärvsarbetande ålder med insatser från flera delar av socialtjänsten.

Nytt samarbete mellan FOU nu och FoU Nordväst. Tillsammans med kommunerna och berörda delar av regionen kommer vi inventera hur behoven ser ut och vilka aktörer som finns och som kan bidra. Syftet är dels att få syn på gemensamma frågor som kräver samverkan mellan funk, IFO och vården och dels att identifiera var och hur FoU:erna bäst kan bidra. Om det skulle visa sig värdefullt med fördjupad kartläggning kan det bli ett uppdrag för 2024.

Bedömning är att även ett första steg – att se på vuxenfrågorna tillsammans – är värdefullt och kan ge ökad kunskap för hur fortsatt samarbete bör utvecklas.

Arbetet bygger på flera delar under 2023:

  • Samordning mellan FoU:erna om pågående arbete med fokus vuxna. Etablera former för samarbete mellan FoU:erna kring stöd till vuxna (ej äldre)
  • Regional konferens fokus – funk. FOU nu arrangerar, i samverkan med regionalt nätverk – funktionshinder, en årlig minikonferens då aktörer i länet presenterar aktuella arbeten.
  • Socialtjänstdag - fokus vuxna och samsjuklighet. FoU Nordväst planerar en Socialtjänstdag med fokus på vuxna med stöd från IFO. FOU nu deltar/medverkar och även Funk bjuds in.
    Läs mer här: Save the date - 4 maj - Socialtjänstdagen (FoU Nordväst).
  • Behovsinventering. Tillsammans med kommunerna och berörda delar av regionens verksamheter, inventera vilka behov som finns avseende ökad kunskap/forskning och utveckling. Vilka frågor är svårlösta, vilka goda exempel finns, kring vad finns behov av ökad kunskap m.m. 
  • Kartläggning - var finns stöd? Var finns kunskap kring de frågor som lyfts upp? Utifrån behovsbilden inventera vad som sker hos andra aktörer/andra kompetenscentra/nätverk m.m.
  • Förslag Utifrån kartläggningen ev föreslå aktivitet/projekt för 2024.

För mer information, kontakta Elisabeth Lauritzen, FOU nu, elisabeth.lauritzen@regionstockholm.se

Senast ändrad 2023-03-28