Utskrivning från slutenvården, stöd till samverkan kring Lag om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård (LUSen)

Stöd till lokal implementering, utveckling och uppföljning utifrån riktlinjer och rutiner kopplat till regional överenskommelse rörande lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård, LUSen (2017:612), i syfte att stärka en sammanhållen vårdkedja.

Arbetet sker tillsammans med involverade aktörer från kommun och region (exempelvis husläkarmottagningar, rehab, geriatrik och ASiH) utifrån lokala omständigheter. Arbetet sker i samverkan med andra FoU-enheter i regionen, vilket möjliggör både lokala och regionala perspektiv.

Pågående arbeten

  • Utifrån den geografiska samordningen, fortsatt stöd för stärkt lokal samverkan LUSen med berörda aktörer

    Arbetet med stöd för stärkt lokal samverkan kring LUSen fortsätter med utgångspunkt från den lokala samverkan i den geografiska samordningen. Genom att lokalt få ihop och ha en dialog tillsammans mellan de aktörer som berörs stärks förståelse för varandras uppdrag, gemensamma arbetsformer och samsyn kring hur processen kan utföras och kontinuerligt utvecklas.

    Formerna för fortsatt stöd anpassas efter den lokala kontexten samt utifrån vad andra aktörer gör för att undvika eventuellt dubbelarbete.
  • Stöd vid införande av LifeCare vid behov och efterfrågan

    Vid efterfrågan och behov kan FOU nu vara en part som stöd vid införande av Life Care, med start hösten 2022.

Tidigare arbeten rörande LUSen

Kontakt

För mer information, kontakta Charlotta Nylén, charlotta.nylen@regionstockholm.se

Senast ändrad 2022-03-16