Stöd vid införande av LUSen

Stöd till lokal implementering och utveckling utifrån riktlinjer och rutiner kopplat till regional överenskommelse rörande lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård, LUSen, (2017:612) i syfte att stärka en sammanhållen vårdkedja.

Arbetet sker tillsammans med involverade aktörer från kommun och region (ex husläkarmottagningar, rehab, geriatrik, ASiH) utifrån lokala omständigheter. Arbetet sker även i samverkan med andra FoU-enheter i regionen vilket möjliggör både lokala och regionala perspektiv.

LUSen-arbetet är uppdelat i följande underprojekt:

Fortsatt stöd för stärkt lokal samverkan LUSen med berörda aktörer

Arbetet med stöd för stärkt lokal samverkan kring LUSen fortsätter. Genom att lokalt få ihop och ha en dialog tillsammans mellan de aktörer som berörs stärks förståelse för varandras uppdrag, gemensamma arbetsformer och samsyn kring hur processen kan utföras och kontinuerligt utvecklas. Utifrån covid-19 skjuts planerade workshops upp och en revidering av design pågår.

Enkätundersökning LUSen under våren 2020 – hur har det gått?

För att ge bra utgångsläge för fortsatt gemensam diskussion till hösten efterfrågade vi en aktuell bild av LUSen-arbetet i och med covid-19. De fyra äldre-FoU:erna i länet genomförde tillsammans en enkätundersökning om hur samverkan kring äldre personer i behov av samordnade insatser vid utskrivning från slutenvården (LUSen) fungerat under våren 2020. Enkäten skickas till berörda personer inom kommunen, husläkarmottagningar, rehab, samt geriatrik inom hela regionen. Underlaget kommer ligga till grund för fördjupad dialog samt utveckling av lokal samverkan under hösten samt bidrar till lärande i länet. Sammanställning av enkätresultaten presenteras inom kort.

Stärka husläkarmottagningarna i sin nya roll

Utöver att stödja lokal samverkan utifrån LUSen kommer husläkarmottagningarna att adresseras, med målsättningen att stärka dem i sin roll i LUSen-arbetet. Dialog om stöd kommer utgå från resultatet från enkätundersökningen om LUSen-arbetet. Detta görs i samverkan med Akademiskt primärvårdscentrum samt regionens äldre-FoU:er. Arbetet är avvaktande under hösten 2020 utifrån covid-19.

Brukar- och anhörigperspektivet

Brukar- och anhörigperspektivet kommer att uppmärksammas i samarbete med berörda parter och regionens äldre-FoU:er. Utformningen av detta stöd konkretiseras i samarbete med berörda parter. Anpassning av arbetet skr underhösten utifrån covid-19.

Erfarenhetsutbyte biståndshandläggare utifrån LUSen

En arbetsgrupp med representanter från medverkande kommuner är upprättad för erfarenhetsutbyte och inventering innan covid-19 pandemin. Hur möjligheterna ser ut att fortsätta det arbetet undersöks under hösten 2020.

LUSen-jour

Nordvästkommunernas biståndsenheter har tillsammans med FOU nu sett över om de behöver öka sin beredskap för att kunna fatta beslut om stöd till äldre personer som skrivs ut från sjukhus på helger/röda dagar. Tillsammans med FOU nu genomfördes en process där behovet och olika scenarier lyftes fram. Utifrån detta arbete har en rapport tagits fram.

Ladda ner rapporten här:

Kontakt

För mer information, kontakta Charlotta Nylén, charlotta.nylen@sll.se

Förändringar till följd av covid-19

Många arbeten påverkas av utbrottet av covid-19, med förändrade tidsplaner och arbetsformer som följd. För mer information om aktuellt arbete, kontakta respektive kontaktperson.

Senast ändrad 2020-09-23