Stöd vid införande och uppföljning av LUSen

Stöd till lokal implementering, utveckling och uppföljning utifrån riktlinjer och rutiner kopplat till regional överenskommelse rörande lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård, LUSen, (2017:612) i syfte att stärka en sammanhållen vårdkedja.

Arbetet sker tillsammans med involverade aktörer från kommun och region (exempelvis husläkarmottagningar, rehab, geriatrik och ASiH) utifrån lokala omständigheter. Arbetet sker i samverkan med andra FoU-enheter i regionen, vilket möjliggör både lokala och regionala perspektiv.

LUSen-arbetet är uppdelat i följande underprojekt:

 • Fortsatt stöd för stärkt lokal samverkan LUSen med berörda aktörer

  Arbetet med stöd för stärkt lokal samverkan kring LUSen fortsätter. Genom att lokalt få ihop och ha en dialog tillsammans mellan de aktörer som berörs stärks förståelse för varandras uppdrag, gemensamma arbetsformer och samsyn kring hur processen kan utföras och kontinuerligt utvecklas. Utifrån covid-19 skjuts planerade workshops upp och en revidering av designen pågår.
 • Enkätundersökning LUSen – hur har det gått?

  För att ge bra utgångsläge för fortsatt gemensam diskussion 2021 efterfrågade vi en aktuell bild av LUSen-arbetet i och med covid-19. De fyra äldre-FoU:erna i länet genomförde tillsammans en enkätundersökning om hur samverkan kring äldre personer i behov av samordnade insatser vid utskrivning från slutenvården (LUSen) fungerade under våren 2020. Enkäten skickades till berörda personer inom kommunen, husläkarmottagningar, rehab, samt geriatrik inom hela regionen. Underlaget är grund för fördjupad dialog samt utveckling av lokal samverkan under hösten samt bidrar till lärande i länet.

  Läs här för en sammanfattade enkätresultat från nordvästra länet: Första sammanställning av enkät om erfarenheter av samverkan LUSen under Coronapandemin [2020] (PDF)
 • Brukar- och anhörigperspektivet

  Brukar- och anhörigperspektivet kommer att uppmärksammas i samarbete med berörda parter och regionens äldre-FoU:er. Utformningen av detta stöd konkretiseras i samarbete med berörda parter. Anpassning av arbetet sker under 2021 utifrån covid-19.
 • LUSen-jour 2020

  Nordvästkommunernas biståndsenheter såg tillsammans med FOU nu under 2020 över om de behövde öka sin beredskap för att kunna fatta beslut om stöd till äldre personer som skrivs ut från sjukhus på helger/röda dagar. En process initierades, där behovet och olika scenarier lyftes fram. Utifrån detta arbete har en rapport tagits fram.

  Ladda ner rapporten här: Lauritzen E: LUS-jour 2020? Översyn av behov av och möjligheterna för biståndsbedömning under helgdagar för stöd i hemmet till äldre i samband med utskrivning från sjukhus [2019] (PDF)

Kontakt

För mer information, kontakta Charlotta Nylén, charlotta.nylen@regionstockholm.se

Förändringar till följd av covid-19

Många arbeten påverkas av utbrottet av covid-19, med förändrade tidsplaner och arbetsformer som följd. För mer information om aktuellt arbete, kontakta respektive kontaktperson.

Senast ändrad 2021-09-27