Samverkan vid förebyggande och trygghetsskapande insatser i hemmet

Ett praktiknära forskningsprojekt i samarbete mellan regionens äldre-FoU:er för att studera och samtidigt stödja samverkan vid förebyggande och trygghetsskapande insatser i hemmet.

FOU nu, tillsammans med Stockholms läns övriga FoU-enheter på äldreområdet (FoU Nordost, Nestor FoU-center och Äldrecentrum), tilldelades under 2020 medel från FORTE (Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd) för att planera en praktiknära studie om ”Effektiv och hållbar koordinering av vård och omsorg för äldre personer med komplexa behov”.

Under 2021 har 5.2Mkr erhållits från FORTE för ett projekt med titeln "Samsas - Samverkan för att förebygga försämrad hälsa hos äldre – ett samhällsbaserat aktionsforskningsprojekt". Målet är att söka former och metoder för hur vi kan undersöka och stärka effektiv och hållbar koordinering av vård och omsorg för äldre personer med komplexa behov. För att studera och samtidigt stödja sammanhållen vård och omsorg är planen att följa samverkan vid förebyggande och trygghetsskapande insatser i hemmet.

Kontakt

För mer information kontakta Mia Flink, maria.flink@regionstockholm.se, eller Charlotte Klinga, charlotte.klinga@regionstockholm.se

Förändringar till följd av covid-19

Många arbeten påverkas av utbrottet av covid-19, med förändrade tidsplaner och arbetsformer som följd. För mer information om aktuellt arbete, kontakta respektive kontaktperson.

Senast ändrad 2021-09-27