Samarbete kring demensfrågor

Arbetet syftar till att utveckla och stärka det lokala samarbetet samt öka kunskapen kring demensfrågor i FOU nu:s ägarkommuner.

År 2010 kom de första nationella riktlinjerna för vård och omsorg kring personer med demenssjukdom samt stöd till deras anhöriga. Då startades en samverkan inom FOU nu med syfte att stärka det lokala samarbetet mellan kommunerna och Region Stockholm samt bidra med fördjupningsarbeten kring gemensamma prioriterade utmaningar. Samarbetet inom FOU nu-området har fortsatt sedan dess och samverkan med övriga delar av länet stärkts. Arbetet utgår från nationella riktlinjer, nationell strategi samt regionalt vårdprogram kognitiv svikt. Arbetet utformas kontinuerligt efter de behov som nätverket för demensfrågor inom FOU nu lyfter fram.

Arbetet är uppdelat i följande delarbeten:

  • Nätverk för demensfrågor inom FOU nu mellan kommuner och minnesmottagningar
    Samverkan kring demensfrågorna fortsätter utvecklas i nätverksform där representanter från kommunerna och minnesmottagningarna ingår. Målsättning är stöd till lokal samverkan samt erfarenhetsutbyte mellan parterna för att inspirera, underlätta och samordna idéer för utveckling av sammanhållen vård och omsorg kring personer med demenssjukdom och stöd till deras anhöriga.

  • Stöd till uppdatering av lokala program demens
    För varje kommun i region Stockholm ska finnas ett lokalt program för sammanhållen vård och omsorg kring personer med demenssjukdom samt stöd till deras anhöriga. Äldreomsorgen, ev demensteam, anhörigstödet, primärvård, rehab och minnesmottagningar upprättar tillsammans detta program för hur de ska samverka. FOU nu ger stöd till kommunerna, primärvård och minnesmottagningar i arbetet att uppdatera de lokala programmen för sammanhållen vård och omsorg om personer med demenssjukdom. Utgår från nationella riktlinjer, styrdokument, samt regionalt vårdprogram kognitiv svikt.

OBS: Under Coronaepedemin sker nätverksträffar digitalt och utvecklingsarbeten skjuts upp.

För mer information kontakta Elisabeth Lauritzen, elisabeth.lauritzen@sll.se

Förändringar till följd av covid-19

Många arbeten påverkas av utbrottet av covid-19, med förändrade tidsplaner och arbetsformer som följd. För mer information om aktuellt arbete, kontakta respektive kontaktperson.

Senast ändrad 2021-02-08