Samarbete kring demensfrågor

Arbetet syftar till att utveckla och stärka det lokala samarbetet kring demensfrågor i FOU nu:s ägarkommuner.

År 2010 kom de första nationella riktlinjerna för vård och omsorg kring personer med demenssjukdom samt stöd till deras anhöriga. Då startades en samverkan inom FOU nu med syfte att stärka det lokala samarbetet mellan kommunerna och Region Stockholm samt bidra med fördjupningsarbeten kring gemensamma prioriterade utmaningar. Samarbetet inom FOU nu-området har fortsatt sedan dess och samverkan med övriga delar av länet stärkts. Arbetet utgår från nationella riktlinjer, nationell strategi samt regionalt vårdprogram kognitiv svikt. Arbetet utformas kontinuerligt efter de behov som nätverket för demensfrågor inom FOU nu lyfter fram.

Arbetet är uppdelat i följande processer:

 • Nätverk för demensfrågor inom FOU nu
  Ett nätverk för erfarenhetsutbyte och samverkan inom FOU nu har träffats regelbundet sedan 2011. I nätverket ingår de som ansvarar för samordning/ eller utveckling av demensfrågorna i kommunerna och representanter för Minnesmottagningarna i nordvästra Stockholm.

 • Stöd för lokala program för sammanhållen vård och omsorg samt stöd till anhöriga
  För varje kommun i Stockholms län ska finnas ett lokala program för sammanhållen vård och omsorg kring personer med demenssjukdom samt stöd till deras anhöriga. Äldreomsorgen, ev demensteam, anhörigstödet, primärvård, rehab och minnesmottagningar upprättar tillsammans detta program för hur de ska samverka. Ansvariga chefer möts för säkerställa att de nationella och regionala riktlinjerna efterlevs. FOU nu ger stöd för att förnya de lokala programmen och kan ge stöd till ledningsgrupper.

 • Fördjupningsarbeten
  I arbetet med lokala programmen eller vid nätverksträffar kan gemensamma utmaningar identifieras. FOU nu har under åren gjort flera fördjupningsarbeten kring prioriterade frågor som sedan kunnat spridas till alla kommuner/ berörda vårdverksamheter. Exempel på fördjupningsarbeten är; uppmärksamma munhälsa, dagverksamhetens potential, stöd för implementering av lokala program i verksamheter.

 • Samverkan inom Stockholms län
  FOU nu ingår i samverkan kring demensfrågor i Stockholms län. I nätverket för demensfrågor i Stockholms län ingår även nationella kompetenscentra för demensfrågor som Svenskt demenscentrum, Kvalitetsregister mfl. FOU nu bidrar aktivt till att lyfta lokala frågor till regional och nationell nivå samt att sprida information från nationell och regional nivå till kommunerna och berörda verksamheter inom vården.

OBS: Under Coronaepedemin sker nätverksträffar digitalt och utvecklingsarbeten skjuts upp.

För mer information kontakta Elisabeth Lauritzen, elisabeth.lauritzen@sll.se

Förändringar till följd av covid-19

Många arbeten påverkas av utbrottet av covid-19, med förändrade tidsplaner och arbetsformer som följd. För mer information om aktuellt arbete, kontakta respektive kontaktperson.

Senast ändrad 2020-09-01