Orsaker till återinläggning i slutenvården

Projektets målsättning är att kunna bidra till en mer resurseffektiv och personcentrerad vård och ökad kunskap om hur vi kan minska återinläggningar av äldre personer i slutenvården.

Nästan 18 procent av de äldre med högt omvårdnads- och omsorgsbehov skulle vid uppskattningsvis ett tillfälle inte ha behövt tas om hand av slutenvården under 2010. Det visar en undersökning från Socialstyrelsen. 21 procent av de äldre personer över 65 år som varit inlagda läggs dessutom in igen inom nittio dagar, enligt en studie från Stockholms läns landsting.

Ett samband kunde ses mellan tidigare huvuddiagnoser, diagnoser vid inläggningen och tidigare vårdkonsumtion, och risken för oplanerade återinläggningar. En svaghet var dock att man ur studien inte kunde utläsa hur allvarliga sjukdomarna var, vilket sannolikt är av stor betydelse. För att öka kunskapen om återinläggning till slutenvården leder FOU nu ett forskningsprojekt i samarbete med de geriatriska klinikerna inom SLSO, Akademiskt primärvårdscentrum, Tema åldrande, Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin, samt Karolinska Institutet.

Data från journalsystemet Take Care och VAL-databasen har kompletterats med data från SCB, Registret över insatser till äldre och personer med funktionsnedsättning och Dödsorsaksregistret. Olika frågeställningar kring sjukvårdskonsumtion efter utskrivning, riskfaktorer för återinläggning och samsjuklighet analyseras. Resultatet är av vikt för den geriatriska patienten då det möjliggör ökad förståelse för vad som påverkar återinläggning. Detta kan i förlängningen möjliggöra en mer resurseffektiv, differentierad och personcentrerad vård. Projektet finansieras av forskningsmedel.

För mer information kontakta Elisabeth Rydwik, elisabeth.rydwik@sll.se

Förändringar till följd av covid-19

Många arbeten påverkas av utbrottet av covid-19, med förändrade tidsplaner och arbetsformer som följd. För mer information om aktuellt arbete, kontakta respektive kontaktperson.

Senast ändrad 2020-09-17