Närmare samverkan kring sköra äldre mellan husläkarmottagning och hemtagningsteam

FOU nu medverkar i pilotarbete kring samverkan i Solna.

Allt fler äldre får både vård och omsorg i sitt hem, vilket betyder att de har insatser både från primärvården och från socialtjänsten. De som är i behov av dessa insatser, enstaka insatser i hemmet av husläkarmottagning, hemsjukvård, och hemtjänst, är ofta sköra och har ett hälsotillstånd som är instabilt och som varierar från en dag till en annan. Att samverkan mellan huvudmännen fungerar är en grundläggande förutsättning för att den äldre personen ska få den bästa vård och omsorg för sina behov.

FOU nu följer och stöttar pilotarbete för närmare samverkan kring sköra äldre mellan husläkarmottagning och hemtagningsteam vid hemgång från slutenvård i Solna mellan två husläkarmottagningar med hemsjukvårdsuppdrag och kommunens hemtagningsteam. Syftet är att bidra till ökat värde för berörda äldre personer, verksamhetsutveckling och ökad samverkan mellan vård och omsorg, samt bidra med kunskap om effekter av närmare samverkan och om möjligheter och hinder för samverkan.

Arbetet sker i samverkan med Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum och motsvarande arbete inom Stockholms stad.

Kontakt

För mer information kontakta Mia Flink, maria.flink@regionstockholm.se

Förändringar till följd av covid-19

Många arbeten påverkas av utbrottet av covid-19, med förändrade tidsplaner och arbetsformer som följd. För mer information om aktuellt arbete, kontakta respektive kontaktperson.

Senast ändrad 2021-09-27