Lokal samverkan geografisk samordning/”kluster”

Lokal samverkan mellan vård och omsorg har på flera håll har stärkts under coronapandemin. Denna vidareutvecklas nu genom geografisk samordning.

FoU-arbetet utgår från samverkan med lokala aktörer, SLSO och andra FoU:er för att utifrån lokala omständigheter och lokala prioriteringar stödja och lära från geografisk samverkan mellan exempelvis husläkarmottagningar, hemsjukvård, primärvårdsrehab, geriatrik, ASiH, psykiatri och kommunen.

Process

 • 2020–2021

  Under coronapandemins första skede fångade vi in hur den lokala samverkan mellan aktörerna såg ut, med vilka, om det byggde på befintliga strukturer eller om det var nya former som växt fram. Läs den sammanfattande presentationen här! (PDF)

  Från 1 mars 2021 har Stockholms läns sjukvårdsområde, SLSO, uppdraget att stödja och vägleda samordnande husläkarmottagningar inom geografiskt avgränsade områden.
 • 2022

  Under 2022 söker vi synergier med SLSO och vänder oss till de lokala samverkansstrukturerna för att på bästa sätt kunna vara ett stöd i processen och för att stärka den lokala samverkanskapaciteten, utifrån varje geografiskt samordningsområdes behov och förutsättningar. Fokus är även på lärdomar för fortsatt effektiv samverkan mellan region (exempelvis husläkarmottagningar, geriatrik, rehab, ASiH, psykiatri) och kommun som skett/sker och att stärka förutsättningarna för att vidmakthålla de fördelar som skett i och med klustersamverkan under covid-19.

Processtöd till prioriterade lokala samverkansarbeten

Inom varje geografiskt samordningsområde prioriteras lokalt angelägna arbeten där samverkan mellan vård och omsorg är en förutsättning. Där behov och efterfrågan finns medverkar FOU nu med stöd i processen. Några av de arbeten där FOU nu är involverade under våren 2022 är:

 • Utveckling av SIP (Sundbyberg)
 • Utveckling av samverkan mellan LSS och regionen/hälso- och sjukvården (Sundbyberg)
 • Utveckling av växelvård för äldre multisjuka (Järfälla)
 • Närmare samverkan hemsjukvård-kommun (Solna)
 • Förstärkt utskrivning från geriatriken som en del av tryggt mottagande och hemgång (planeringsfas)

Processtödet utökas till fler geografiska samordningsområden allt eftersom. Arbetet sker tillsammans med berörda parter inom vård och omsorg, SLSO samt äldre-FoU:erna i länet.

Kontakt

För mer information, kontakta Emma Granström, emma.granstrom@regionstockholm.se, eller Håkan Uvhagen, hakan.uvhagen@regionstockholm.se

Senast ändrad 2022-10-07