Lokal samverkan geografisk samordning/”kluster”

Lokal samverkan mellan vård och omsorg har på flera håll har stärkts under coronapandemin. Denna vidareutvecklas nu genom geografisk samordning.

FoU-arbetet utgår från samverkan med lokala aktörer, SLSO och andra FoU:er för att utifrån lokala omständigheter och lokala prioriteringar stödja och lära från geografisk samverkan mellan exempelvis husläkarmottagningar, hemsjukvård, primärvårdsrehab, geriatrik, ASiH, psykiatri och kommunen.

Process

2023

Utifrån vårt övergripande prioriterade område - Stöd till omställningen mot en God och Nära vård och omsorg – ger vi stöd till lokal samverkan på flera sätt. Stöd ges exempelvis till lokal samverkan utifrån geografisk samordning. Flera förfrågningar har kommit från våra kommuner och regionen och arbeten är i gång.

Dels som stöd till GSA och kontaktpersoner i kommunerna i frågor om samverkan kring god och nära vård, ex:

  • Starta upp ny samverkan, ex psykiatri (Sundbyberg)
  • Gemensam behovsbild/plan/prioritering
  • Stöd lokal samverkan – demens – efter förfrågan

Men även som stöd till lokal utveckling i samverkan med vård och omsorg, ex:

  • Bidra i prioriterade utvecklingsarbeten med berörda verksamheter/personalgrupper
  • SIP (Järfälla, Solna, Sundbyberg)
  • Förstärkt utskrivning (geriatriken tillsammans med andra initiativ/aktörer vid övergång från slutenvård till hemmet. FOU nu bidrar med stöd i uppföljning av FU samt faciliterar dialog mellan berörda parter)

Stöd till lokal samverkan ges även utifrån ett forskningsperspektiv tillsammans mellan FoU:er i länet med fokus på planering för uppföljning av god och nära vård. Läs mer om detta här: God nära vård - vad fungerar, för vem, under vilka omständigheter och varför?

2022

Under 2022 sökte vi synergier med SLSO och vände oss till de lokala samverkansstrukturerna för att på bästa sätt kunna vara ett stöd i processen och för att stärka den lokala samverkanskapaciteten, utifrån varje geografiskt samordningsområdes behov och förutsättningar. Fokus låg även på lärdomar för fortsatt effektiv samverkan mellan region (exempelvis husläkarmottagningar, geriatrik, rehab, ASiH, psykiatri) och kommun.

2020–2021

Under coronapandemins första skede fångade vi in hur den lokala samverkan mellan aktörerna såg ut, med vilka, om det byggde på befintliga strukturer eller om det var nya former som växt fram. Läs den sammanfattande presentationen här! (PDF)

Kontakt

För mer information, kontakta Emma Granström, emma.granstrom@regionstockholm.se, eller Håkan Uvhagen, hakan.uvhagen@regionstockholm.se

Senast ändrad 2023-03-27