Lärande och utveckling av stärkt lokal samverkan vård omsorg

Mycket tyder på att lokal samverkan mellan vård och omsorg på många håll har stärkts under Coronapandemin. Vilka lärdomar kan vi dra?

FOU nu följer med i de förändringar som sker i arbetssätt, samverkan och tjänster. Under Coronapandemin har lokal samverkan mellan vård och omsorg på många håll stärkts och det finns en stor efterfrågan på att lära av och vidmakthålla denna positiva utveckling.

Tillsammans med berörda aktörer samlas erfarenheter in från lokal organisering av samverkan under pandemin, inklusive primärvårdens geografiska kluster. Fokus ligger på lärdomar för fortsatt effektiv samverkan mellan region (husläkarmottagningar, geriatrik, rehab, ASiH) och kommun som skett/sker.

Arbetet sker tillsammans med berörda parter inom vård och omsorg samt Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum.

Process:

  1. I ett första skede fångar vi in hur den lokala samverkan mellan aktörerna ser ut (verkar ha skett på delvis olika sätt), med vilka, om det bygger på befintliga strukturer eller om det är nya former som växt fram. En första sammanställning av resultaten kommer inom kort!
  2. I fas två vänder oss till dessa lokala samverkansstrukturer (identifierade i fas 1) för att tillsammans samla erfarenheter från lokal organisering av samverkan under pandemi, inkl primärvårdens geografiska kluster. Fokus blir på lärdomar för fortsatt effektiv samverkan mellan region (husläkarmottagningar, geriatrik, rehab, ASiH) och kommun som skett/sker och att stärka förutsättningarna för att vidmakthålla de fördelar som skett iom klustersamverkan covid-19.

För mer information, kontakta Charlotta Nylén, charlotta.nylen@sll.se

Förändringar till följd av covid-19

Många arbeten påverkas av utbrottet av covid-19, med förändrade tidsplaner och arbetsformer som följd. För mer information om aktuellt arbete, kontakta respektive kontaktperson.

Senast ändrad 2020-09-28